Сертифициран семинар на тема: „Практически аспекти на отчитането и оценяването на финансовите инструменти в банките“

Дата: 9 февруари 2015г.
от 9.30 ч. /понеделник/

Продължителност: 1 ден

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 28 януари 2015г. включително/: 204 лв. с ДДС

Редовна такса за участие:
252 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:

peter.ivanov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Програма на семинара:

1) Практико-приложни аспекти на изискванията за отчитане на финансовите активи и финансови пасиви в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване:

● Първоначално признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви. Признаване на печалби и загуби от първоначално признаване на финансови активи или пасиви.

● Последваща оценка и отписване на финансови активи и финансови пасиви. Право на избор за оценяване по справедлива стойност. Отчитане на прехвърлени финансови активи.

● Обезценка на кредити и други финансови активи в съответствие с модела на понесените загуби. Обезценка на групова база. Избор на подходящ дисконтов процент и други параметри при обезценката.

● Специфика на отчитане на финансови активи и финансови пасиви: кредитни ангажименти и договори за финансова гаранция; финансови активи на разположение за продажба – дългови инструменти; внедрени деривативи; репо-сделки с ценни книжа; задължения по къси продажби.

● Счетоводно отчитане на деривативи – лихвени и валутни суапове, валутни опции и форуърди, суапове за обща доходност, суапове за кредитно неизпълнение.

● Счетоводно отчитане на хеджирането – предимства и модели на отчитане на хеджирането.

2) Оценяване на финансови инструменти по справедлива стойност в съответствие с МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност:

● Използване на котирани средни пазарни цени от спреда „купува-продава”.

● Избор на подходяща техника на оценяване и входящи променливи.

● Оценяване на справедлива стойност на портфейли от финансови активи и финансови пасиви с компенсиращи се рискове.

● Оценяване на справедлива стойност на финансови пасиви с корекция за собствен кредитен риск.

● Оценяване на деривативи с отчитане на риска от контрагента и други фактори.

3) По-важни аспекти на оповестяването на информация за финансовите инструменти в съответствие с МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване и за оценките по справедлива стойност в съответствие с МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност

4) Различия между изискванията на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и новия МСФО 9 Финансови инструменти (в сила от 01.01.2018 г.)


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design