Практически семинар на тема: „Лизингът – как да го развиваме успешно?“

Дата: 29 юни 2016г.
от 9:30 ч.

Продължителност: 8 учебни часа

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Такса за участие с ДДС: 162 лв.

Лектор:
Борислав Тодоров от 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности, в това число Управител, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг. От 2002 г. е член на управителния съвет, а от 2011 г. и Съпредседател на Българска Асоциация за Лизинг. В Българската асоциация за лизинг (БАЛ) членуват 21 лизингови компании, чийто дял към 31.09.2015 г. е над 85% от лизинговия пазар в България. По данни на БНБ към 31.09.2015 г. размерът на лизинговия пазар, определен на база на нетните лизингови вземания по договори за
лизинг, е близо 3.1 млрд. лв.
Автор е на учебникът „Лизингът като бизнес – Финансово-Правна Теория и
Икономическа Практика“. Изнася лекции по Лизинг пред различни учени заведение, форуми и центрове за следдипломна квалификация като: програма на СУ Св. Кл. Охридски „Master of Financial Management – Degree Master’s programme with the University of Montesquieu – Bordeaux IV“, Международния банков институт, Китов
Център, Икономическия университет Варна, ВУЗФ, КРИБ.
През 2015 г. е избран за член на Арбитражната колегия на Арбитражния съд при КРИБ.
През 2016 г. става член на Комисията за помирителни спорове по финансови услуги към Комисия за Защита на Потребителите.
Отличен е за Мистър Икономика 2015 в категория “Финанси и застраховане” на
церемония в хотел “Маринела”, провела се на 30.11.2015 .

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Тематичен план на обучението:

1. Лизингът, правна форма и икономически параметри (ТЗ, НСС/МСС 17, ЗЗД и др.):
• Финансов / оперативен лизинг;
• Допълнителни услуги при оперативния лизинг (до Rent a car), Управление на
авто-парка във всичките му поддейности;
• Активи, предмет на лизинг финансиране.
• Лихви, Такси и други плащания и как да си създадем конкурентни предимства
пред останалите компании на пазара;
• Договорът за лизинг като сложен правен и фактически състав

2. Новости в ЗДДС относно лизинга. Легални данъчни изгоди, кога Лизингът и ДДС работят за клиента и правят продукта лесен за продажба. Често допускани грешки при данъчно третиране и осчетоводяване.

3. Обслужване по време на договора за лизинг. Как да не губим, а да привличаме повече клиенти. “Soft Skills” уменията и защо трябва да ги развиваме

4. Новости съгласно Кодекса за застраховане от 01.1.2016 и всичко, което трябва да се
знае и прилага за да се избегне конфликт с КФН;

5. Управление на портфейла:
• Преструктуриране на договори, замяна на активи; Встъпване в дълг;
• Мониторинг рискови експозиции;
• Събиране на вземания по текущи (валидни) договори; Прекратяване поради
неизпълнение, изземане;
• Извънсъдебно и съдебно събиране на вземания след прекратяване на договори;
• Вторична реализация на активи;
• Предсрочно погасяване; Редовно погасяване;


* По време на семинара ще бъдат обсъдени и развенчани немалко митове и
легенди. Семинарът се провежда в дискусионен формат и посетилите го
участват активно в него. За участието в семинара се издава сертификат.


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design