СЕМИНАР: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА БАНКОВИ СПЕЦИАЛИСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА БАНКОВИ СПЕЦИАЛИСТИ
Разширен курс с практическа насоченост
Възможности за участие в еднодневно (24.06.2015г.) или двудневно (24-25.06.2015г.) обучение по избор на участника

В съвременния делови свят негативните тенденции в развитието на предприятията, както и структурните промени в икономиката, се проявяват с изключителна бързина. На фона на тази реалност, трябва да овладеят и използват модерните финансови техники, които сигнализират за източници на риск, намаляване на качеството на приходите, неустойчив растеж и ликвидност, и не на последно място - да се разпознават индикаторите за манипулиранe на финансови отчети. Целта на този курс е да се предоставят знания по посочените тематики, чрез бърза и практична методология, разглеждайки реални казуси, които ще бъдат представени и анализирани.
КЛЮЧОВИ ПОЛЗИ за участниците
Участниците в обучението ще получат ключови мултидисциплинарни умения за финансите, счетоводството и данъците, които ще им позволят:
 Да познават и интерпретират основните финансови показатели.
 Да разбират влиянието на счетоводните и данъчните аспекти върху финансовите показатели.
 Да познават връзката между печалбата, оборота на активите, политиката на финансиране и устойчивостта на компанията.
 Да изчисляват и тълкуват количествени показатели за оценка на качеството на доходите/печалбите.
 Да разпознават индикаторите за манипулирани на финансови отчети.
АУДИТОРИЯ
Финансови и кредитни анализатори, консултанти и специалисти по управление на кредитния риск в банки, малки и средни предприятия, работещи във финансовата сфера, които биха искали да получат по-добри познания за анализа на финансовите отчети.
Този курс е предназначен за икономисти и анализатори, работещи както в банковата, така и в различна от банковата сфера, които биха искали да получат допълнителни практически познания за анализа на финансовите отчети и корпоративните финанси.
ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАТЕ в това обучение?
Ръководствата на банките/фирмите, които инвестират в семинара „Анализ на финансови отчети за банкови специалисти”, ще се възползват от възможностите за:
 Повишаване на резултатността на служителите си в областта на анализа на финансовите отчети.
 По-информирани за специфични модели (SGR, PRAT, CLR), оказващи влияние върху финансовата устойчивост и ликвидност.
 По-добро разбиране на колаборацията между финансови, счетоводни и данъчни познания при анализа на финансовите отчети.
СЪДЪРЖАНИЕ на семинара
24 юни 2015 от 9:00ч.
 Бърз преглед на структурата и съдържанието на финансовите отчети. Фокус върху: Счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите.
 Парични потоци и текущо начисляване: отражение върху счетоводната преценка. Фокус върху: Отчета за паричните потоци.
 Признаване на приходи и разходи. Фокус върху: Данъчни постоянни и временни разлики.
 Оборотен капитал, структурна и диспозитивна ликвидност. Фокус върху: Необходим оборотен капитал и Съотношение на кризисна ликвидност (CLR).
 Капитализиране и текущо отчитане на разходи. Влияние върху финансовите отчети и съотношения. Фокус върху: Разходи за провизии.
 Обезценка на активи и амортизации. Влияние върху финансовите съотношения, предупредителни знаци и тълкуване.
Обсъждане на конкретни казуси от различни области на реалната икономика, включително енергетика и земеделие.
25 юни 2015 от 9:00ч.
 Основни финансови индикатори и тяхната интерпретация. Фокус върху: Темп на устойчив растеж (SGR) и PRAT модел.
 Източници на темп устойчив на растеж и оптимална структура на капитала.
 Количествени показатели за оценка на качеството на доходите/печалбите - предупредителни знаци и тълкуване.
 Предупредителни знаци за признаване на приходи / разходи, които влияят върху качеството на финансовата отчетност.
 Манипулиране на финансовите отчети. Фокус върху: Практики и разпознаване.
 Въздействия върху финансовите отчети. Фокус върху: Експлоатационен и финансов лизинг, съвместно контролирани дейности, договори за ишлеме.
 Обобщаващ алгоритъм за анализ на финансовите отчети.
Обсъждане на конкретни казуси и допълнителни въпроси.
МЕТОД НА ПРОВЕЖДАНЕ на семинара
В семинарa се използва интерактивна презентация, съставена на Prezi – най-иновативния презентационен софтуер, използван от 80% от компаниите в класацията Fortune500. Занятията се провеждат в режим на интензивно взаимодействие между лектора и участниците с обсъждане на теоретични въпроси и практически казуси.
МАТЕРИАЛИ и лични подаръци
Всеки от участниците получава работна тетрадка, както и CD с допълнителни материали, свързани със семинара. Първите 10 записали се получават личен авторски подарък от лектора – книгата „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора”.


ПРЕДСТАВЯНЕ на лектора
Петър Петров има магистърска степен по икономика. Специализирал е финансов и кредитен анализ по програми на Manchester Business School и Intitute for Finansial Services London. Експерт по проблемите на ликвидността и оборотния капитал на фирмено и отраслово ниво, финансовия и кредитен анализ, разработването на целеви и срочни бизнес програми.
Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери”, „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора” (на CD), както и на над 150 статии и научни доклади. Автор е на концепцията CLR – Съотношение на кризисна ликвидност.
Работил е като главен счетоводител, финансов директор и изпълнителен директор в структуроопределящи компании. През 1992 година той започва самостоятелна консултантска дейност. Основател и управляващ съдружник на дружествата „Перфект груп” ООД, „Петров и Партньори” ООД, „КонсултКо” ООД. Консултант на мултинационални компании, големи, средни и малки фирми, работещи в 12 икономически сектори.
Като консултант е участвал е в преговорни процеси на държавно ниво.
От 2005 година Петър Петров е лектор на семинари, динамични тренинги и фирмени обучения, свързани с тематиките на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове и презентации, бизнес преговори и управление на времето.
Неговата статия „Седемте пагубни грешки в презентирането”, публикувана във Vesti.bg, е прочетена повече от 9000 пъти за 24 часа.
АКТУАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЛЕКТОРА, свързани с разглежданите тематики:
Ръководството на предприятието е задължено да познава счетоводните принципи
Финансовите коефициенти в годишния доклад за дейността

МЯСТО на провеждане
Учебен център на Международен банков институт: ул. „Бачо Киро“ №49, етаж 1, вход откъм ул. „Кирил и Методий“, София 1202

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
1 ден (8 учебни часа) – 24 юни 2015г. – 156 лв. с вкл. ДДС
2 дни (16 учебни часа) – 24 и 25 юни 2015г. - 198 лв. с вкл. ДДС
Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара и избраната от Вас продължителност – един или два дни. Семинарът ще бъде проведен при наличие на минимум 12 участника.

БАНКОВА СМЕТКА на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

ЗАПИСВАНЕТО за участие става след попълване на Заявка за участие (приложена към настоящата покана) и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ. Попълнените заявки за участие изпращайте на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design