ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗКПО И ЗДДФЛ ДО КРАЯ НА 2013 г. И НОВИ МОМЕНТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 г.

Дата: 3 февруари 2014 г. от 9:00 ч.

Продължителност: 1 ден


Цена с ДДС: 192 лева


Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1


Лектори: Димитър Войнов и Даниела Нонина

Програма на семинара:

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Авансови вноски до края на 2013 г.:
- внасяне
- коригиране
- деклариране

- данъчни постоянни разлики - разходи, несвързани с дейността; скрито разпределение на печалба; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи
- данъчни временни разлики - преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики

- други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели: сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв.
- данъчен амортизационен план (ДАП) - завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)
- данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки – нови моменти през 2013 г.
- пренасяне на данъчна загуба от страната и чужбина

Данъчно третиране при финансовите институции
Данъчно третиране на дивиденти
Данъчно третиране при преобразуване на дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции

Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:
- сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.
- възстановяване на данък при източника

Данъци върху разходите:
- внасяне и деклариране
- социални разходи
- представителни разходи
- разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2014 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ на лихвите. Практика на НАП във връзка с промените за 2013 г.
Актуални въпроси относно годишното данъчно облагане на доходите на физическите лица.
Промени в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2014 г.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:

Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на e-mail
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.


 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design