Практически анализ на финансовите отчети

Семинарът „Практически анализ на финансовите отчети”® е полезен за всички, които искат да придобият (или усъвършенстват!) практически опит при анализа на финансовите отчети. Целта на семинара е да затвърди практиката, при която използването на един или друг метод, процедура или система за анализ на финансовите отчети води до съответния логически край. Семинарът е полезен за мениджъри, финансови мениджъри и анализатори, бизнес консултанти, съставители на финансови отчети, счетоводители, кредитни консултанти, както и студенти.

Дата: 26 септември 2013 г.


Продължителност: 1 ден

Цена с ДДС: 168 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1
(вход от към ул. „Кирил и Методий“)


Лектор: Петър Петров- Сертифициран финансов аналитик


Програма на семинара:

1. Анализ на финансовите отчети – различните гледни точки. Практически анализ на финансовите отчети от гледна точка на мениджърите, кредиторите, собствениците; Растеж и равновесие на растежа. Какво е различното при анализа на финансовите отчети по време на криза? Индикатори за грешен или заблуждаващо съставен финансов отчет. Резюме на използваните при анализа структурни съотношения, отнасящи се до Баланса, Отчета за доходите и Отчета за паричните потоци; Резюме на използваните при анализа методи и процедури за анализ на финансовите отчети; Резюме на използваните системи на финансови съотношения при анализа на финансовите отчети.

2. Системи на финансови съотношения. Система на DuPont (The DuPont System of Analysis) за възвращаемост на активите (ROA) и собствения капитал (ROE); Модели за прогнозиране на корпоративен банкрут – модели на Алтман и Спрингейт и други. Приложимост на моделите?

3. Стратегии за преструктуриране. Стратегии за увеличаване на приходите – как да се диференцираме на пазара; Стратегии за намаляване на разходите; Стратегии за намаляване на активите.

4. Практически алгоритми – основна цел: анализ на финансовите отчети, спазвайки принципа за равновесие между полза и разходи.

ПРАКТИЧЕН ПЛАН НА СЕМИНАРА:
• Защо практически анализ на финансовите отчети?
Финансовите отчети отразяват минали събития, т.е. управленски решения. Правилно структурираният анализ може да ни подпомогне при вземането на бъдещи такива решения.
• Как да анализираме финансовите отчети?
Съществуват редица методи и процедури, които ни помагат при анализа на финансовите отчети.
• Защо е необходима система при анализа на финансовите отчети?
Отделните финансови съотношения, или други показатели, не могат да ни бъдат изцяло полезни при вземането на бъдещи управленски решения.
• Защо анализа на финансовите отчети винаги трябва да подкрепя действието?

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:

milena.nikolova@ibi-bg.com
alexander.angelov@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците в обучението ще получат:

1. Комплект работна тетрадка съдържаща CDDVD, включващ всички материали от семинара – презентация, допълнителни материали, програмен продукт за съставяне и анализ на финансови отчети Perfect Analysis® (версия 2.09).
2. Персонални консултации с лектора.

- Успешно завършилите семинара ЩЕ ПРИТЕЖАВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ не само да анализират един или друг аспект от дейността на всяка компания, но и да предложат следващи стъпки, свързани с подобряването на нейното имуществено и финансово състояние.

- След края на семинара УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ МОГАТ в рамките на 10-15 минути да направят бърз анализ на всяка една компания, да предвидят насоки за задълбочен анализ (спрямо позицията, от която правят анализа), да предложат подходяща стратегия за преструктуриране на компанията.

Участниците получават и сертификат от Международен банков институт. 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design