Нов продукт на АПИС за европейските данъци и финансови регулации EUROCASES – TAX & FINANCIAL STANDARTS (T&FSt)

СЪДЪРЖАНИЕ
Европейска фискална и бизнес практика, базирана на стандартите, решенията и определенията на Европейския съд, валидна за държавите - членки на ЕС; включва икономическите правила и правните норми, регламентиращи търговските и финансовите отношения в европейския общ пазар и може да ви преведе през сложната структура на Директивата за ДДС по най-краткия и достъпен начин, съобразено и с практиката в тази област на Съда на Европейския съюз.
Включва регламентираните видове сделки, категории и понятия за отделните търговски операции и активи, за да се осигури еднакво данъчно третиране от държавите членки на доставките на стоки и услуги, свързани с икономическата дейност. Спазването на тези императивни изисквания има голямо значение за законодателните и административни практики в държавите членки.
ЦЕЛ НА ПРОДУКТА
Еднакво прилагане на действащата данъчна система чрез установените в европейските директиви и регламенти правила, и по-специално по отношение на данъчно-задължените лица, доставката на стоки и услуги и мястото на облагаемите доставки.
Мерки - необходими и пропорционални - по валутни, бюджетни и данъчни въпроси с оглед на риска от данъчни измами и укриване на данъци в държавите членки и за необходимостта от осигуряване на правилното събиране на фискалните задължения, попадащи в обхвата на регламентите и директивите.

Продуктът съдържа:
• общите данъчни правила, търговската и финансова дейност на страните от ЕС, отразени в регламентите и директивите на ЕС
• европейската фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд
• икономическите и финансови операции, които се прилагат в ЕС
• финансови и застрахователни органи, акредитирани да извършват дейност на територията на Европейската общност
• лихви и валутни курсове базирани на ЕЦБ и EURIBOR.
Обхват и предмет в икономическа материя
• Нормативните актове на европейския съюз
• Законодателни предложения на Комисията и общи позиции на Съвета
• Съдебна практика на Европейския съюз
• Решения на Европейския съд по даден казус съгласно изискванията на действащата правно- икономическа система на Европейския съюз
• Заключенията на Генералния адвокат, предхождащи решението на Европейския съд
Статистическа и данъчна информация
Легални дефиниции и понятия по икономическа категория
Финансов речник
"Легални дефиниции" - позволяват да се намерят определенията им от всички документи в европейското право и разпоредбите в тях, които дават легална дефиниция на посочен от потребителя термин. Тази възможност подпомага и улеснява търсенето на правно дефинирани понятия както в законодателните актове, така и в решенията, в които се съдържат. Финансови приложения


 За още информация: Кликнете тук

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design