Практически семинар: „Закон за независимия финансов одит и новите разширени одиторски доклади“


Дата: 10 март 2017г. от 9:30 ч.

Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 27.02.2017г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 (вход откъм ул. “Кирил и Методий”)

Лектор:
Гергана Михайлова
Регистриран одитор; Старши одит мениджър, Ръководител на Комитет Международни одиторски стандарти в Грант Торнтон ООД; Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги, ИДЕС

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
IBAN: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
Програма на семинара:
1. Закон за независимия финансов одит

 Предмет, приложно поле, определения

 Придобиване на правоспособност и упражняване на одиторската професия

 Институт на дипломираните експерт-счетоводители

 Финансов одит на финансови отчети (Поемане на ангажимент за финансов одит и освобождаване на регистриран одитор от изпълнение на поет ангажимент; Удостоверяване на резултатите от извършен финансов одит; Съвместен одит)

2. Закон за независимия финансов одит (продължение)

 Задължителен финансов одит на финансови отчети (Независимост и конфликт на интереси)

 Задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес (Назначаване и ротация на регистрираните одитори; Доклади; Забранени услуги)

 Публичен надзор

 Одитен комитет в предприятията от обществен интерес

3. Нови разширени одиторски доклади

 Формиране на мнение и докладване върху финансови отчети (Нови изисквания относно съдържание и структура на одиторския доклад)

 Комуникиране на ключови одиторски въпроси в доклада на независимия одитор

4. Нови разширени одиторски доклади (продължение)

 Отговорности на одитора относно друга информация (Разширени отговорности на одитора; Допълнителни отговорности произтичащи от българското законодателство)

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design