„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“


Дата: 31 октомври 2017г. от 9.30ч.

Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/

Такса за участие с ДДС: 198 лева
Преференциална такса за участие: при записани двама и повече участници от една институция, таксата за един обучаем е 180 лева с включен ДДС

Място на провеждане:
Учебен център на Международен банков институт: София, ул. «Бачо Киро» №49 (вход откъм ул. «Кирил и Методий»)

Лектор: Николай Вутов, управител и мажоритарен собственик на „Аналитични системи и електронни технологии“ (консултантска и развойна дейност), лектор в „Интер Акаунт файненшъл сървисис“, хонорован асистент в УНСС.

Допълнителни въпроси и коментари, можете да изпратите на следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF


Програма на семинара:

Тема 1: ОБЩ ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСА ПО ПЛАНИРАНЕ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И КОНТРОЛ:
Полагане целите на организацията
Разработване на потенциални стратегии
Оценка на вариантите за стратегия
Избор на курс за действие (дългосрочен план)
Изпълнение на дългосрочния план
Наблюдение на резултатите, измерване и вземане на корективни мерки
Тема 2: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНАТА РОЛЯ НА БЮДЖЕТИТЕ. КОНФЛИКТИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ФУНКЦИИ НА БЮДЖЕТА
Функция на планиране (Planning)
Функция на координиране (Coordination)
Комуникационна функция (Communication)
Функция на мотивиране (Motivation)
Функция на оценка на представянето (Performance Evaluation)
Функция на контрол (Control)
Конфликти между различните функции на бюджета (Conflicting Roles of Budgets)
Тема 3: БЮДЖЕТЕН ПЕРИОД. СТЪПКИ В БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС. ВИДОВЕ БЮДЖЕТИ
Бюджетен период (the Budget Period)
Стъпки в бюджетния процес (Stages in the Budgeting Process)
Видове бюджети
Общ (Master) бюджет
Тема 4: ОПЕРАТИВЕН БЮДЖЕТ
Бюджет продажби (Sales Budget)
Бюджет производство (Production Budget)
Бюджет преки материали (Direct Materials Usage Budget), пряк труд (Direct Labour Budget) и непреки разходи (Factory Overhead Budget)
Бюджет продажби, дистрибуция и администрация (Selling, Distribution and Administration Budget)
Бюджети по отдели (Departmental Budgets)
Бюджети за големи разходни елементи (маркетинг, R&D, централа и др.)
Тема 5: ФИНАНСОВ БЮДЖЕТ
Паричен бюджет (Cash Budget)
Капиталов (инвестиционен) бюджет (Capital Budget)
Проформа (прогнозен) баланс
Тема 6: БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ
Бюджета като стандарт за оценката на представянето
Отчитане на резултатите: факт спрямо план
Анализ на бюджетните отклонения
Тема 7: ДРУГИ БЮДЖЕТНИ КОНЦЕПЦИИ
Бюджетиране базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)
Бюджетиране от нулата (Zero-Based Budgeting)
Стратегическо бюджетиране
Критика на бюджетирането

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design