“Практическо обучение по Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)”


Дата: 03 ноември 2017г.
от 9:30ч.

Продължителност: 1 ден

Целева група: кредитни специалисти

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 20 октомври 2017г.: 222 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Гергана Михайлова, д.е.с. Старши одит мениджър, Ръководител на Комитет Международни одиторски стандарти, Грант Торнтон; Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги, Институт на дипломираните експерт счетоводители

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

• Фундаментални принципи на МСФО, структура, очаквани промени
- Фундаментални принципи – концептуална рамка
- Промени в МСФО, които влизат в сила през 2017 г.
- Промени в МСФО, които влизат в сила за години след 2017 г. Нови МСФО.

• Финансов отчет: баланс, ОПР, ОПП, движение в капитала, връзка между тях, приложения
МСС 1
- Компоненти на финансовите отчети
- Изискване за трети отчет за финансовото състояние
- Сравнителна информация
- Оповестяване
ПРИМЕР ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ОТЧЕТ ЗА
ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

• Отчет за паричните потоци: директен/косвен метод,
непарични сделки, кешпулинг
МСС 7
- Цел и обхват
- Оперативна, инвестиционна и финансова дейност
- Парични потоци на нетна база
- Парични потоци в чуждестранна валута
- Безналични сделки
- Компоненти на пари и парични еквиваленти
- Други оповестявания
ПРИМЕР ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

• Материални запаси –бракуване на стоки и връзка с
ДДС, методи на заприхождаване (първа входяща, първа
изходяща, средно претеглена)
МСС 2
- Цел
- Обхват
- Определения
- Оценяване и отписване
- Себестойност на готова продукция
- Оповестяване
- Връзка межу сметките за отчитане на приходи и
материални запаси в оборотна ведомост

• Инвестиционни имоти: отчитане, преминаване между
ДМА, материални запаси, разходи за придобиване
на ДМА, инвентарна книга
МСС 40
- Определение и класифициране
- Признаване и първоначално оценяване
- Последващо оценяване
- Освобождаване
- Оповестяване

• МСС 16
- Определение и признаване
- Оценяване при първоначално признаване
- Последващо оценяване
- Амортизация

• Счетоводство на строителни компании, метод на
степента на завършване
МСС 11
- Общи положения
- Договор за строителство
- Приходи по договора
- Разходи по договора
- Признаване на приходите и разходите по
договора
- Оповестявания

• Отчитане на инвестиции в дъщерни компании, стойност, продажба на дялове, положителна репутация, възникване и отчитане
МСС 27
- Обхват на консолидирани финансови отчети
- Отчитане на инвестициите в дъщерни
- предприятия в индивидуалните финансови
отчети
- Загуба на контрол
МСФО 3
- Общи положения
- Репутация

• Свързани лица
МСС 24
- Цел
- Обхват
- Определения
- Оповестявания

• Начисляване на курсови разлики –реализирани и
нереализирани
МСС 21
- Обхват и определения
- Отчитане на сделки в чуждестранна валута във функционалната валута
- Използване на валута на представяне, различна от функционалната валута
- Данъчни ефекти от валутно курсови разлики
- Оповестявания

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design