Практически семинар: „Промени в счетоводните стандарти, касаещи банките“

Дата: 10 февруари 2017г. от 9:30 ч.


Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 27.01.2017г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 (вход откъм ул. “Кирил и Методий”)

Лектор:
Доц. д-р Бойка Брезоева, Д.Е.С. и Регистриран одитор

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
IBAN: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. Програма на семинара:

1. Новият МСФО 9 Финансови инструменти – цел, история на проекта за стандарта и основни промени в сравнение с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.
2. Класификация на финансовите активи и финансовите пасиви
2.1. Класификация на финансовите активи.
а. Категории финансови активи - дългови инструменти, капиталови инструменти и деривативи.
б. Оценка на бизнес модела и на договорните парични потоци.
2.2. Класификация на финансовите пасиви.
2.3. Финансови активи и финансови пасиви, държани за търгуване.
2.4. Определяне на финансов актив/пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата.
2.5. Определяне на капиталов инструмент като оценяван по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.
2.6. Прекласификация на финансови активи.
2.7. Преминаване от категории на МСС 39 към категории на МСФО 9. Кореции от преминаването и оценяването на финансовите активи и финансовите пасиви.
3. Последващо оценяване на финансови активи и финансови пасиви
3.1. Финансови активи и финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност – през печалбата или загубата и друг всеобхватен доход; определяне на печалба или загуба, отнасяща се кредитния риск на финансови пасиви.
3.2. Финансови активи и финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност.
3.3. Некотирани капиталови инструменти и свързани деривативи.
4. Обезценка на финансови активи
4.1. Обща характеристика на модела за обезценка в МСФО 9 (модел на очакваните загуби).
4.2. Подходи на обезценка.
4.3. Оценяване на очакваните кредитни загуби.
4.4. Насоки на Базелския комитет по банков надзор относно кредитния риск и счетоводното отчитане на очакваните кредитни загуби.
4.5. Представяне на очакваните кредитни загуби в отчета за финансовото състояние и оповестяване.
4.6. Преходни разпоредби.
5. Счетоводно отчитане на хеджиране – изисквания за прилагане и основни промени в сравнение с МСС 39.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design