Сертифициран семинар на тема: „Практически аспекти на отчитането на финансовите инструменти при издателя и оповестяванията за финансовите инструменти в банките“

Дата: 20 април 2015г.
от 9.00 ч. /понеделник/


Продължителност: 1 ден


Такса за участие при ранно записване и плащане /до 7 април 2015г. включително/: 204 лв. с ДДС


Редовна такса за участие:
252 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Заявката участие се изпраща на
на следните e-мейли:

peter.ivanov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com
Програма на семинара:


1) Практико-приложни аспекти на изискванията за класифициране на финансовите инструменти при издателя при първоначалното признаване в съответствие с МСС 32 Финансови инструменти: представяне

● Критерии за класифициране на финансови инструменти като инструменти на собствения капитал или финансови пасиви
● Класифициране на деривативи за собствени акции

2) Изисквания за оценяване и представяне на съставни финансови инструменти

3) Отчитане и представяне на обратно изкупени собствени акции

4) Прилагане на критериите за компенсиране на финансови активи и финансови пасиви

5) Оповестяване на информация за значимостта финансовите инструменти в съответствие с МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване

6) Оповестяване на прехвърлени финансови активи.

7) Оповестяване на финансовите рискове, произтичащи от финансови инструменти: оповестяване на кредитния риск, ликвидния риск и на пазарния риск. Анализ на чувствителността на трите вида пазарен риск.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design