„ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ“

Дата: 27 октомври 2017г. от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/

Такса за участие с ДДС: 198 лева

Място на провеждане:
Учебен център на Международен банков институт: София, ул. «Бачо Киро» №49 (вход откъм ул. «Кирил и Методий»)

Лектор: Андрей Пресолски, Директор, дирекция „Анализ и управление на класифицираните експозиции“, ТЕКСИМ БАНК

Допълнителни въпроси и коментари, можете да изпратите на следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF


Програма на семинара:

9.30 – 10.20 ч.
1. Просрочените вземания на банките в контекста на макроикономическата среда в България. Аспекти на нарастване на общата задлъжнялост между икономическите субекти.
Въпроси и обсъждане.

10.30 – 11.30 ч.
2. Характерология на банковия проблемен кредит:
• Първични причини за възникване: Неравновесия и флуктуации в паричните потоци /приходи и доходи/ на кредитополучателите. Отсъствие на достатъчна и консистентна икономическа информация още в разрешителния процес;
• Мониторинг върху процеса на възникване и развитие на проблемен кредит. Ранно диагностициране на причините и начално търсене на решение. Прогноза за събираемостта;
• Възможности за оздравяване: рефинансиране, предоговаряне и преструктуриране. Проблемът с полизадлъжнялостта;
• Формиране на устойчиво просрочие, възникване на казус и избор на стратегия за действие.
Въпроси и обсъждане.

11.30 – 11.45 ч. кафе пауза.
11.45 – 12.30 ч.
3. Удовлетворение чрез съдебно изпълнение или извънсъдебно договаряне (възможности и обструкции). Пазарна конюнктура и реализация на обезпечения. Положителни страни в придобиването на активи:
• Придобиване на подценени нива - краткосрочни предимства;
• Придобиване на надценени нива - комплексни ефекти.
Въпроси и обсъждане.

12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка
ВТОРА ЧАСТ
13.30 – 14.20 ч.
4. Пределно операционализиране на риска от несъбираемост. Факторинг на банкови вземания. Цесии.

14.30 – 15.30 ч. Казуси по проблемни вземания: постановка, коментар и дискусия - I част.

15.30 – 15.45 ч. кафе пауза.
15.45 – 16.45 ч. Казуси по проблемни вземания: постановка, коментар и дискусия - II част.
16.45 – 17.00 ч. Заключителна част: обобщение на положителния опит. Изводи.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design