ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

„Международен банков институт” ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на услуги свързни обучение и осъществяване на други, свързани с това дейности.
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).
Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.ibi-bg.com.
Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услуги, предоставяни от „МБИ“ ООД, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа на https://ibi-bg.vedamo.com/bg/courses, организирани от „МБИ“ ООД и адресирани до неограничен кръг лица.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
„Международен банков институт” ООД („МБИ“ ООД) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000678086, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. „Международен банков институт” ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1202, ул. "Бачо Киро" No 49. По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и на следните координати за връзка: имейл: ibi@ibi-bg.com; тел. + 359 2 980 60 87.

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?
2.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Международен банков институт” ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните обучения организирани от „Международен банков институт” ООД:
• три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
• данни, събирани при плащане, направено към „Международен банков институт” ООД - банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;
• данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните продукти, услуги.
• видеозапис при посещение в централния ни офис на „Международен банков институт” ООД, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване на служителите и посетителите в офиса на „Международен банков институт” ООД. Видеокамерите са инсталирани единствено във входното фоайе и коридорите;
2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
2.2.1. Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за предлагани от „МБИ“ ООД услуги. „МБИ“ ООД обработва данните Ви за следните цели:
• Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги или при регистриране на услуга за онлайн обучение.
• Управление на предоставени съгласия;
• Издаване на фактури;
• Извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
• Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони;
2.2.2 „МБИ“ ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
• При успешно завършен курс от „Център за професионално обучение“ към „Международен банков институт“ ООД (Лицензия № 200712545/2008 г.) се издава Удостоверение за професионално обучение по част от професия според държавния образователен стандарт на НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение).
• При участие в краткосрочни обучения „Международен банков институт“ ООД издава сертификат на участниците.
2.2.3. „Международен банков институт“ ООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:
• За получаване на информация/оферти за продукти и услуги свързани с дейността на „МБИ“ ООД ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.
• Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „МБИ“ ООД предоставянето на информация.

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
• Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;
• Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.
• Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа.

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „МБИ“ ООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните?
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „МБИ“ ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;
4.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;
4.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:
• Същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
• Оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
• Обработването на данните е признато за незаконно;
• Националното или европейското законодателство изискват това;
4.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
• Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
• При отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
4.5. да възразите пред „МБИ“ ООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, „МБИ“ ООД ще прекрати обработването им за посочената цел.
4.6. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание в офиса на „МБИ“ ООД или чрез каналите за комуникация.
4.7. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „МБИ“ ООД и какви са последиците от това?
За да Ви издадем сертификат, ние се нуждаем от информация относно трите Ви имена.
За да Ви издадем удостоверение за част от професия, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими според държавния образователен стандарт и изисквани от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение):
• три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
• данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и електронен адрес.

6. Каква е политиката ни по отношение на линковете?
Сайта може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Тази политика е разработена на 15.05.2018 г., съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design