„Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS)“

Дата: 28 ноември 2017г.
от 9.30ч.

Продължителност: ½ денТакса за участие с ДДС: 180 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Димитър Николов
Ръководител отдел/Администратор по сигурността
Отдел "Удостоверителни услуги", БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

1. Правна рамка при предоставяне на удостоверителни услуги преди Регламент № 910/2014
1.1. ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 г
1.2. Закон за Електронния документ и Електронния подпис (ЗЕДЕП).
1.3. Наредби към ЗЕДЕП
2. Регламент 910/2014
2.1. Правна сила
2.2. Мотиви за приемане
2.3. Цели
2.4. Предмет
2.4.1. Електронна идентификация
2.4.2. Удостоверителни услуги
2.5. Обхват
2.6. Принцип на вътрешния пазар
2.7. Международни аспекти
3. ETSI стандарти към Регламента
3.1. EN 319 411 - Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates
3.2. EN 319 421 - Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Electronic Time-Stamps
3.3. EN 319 412 Certificate Profiles
3.4. EN 319 122 - CAdES digital signatures
3.5. EN 319 132 - XAdES digital signatures
3.6. EN 319 142 - PAdES digital signatures
4. Промени в българското законодателство, свързани с Регламент № 910/2014
4.1. Закон за електронната идентификация
4.1.1. Правилник по Закона за електронната идентификация
4.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис
4.2.1. Наредби към закона Закона за електронния документ и електронния подпис
4.3. Закон за електронното управление
5. Изисквания към доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги
6. Изисквания към устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис
7. Промени в удостоверителните услуги, свързани с с Регламент № 910/2014
7.1. Електронен печат
7.2. Квалифицирана услуга за електронни времеви печати
7.3. Квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща
7.4. Удостоверяване автентичността на уебсайтове
7.5. Услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи
7.6. Услуга по квалифицирано съхраняване на квалифицирани електронни подписи
7.7. Доверителни списъци
8. Промени в инфраструктурата на Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги и профилите на удостоверенията за електронен подпис, свързани с с Регламент № 910/2014
9. Създаване на електронни подписи от разстояние – Мобилен (облачен) електронен подпис
10. Алтернативна технология за използване на Квалифицирани електронни подписи в браузър
11. Електронна идентификация – пилотен проект и текущо състояние
12. Федерализация на съществуващи електронни идентичности в България


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design