Практически семинар на тема: „Манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети. Начини на разкриване и предотвратяване.“


Дата: 21 юни 2016г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 8 учебни часа

Място на провеждане:
Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Такса за участие с ДДС: 186 лв.

Целева група:
 Специалисти от всички нива на кредитния процес, които желаят да актуализират познанията си за начините на разкриване и предотвратяване на манипулирани финансови отчети, както и уменията си, свързани с анализа на финансовите отчети;
 Ръководители, финансови мениджъри, главни счетоводители, икономисти, финансови анализатори, консултанти и счетоводители на предприятия от реалната икономика;
 Специалисти и студенти с недостатъчно опит в сферата на съставянето и анализа на финансовите отчети.
В обучението са включени тематики, по които в българската теория и практика няма аналогично представяне.

Материали:
Всеки от участниците получава работна тетрадка, CD съдържащо презентация, съставена на Prezi, както и авторската книга „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ (първо издание), включващо части от разглежданата тематика.Лектор:
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ - както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети - концепция и примери“ и „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара:

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на
на e-mails:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Тематичен план на обучението:

1. Манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети в контекста на финансовия и кредитен процес, в т.ч. използване на конкурентно кандидатстване за кредит.

2. Класификация, вид, характер и способи на манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети:
2.1. Преднамерени манипулации и фалшификации:
- На счетоводните записвания и/или отчетни документи;
- Спестяване или пропуск на информация, съотносима към финансовите отчети;
- Отражение във финансовите отчети на несъществуващи стопански операции, свързани с приходи и разходи. „Създаване“ на активи и/или пасиви;
- Умишлено неправилно прилагане на счетоводната политика;
- Представяне на невярна и неточна информация;
- Аналитично значение и манипулиране на важни финансови показатели: Нетен оборотен капитал (working capital); Печалба преди лихви, данъци, амортизации и обеценки (EBITDA); Коефициент на покритие на дълга (DSCR).
2.2. Непреднамерени манипулации и фалшификации:
- Неправилно прилагане на счетоводното законодателство;
- Неправилна класификация и оценка на фактите от стопанската дейност;
- „Креативно“ счетоводство.
Разглеждане на конкретни практически примери.
3. Методики за разкриване и предотвратяване на манипулирането и фалшифицирането на финансовите отчети
3.1. Използване на методите на финансовия анализ: Ключови финансови индикатори за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) за разкриване на манипулирани печалби
3.2. Използване на методите на счетоводния анализ: Счетоводни инструменти за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Работа със счетоводни регистри
Разглеждане на конкретни практически примери.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design