Сертифициран практически семинар на тема: „Финансово отчитане и хеджиране по МСФО 9 нормативни изисквания, кредитна обезценка Оценка на платежоспособността на клиентите рейтинг, скоринг, утвърждаване“

Дата: 06 октомври 2017г.
от 10:30ч.

Продължителност: 1 ден


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 25 септември 2017г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск и скорингови и рейтингови системи като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции.Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Проф. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по банкови и финансови системи.

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

10.30 Въведение: МСФО 9 (IFRS 9)

 Еволюция на нормативните изисквания: от МСС 39 (Международен Счетоводен Стандарт 39) до МСФО 9 (Международен Стандарт за Финансово Отчитане)

 Нормативна база на МСФО 9
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
 Съществени промени на нормативната уредба:

1. Класификация и оценка на финансови активи и пасиви според 3 бизнес-модела
2. Оценка и балансово отчитане на очаквани кредитни загуби и кредитна обезценка в зависимост от степента на кредитния риск
3. Хеджиране и счетоводно отчитане на хеджирани експозиции


11.00 Част 1: Балансово отчитане по МСФО 9

 Нормативни изисквания на МСФО 9, сравнение с МСС 39
 Методи за генериране на PD и миграционни матрици
 Поддръжка на клиентски данни за кредитен риск
 Редуциране на кредитния риск чрез обезпечения
 Логика за класифициране на финансовите активи и пасиви
 Балансово отчитане при транзакции
 Балансово отчитане на дългови инструменти с погасителни планове
 Балансово отчитане при реструктуриране чрез версии
 Модели и формули за балансово отчитане
 Модели и формули за оценка на очаквани кредитни загуби
 Предназначение на колоните за балансовата отчетност
 Консолидиране на портфейли и подпортфейли, алокация
 Отчетни форми и средства за генериране на отчети

12.30 Обедна почивка

14.00 Част 2: Балансово отчитане по МСФО 9

 Хеджиране по МСФО 9

1. Цели и принципи на хеджирането, влияние върху отчитането
2. Дефиниция на хеджингови групи, период и честота за хеджиране
3. Видове хеджирани рискове и категории
4. Методи за определяне на хеджиращата ефективност: прост, регресионнен, симулационен, хипотетични деривати
5. Сценарии при хеджирането, проблем на малките числа

 Демонстрация и анализ на МСФО9 в практическа система

1. Класификация на експозициите
2. Представяне на парични потоци и събития
3. Балансово отчитане на траншове и версии
4. Практически пример
5. Консолидиране на експозиции и портфейли
6. Хеджиране на облигация с дериват
7. Попълване на отчетни форми и генериране на отчети

15.30 Почивка


15.45 Част 3: Модели и системи за оценка на скоринг и рейтинг

 Регулаторни изисквания към рейтинговите системи
 Рейтингова система в банковата система за оценка на рискове
 Количествени фактори: данни от баланса и ОПР, показатели
 Качествени фактори: субективни оценки и критерии
 Стъпки на рейтинговия процес
 Настройка на балансовите отчети и на моделите
 Подходи за определяне на скоринг/рейтинг
 Функции на рейтинговата система
 Методи за генериране на миграционни матрици
 Потребителски интерфейс за WEB, за Windows
 Генериране на отчети: QlikWiev, Crystal Reporter, Excel

16.45 Част 4: Анализ и валидиране на модели за скоринг и рейтинг

 Валидиране на скоринг и рейтинг
 Математически модел и основни принципи
 Подбор на факторите
 Редуциране на връзки в тегловната матрица
 Ефекти от редуцирането
 Принос и чувствителности на фактори
 Ефекти от определяне на чувствителностите
 Бъдещо развитие

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design