„НОВИ МОМЕНТИ ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗДДС В СИЛА ОТ 2014 Г.“

Дата: 5 декември 2013 г.
от 9:30 ч.

Продължителност: 1/2 ден

Цена с ДДС: 168 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Калина Златанова, данъчен консултант по ЗДДС

Програма на семинара:

1. Промени, свързани с договорите за лизинг с опция. Данъчни последици от това от гледна точка на правото на приспадане на данъчен кредит за леките автомобили.

2. Помени свързани с данъчното третиране на доставките между неперсонифицираните дружества (консорциумите) и партньорите в тези дружества.

3. Промени свързани с данъчното третиране на бартерните сделки.

4. Промени свързани с данъчната основа на безвъзмездното извършване на подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

5. Промени свързани с данъчната основа на доставките на стоки/услуги, налични към датата на дерегистрация по закона.

6. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност –доставки и лица, от които може да се прилага. Условия за регистрация. Начисляване на данъка и документиране на доставката. Дерегистрация при специалния режим. Право на приспадане на данъчен кредит във връзка със специалния режим.

7. Други промени.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Заявката за участие се изпраща на
на следните e-мейли:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design