Сертифицирано професионално обучение „Касови операции и картови плащания“

В рамките на програма „Учене през целия живот“ ЦПО организира квалификационен тридневен курс „Касови операции и картови плащания“ за идентификация на компетенциите на нискоквалифицирани служители, придобили своите умения по неформален път или самостоятелно обучение. Валидирането е начин да се направи видим целият обем от притежавани знания и умения, независимо от начина на придобиване.

Сертифицирането повишава пригодността за заетост и съдейства за трудовото представяне на работното място, насърчава качеството на човешките ресурси и съответно конкурентноспособността.

Чрез проверка се осигуряват обективни доказателства, че изискванията за упражняване на професията „Касиер“ са изпълними, т.е. дава се реална възможност за признаване и придобиване на квалификация по част от професия с издаване на държавно признат документ Удостоверение за професионално обучение.

Обучението включва следните основни теми :

- Нормативната уредба за касова дейност;
- Касова техника и практическо приложение;
- Защитни елементи на българските банкноти;
- Нови фалишификати при българските платежни средства;
- Касови валутни операции;
- Стандарти за разпознаване на българските банкноти и монети (критерии, характеристики и защитни елементи);
- Замяна на повредени български банкноти и монети;
- Стандарт за годност. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване;
- Видове банкови карти;
- Клиринг и сетълмент на плащания с банкови карти;
- Електронните разплащания и платежните карти в България;
- Оff-line транзакции;
- Измами с банкови карти и стратегия при измами с тях.

В края на обучението се попълва изпитен тест - форма за проверка на знанията и уменията, който се оценява от комисия.

Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Касиер“, код 345060 по СППОО, което официализира придобитите по неформален път умения.

Лектори: екип от преподаватели от БНБ

Продължителност – 24 часа, включващи лекции, практика и полагане на изпит по теория и практика.

Цена на участник – 200 лв

Обучението се провежда при сформиране на група от мин. 15 участника.

За записване, въпроси и контакт:
02/ 980 6087; 980 5639
ibi@ibi-bg.com

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design