Практически семинар на тема: „Инструменти с фиксиран доход, пазари и деривативи“

Дата: 23-24 ноември 2016г.
от 9.30ч.

Продължителност: 2 дни


Редовна такса за участие: 198 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Златин Съръстов
Златин Съръстов е управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu), където се занимава с корпоративни и проектни финанси, частни пласменти на дялови инструменти, финансови и данъчни структуризации, сливания, придобивания и продажби на предприятия. Интересите и опитът му са в областта на количествените финанси, с фокус стохастично моделиране на риска и възвръщаемостта и използването на финансовите деривати в реалния живот известни още като реални опции. Бенефин е финансова консултантска компания, която предлага услуги в областта на кредитирането, проектното финансиране, корпоративното финансиране, сливанията и придобиванията на предприятия, продажбата на цели предприяти, частния пласмент и публичното предлагане на дългови и дялови финансови инструменти.

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

1 Преглед на инструментите с фиксиран доход

2 Организация и функциониране на дълговите пазари


3 Аукциони и други механизми на първичен пласмент

4 Математически изчисления с дългови инструменти, моделиране и оценяване


5 Крива на доходността, спот и форуърд криви и времева структура на лихвените проценти

6 Принцип на безарбитражност и времева структура


7 Опции върху дългови инструменти и техните пазари

8 Корпоративни дългови инструменти


9 Секюритизация

10 Управление на портфейли от дългови инструменти


11 Преглед на пазарите на деривативи

12 Фютчъри върху ДЦК


13 Евродоларови фючъри и суапови сделки

14 Управление на риска

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design