„СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ СИДДО. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯТА ПО СИДДО В БЪЛГАРИЯ”

Дата: 9 април 2014г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/


Цена с ДДС: 228 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Десислава Калудова, данъчен експерт, НАП

Програма на семинара:

- Същност и цели на СИДДО. Персонален обхват на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО


- Местно лице за данъчни цели по СИДДО

- Методи за избягване на двойното данъчно облагане

- Данъчни облекчения по най-често прилаганите от България СИДДО. Сравнителен анализ на СИДДО с Австрия, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Холандия по отношение на облагането на някои видове доходи

- Въпроси

- Видове доходи и тяхното облагане съобразно СИДДО:
• доходи по договори за управление;
• директорски възнаграждения
• доходи от трудови правоотношения с международен елемент
• лихви
• авторски и лицензионни възнаграждения, вкл. плащания за софтуер
• печалби от прехвърляне на акции и дялове
• технически услуги


- Процедура за прилагане на СИДДО. Документи, представяни в НАП или пред платеца на дохода.

- Въпроси


Заявката за участие се изпраща на
на следните e-mails:
alexander.angelov@ibi-bg.com
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс, издаден от Международен банков институт.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design