Сертифициран семинар: „Вътрешен одит в публичния сектор“

Дата: 24 март 2017г. от 9:30 ч.

Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 13.03.2017г.: 168 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 216 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 (вход откъм ул. “Кирил и Методий”)

Лектор:
Петър Мариянов – Притежава международен сертификат за вътрешен одит CIA от 2008г.; Богат и разнообразен професионален опит в областта на вътрешния одит и вътрешния контрол, придобит в Deloitte, Philip Morris, ВМ Финанс Груп, Райфайзенбанк, Холдинг БДЖ

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
IBAN: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Заявката за участие се изпраща на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
Програма на семинара:

1. Роля на вътрешния одит в публичния сектор. Предизвикателства пред звената за вътрешен одит. (Законова рамка; Стандарти за Вътрешен одит; Място в организационната структура) – 1 час
2. COSO модел за вътрешен контрол – 1 час
3. Годишно планиране на дейността на звената за вътрешен одит (процесен спрямо структурен подход; рисково базирано планиране и оценка на риска; разпределение на ресурсите) – 1 час
4. Провеждане на одитен ангажимент – 1,5 часа:
a. Планиране на одитния ангажимент
b. Откриваща среща с одитирания и искане на информация
c. Преглед на документи, изготвяне на извадки, формулиране на констатации, даване на препоръки
d. Докладване на резултатите от одитния ангажимент
e. Последващо проследяване на одитни препоръки
5. Комуникационни умения – 1,5 часа (провеждане на срещи с клиент; устна и писмена комуникация във връзка с извършването на ангажимента; видове темпераменти)
Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design