Миграция към SEPA. Актуални европейски правни инициативи в областта на платежните услуги

Дата: 12 юни 2014г.

Продължителност: 9.00-13.00ч.

Цена с ДДС: 156 лв.

Място на провеждане: Учебен център МБИ,
София 1202, ул.”Бачо Киро” 49, ет.1

Лектор: Георги Пашов,Ръководител проекти,
Отдел „Платежни системи“, „Борика-Банксервиз“ АД

Теми на семинара:

1. Миграция към SEPA – изисквания и срокове според Регламента за крайната дата за SEPA, статус на миграцията в Еврозоната, проблеми, подготовка на банките в България;
2. Актуализиране на Директивата за платежните услуги (PSD2) – причини, обхват на промените, статус и отражение върху банките;
3. Проект за Регламент относно обменните такси за платежните операции, свързани с карти – причини, обхват на промените, статус и отражение върху банките.
В последните години платежните услуги в Европейския съюз се променят с бързи темпове. България, като част от обединена Европа, не може да остане встрани от тези процеси.
В момента има няколко европейски инициативи, насочени към хармонизиране и постигане на по висока сигурност и ефективност на платежните услуги. Това са:
• Миграцията на кредитните проводи и директните дебити в евро изцяло към SEPA;
• Актуализиране на Директивата за платежните услуги, т. нар. PSD2; и
• Определяне на таван на обменните такси за платежните операции, свързани с карти.
Миграция към SEPA
Още при стартирането на Единната зона за плащания в евро (SEPA) през 2008 се очакваше, че в рамките на 2 години националните платежни инструменти ще бъдат естествено заменени, водени изключително от пазарните принципи, със SEPA платежните инструменти, като по този начин се постигне ефективност на пазара на платежните услуги. След като това не се случи, през февруари 2012 г., законодателно бе определена крайна дата за преминаване изцяло към SEPA платежните инструменти – 1 февруари 2014 г. за страните от Еврозоната. Само няколко седмици преди крайната дата обаче, след като беше оценен напредъкът, беше даден допълнителен преходен период от 6 месеца с цел минимизиране на риска за банките и потребителите. С оглед на факта, че България, като част от Европейския съюз, трябва да мигрира преводите в евро към SEPA най-късно до 31 октомври 2016 г., въпросите докъде е стигнала миграцията в Еврозоната, възникналите проблеми и възможните решения, и как да се подготвят за крайната дата е изключително полезен за банките в страната.
Актуализиране на Директивата за платежните услуги (PSD2)
След като изминаха повече от 5 години от приемането на Директивата за платежните услуги (PSD) се заговори за актуализирането й и през юли 2013 стартираха обсъжданията по предложените промени, т. нар. PSD2. Основният акцент в PSD2 е върху предоставянето от трети страни на по сигурни Интернет-базирани платежни услуги за иницииране на платежни операции и предоставяне на информация по сметките на потребителите, в една или няколко банки, в консолидиран и удобен вид. До момента такива доставчици оставаха извън регулацията и надзора по Директивата, но вече (според проекта за PSD2) те ще са обект на Директивата.
Определяне на таван на обменните такси за платежните операции, свързани с карти
Друга тема, заслужаваща внимание, е предложението за регулация на обменните такси (interchange fees) за платежните операции, свързани с карти. Аргументите за това са, че тези такси водят до по-високи крайни цени на стоките и услугите за потребителите и чрез ограничаването им ще се постигне благоприятен ефект за потребителите и търговците.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Заявката за участие се изпраща на e-mail
milena.nikolova@ibi-bg.com
ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

Записването за участие става след попълване на формуляр за участие и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ.

Участниците получават удостоверение за завършения курс от БНБ и Международен банков институт след успешно полагане на тест.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design