Практически семинар относно въвеждането на Директива 2014/92/ЕС в националното законодателство и последните промени в Закона за платежните услуги и платежните системи и наредбите към него. Дискусия по практиката на прилагане на регулаторната рамка.

Дата: 17 септември 2016г. (събота)
от 9:30 ч.

Продължителност: 9:30ч.-13:30ч.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Такса за участие с ДДС: 180 лв.

Лектори:
Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция «Платежен надзор», БНБ и Александър Костов, главен експерт към дирекция «Методология и финансови пазари», БНБ

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Съдържание:
Първа част

1. Изменения в подзаконовата нормативна рамка към Закона за платежните услуги и платежните системи – Наредба № 3 на БНБ и Наредба № 13 на БНБ.

2. Прилагане на Регламент (ЕС) № 260/2012 за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро, в контекста на наближаващия краен срок за миграция за държавите членки извън еврозоната.


Втора част

1. Практическо приложение на националната правна рамка транспонираща Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции – обсъждане на конкретни въпроси и казуси.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design