Сертифициран семинар на тема: „Дискусионни проблеми по заповедното производство“

Дата: 16 март 2015г. /понеделник/
от 9.30 ч.


Продължителност: 1 ден


Такса за участие при ранно записване и плащане /до 9 март 2015г. включително/: 198 лв. с ДДС


Редовна такса за участие:
240 лв. с ДДС


Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектор: Диана Митева, Съдия,
ОС Варна

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com


Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

 Тълкувателна дейност на ВКС
ТР № 4/18.06.2014г.(заповедно производство)
ТР № 6/06.11.2013г.(разноски)
ТР № 1/09.12.2013г.(правомощия на въззивен съд )
 Интерпретации в актуална практика по чл. 290 ГПК.
 Предпоставки за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК. Обезсилване на издадена заповед за изпълнение от съда в заповедното производство. Правоприемници на посочените в документите по чл. 417 ГПК кредитор и длъжник. Процесуални действия на съда при подадено възражение по чл. 414 ГПК. Обжалване на актовете в заповедното производство.

 Защита правата на кредитора в заповедното производство и в исковия процес по чл. 415 и чл. 422 ГПК. Процесуални предпоставки за упражняване на правото на иск по реда на чл. 415, ал. 1, респ. чл. 422 ГПК. Предмет на делото. Изменение на иска.

 Допустими възражения в производството по установителния иск. Съединяване на искове. Постановяване на решение и отговорност за разноските. Последици от съдебното решение по отношение на издадената заповед за изпълнение и изпълнителния лист по чл. 418 ГПК.Процесуални преклузии. Легитимация за обжалване

 Дискусия по актуални проблеми.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design