ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА

Дата: 18 юли 2014г.
от 9:00 ч.

Продължителност - 1 ден

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1
(вход от към ул.„ Кирил и Методий“)

Лектор: Д-р Петър Пейков

Такса за участие с ДДС: 156 лв.

Съдържание на семинара:
Тема 1. Предмет и задачи на курса. Видове документи, характеристики и функции. Какво формира високата цена на документите?

Тема 2. Документооборот-създаване на документите, регистрация, изпълнение и сроков контрол, формиране в дела, предаване в архива на банката. Изисквания при съставянето и оформянето на основните видове общоадминистративни документи (заповеди, протоколи, докладни записки, служебни писма и др.)

Кафе-пауза

Тема 3. Нормативно и методическо осигуряване организацията на работата с документите. Нови моменти в Закона за Националния архивен фонд от 2007г., Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции от 2009г. и Методическия кодекс на ДА”Архиви” от 2013г. Отговорности на ръководителите, служителите и членовете на Експертната комисия на банката.

Обедна почивка

Тема 4. Класификацията и систематизацията на документалния фонд на банката- гаранция за съхранението, надеждното търсене и използване на документите. Номенклатурата на делата на банката, основно методическо и практическо пособие – изисквания, актуализация и внедряване.

Тема 5. Съставяне на класификационна схема на номенклатурата и примерно попълване на сроковете за съхранение на делата в примерна номенклатура на банка.(практическо занятие )

Кафе-пауза.

Тема 6. Банков архив- оборудване, организация и основни функции. Изисквания за съхранението на документите по БДС ISO 11799 и Методически кодекс на ДА „Архиви”. Инвентаризация(паспортизация) на документалния фонд. Съставяне на примерни вътрешни правила на банков архив.

Тема 7. Експертиза на ценността на документите и техническа обработка-най-отговорния процес на работата с документите, основни критерии. Етапи на експертизата-текуща, междинна и окончателна.Унищожаване на документи изпълнили целевото си предназначение. Необходимост от акт за унищожаване, протокол на експертната комисия и сертификат.

Тема 8. Съставяне на акт за унищожаване на неценни документи с изтекли срокове на съхранение, заповед за назначаване на експертна комисия, протокол на експертна комисия ( практическо занятие).

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Записването за участие става след попълване на формуляр за участие и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие изпращайте на e-mail:

milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат от Международен банков институт.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design