Практически семинар: „Анализ на информацията от годишната данъчна декларация по ЗКПО за нуждите на корпоративното банкиране“


Дата: 15 март 2017г. от 9:30 ч.


Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.03.2017г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 (вход откъм ул. “Кирил и Методий”)

Лектор:
Димитър Войнов, Главен експерт в НАП

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
IBAN: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. Програма на семинара:

I. Обща информация:
- период, за който се отнася декларацията (общ и специфични случаи)
- данъци, които се декларират с декларацията
- данни за дейността на данъкоплатеца
- документи, подавани заедно с декларацията

II. Информация за определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
1. Счетоводни приходи и разходи. Счетоводен финансов резултат.
2. Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат, подлежащ на преобразуване за данъчни цели.
3. Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат.
4. Данъчен финансов резултат - същност и формиране.
5. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с:
- данъчни постоянни разлики
- данъчни временни разлики
- други суми
6. Данъчни постоянни разлики
- същност
- възникване
- непризнати разходи и приходи
7. Примери за данъчни постоянни разлики:
- разходи, несвързани с дейността
- скрито разпределение на печалбата
- разходи без документ
- глоби, конфискации и лихви за нарушаване на нормативни актове
- разходи за дарения
- разходи за липси и брак
- разходи за ДДС, свързани с непризнати разходи
- разходи за ДДС за сметка на доставчик
- разходи за ДДС при злоупотреби
- разходи за данък при източника
- приходи от дивиденти
- приходи, свързани с непризнати разходи
- приходи от лихви върху недължимо внесени публични задължения
- други
8. Данъчни временни разлики
- същност
- възникване
- обратно проявление
- временно непризнати разходи и приходи
9. Примери за данъчни временни разлики:
- приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)
- обезценки на вземания
- провизии за задължения
- неизползвани (компенсируеми) отпуски
- неплатени доходи на физически лица към 31 декември
- слаба капитализация
10. Преобразуване със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики:
- сделки на фондова борса
- резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв)
- облагане на задължения
- данъчен кредит при регистрация по ЗДДС
11. Дължим корпоративен данък.
12. Печалби/загуби от чужбина – методи за избягване на двойното данъчно облагане.
13. Авансови вноски. Лихви върху авансови вноски.
14. Справки към данъчната декларация за:
- сделки със свързани лица
- извършено скрито разпределение на печалбата
- данъците върху разходите
- направения избор за начина на облагане на личното ползване на фирмени активи
- деклариране на прогнозния размер на авансовите вноски за следващата година
- деклариране на собствениците на чуждестранно юридическо лице, което извършва дейност в България чрез място на стопанска дейност
15. Приложения към данъчната декларация:
- Приложение за фирми, на които се преотстъпва корпоративен данък или за фирми правещи дарения
- Приложение за печалбите и загубите от източник в чужбина
16. Помощни справки за:
- амортизируеми активи
- пренасяне на данъчни загуби
- слаба капитализация
- определени увеличения и намаления на финансовия резултат за данъчни цели
17. Декларация за промяна в размера на авансовите вноски.
18. Друга информация.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design