Практически семинар на тема: „Международни стандарти за финансово отчитане – Финансови инструменти“

Съдържание на семинара:

16 юни 2014 г.
Финансови инструменти – основни дефиниции. Отчитане на финансовите инструменти при издателя в съответствие с МСС 32 Финансови инструменти: представяне. Първоначална класифицикация.
Отчитане на обратно изкупени акции, съставни финансови инструменти, компенсиране на финансови активи и финансови пасиви.
Класификация на финансовите активи и финансовите пасиви, първоначално признаване и първоначална оценка, прекласификация на финансови активи в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.
Категории финансови активи и финансови пасиви и изисквания за признаване и оценяване в съответствие с новия МСФО 9 Финансови инструменти – сравнителен анализ с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
Последваща оценка на финансови активи и финансови пасиви. Приложение на МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност по отношение на финансовите инструменти

17 юни 2014 г.

Обезценка на финансови активи, отчитане на внедрени деривативи, счетоводно отчитане на хеджирането.

Оповестявания за значимостта на финансовите инструменти и на финансовите рискове в съответствие с МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване. Оповестяване на прехвърлени активи и на компенсирани финансови активи и финансови пасиви.

Нетна печалба на акция. Изчисляване на основна петна печалба на акция и на нетна печалба на акция с намалена стойност в съответствие с МСС 33 Нетна печалба на акция. Преизчисляване на нетната печалба на акция при специфични операции с обикновени акции. Оповестяване.

Плащане на базата на акции. Отчитане на сделки с плащане на базата на акции, уреждане чрез издаване на инструменти на собствения капитал, чрез парично плащане или при наличие на варианти за уреждане в съответствие с МСФО 2 Плащане на базата на акции.

Дати: 16-17 юни 2014г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 2 дни

Такса за участие с ДДС: 360 лв.

Цена с ДДС за ранно записване и плащане
(преди 6 юни 2014г.): 312 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1
(вход от към ул. „Кирил и Методий“)

Лектор:
доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

Заявката за участие се изпраща на
на e-mail:
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
ibi@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата
сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

При записване за участие на повече от пет лица от една институция, то от шестото нагоре, всяко ползва отстъпка в размер на 10% от таксата за участие.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design