Сертифициран семинар на тема: “ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА“


Дата: 21 април 2017г.
от 9.30 ч.

Продължителност: 1 ден

Редовна такса за участие с ДДС: 162 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: д-р Петър Пейков, началнк отдел „Документален мениджмънт“, Държавна агенция „Архиви“

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Заявката участие се изпраща на
на следните e-мейли:

peter.ivanov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com
Тема1. Основни термини и понятия. Съвременна архивна мрежа в България. Видове документи, характеристики и функции.

Тема 2. Нормативно и методическо осигуряване организацията на работата с документите. Нови моменти в Закона за Националния архивен фонд, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции от 2009г., Методическия кодекс от 2013г. на Държавна агенция“Архиви“ и др. Отговорностите на ръководителите на институции, на редовите служители и на членовете на Експертната комисия.

Тема 3. Документооборот-създаване на документите, регистрация, изпълнение и сроков контрол, класиране в дела, използване в деловодсството, предаване в архива на банката. Изисквания при съставянето и оформянето на основни видове документи (заповеди, протоколи, докладни записки, различни видове служебни писма и др.)

Тема 4. Класификацията и систематизацията на документалния фонд на банката- гаранция за съхранението и използването на документите. Номенклатурата на делата на банката, основно методическо и практическо пособие – изисквания, актуализация и внедряване.

Тема 5. Разглеждане сроковете за съхранение на документите, съгласно Новия Закон за счетоводството от 2016 г. и др. Съставяне на класификационна схема и попълване на сроковете за съхранение на делата в примерна номенклатура на банка. (практическо занятие)

Тема 6. Банков архив- оборудване, организация и основни функции. Съхраняване на документите съгласно актуализирания през 2016 г. БДС ISO 11799 Изисквания за съхраняване на архивни и библиотечни документи и Новия Методически кодекс и др. Използване на документите в банковия архив за справки и други цели.

Тема 7. Експертиза на ценността на документите-най-отговорният процес на работата с документите. Етапи на експертизата, основни критерии. Описи на документите.Унищожаване на документите изпълнили целевото си предназначение.

Тема 8. Съставяне на акт за унищожаване на неценни документи, заповед за назначаване на експертна комисия, протокол на експертна комисия, примерни вътрешни правила на банков архив и др. ( практическо занятие )

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design