ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

Краткосрочно обучение
(курсове, семинари)


Можете да изтеглите от тук:
ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

Център за професионално обучение

към Международен банков институт

( с Лицензия № 200712545/2008 г. )

КАЛЕНДАР на Краткосрочно обучение за 2018. За подробна информация кликнете на избрания месец:

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. "Измененията в ГПК в контекста на изпълнителното производство"

 

31 януари

от 09:30 ч.

Адвокат Валя Гигова – член на работната група за подготовка на промените в ГПК

Учебен център

МБИ

-

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 26.01.20178 г. 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. "Надграждащ практически семинар по МСФО 9"

 

2 февруари

от 09:30 ч.

Павлина Ралчева, CFA - старши одит мениджър, Делойт България
Пламена Йовчевска, ACCA – одит мениджър, Делойт България,
Мирослав Тодоров – консултант, специалист по управление на риска, Делойт България

Учебен център

МБИ

1. Обхват на МСФО 9
2. Финансови активи. Прекласификация на финансови активи
3. Финансови пасиви
4. Корекции от преминаване от МСС 39 към МСФО 9 и оценяването на финансови активи и финансови пасиви
5. Обезценка
6. Модел на очаквани загуби
7. Подходи за обезценка
8. Оценяване на очакваните кредитни загуби
9. Отписване и модификации
10. Отчитане на хеджирането
11. Оповестяване
12. Финансови инструменти - Практически примери

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 5 декември 2017г.: 222 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

2. „Финансов анализ за кредитни специалисти. Кредитен риск. Ранни предупредителни сигнали“
27 февруари
o т 9.30ч.
Петър Петров, водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.
Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Учебен център

МБИ

Цели и алгоритъм на финансовия анализ на кредитополучателя. Етапи и източници на информация.
? Четене и анализ на отчетните форми. Хоризонтален и вертикален анализ. Проявление във финансовите отчети на отрасловите особености на фирмата-кредитополучател.
? Балансът – информация за инвестициите и източниците на финансиране. Отраслови особености на балансите. Влияние на структурата на активите върху ефективността и обръщаемостта. Структурата на източниците на финансиране. Рискове и финансова устойчивост и ликвидността на предприятието.
? Отчетът за приходите и разходите – доходи и разходи на фирмата. Видове печалба и тяхното икономическо значение (EBITDA, EBIT, EBT, нетна печалба).
? Отраслови особености на структурата на отчета за приходите и разходите. Значение на корективните позиции в отчета за приходите и разходите. Връзка между баланса и отчета за приходите и разходите.
? Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).
? Отчетът за паричните потоци – вертикален и хоризонтален анализ. Съотношения между оперативния, инвестиционния и финансовия нетен паричен поток.
? Контролинг върху съставянето на финансовите отчети. Главната книга като основа за съставянето на отчета за приходите и разходите, отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал.
? Специфична информация, която може да се извлече единствено от главната книга, като аналитичен източник:
? Формиране на позициите за изменение на запасите: Бракувана и липсваща продукция. Излишъци от продукция и последващи оценки.
? Формиране на разходите за придобиване на активи по стопански начин.
? Други приходи.
? Общи насоки за разкриване и предотвратяване на манипулации, посредством информацията от главната книга и оборотната ведомост.
? Ранна диагностика за финансови затруднения. Финансови и нефинансови сигнали.
? Практикум.
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 12.02.2018г.:198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

3. "Новата уредба на маркетинга и рекламата на финансови услуги в дигитални канали – GDPR, ePrivacy, MiFID2, PRIIPs"

 

28 февруари

от 13:30 ч.

Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.
Димитър Калдамуков, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Учебен център

МБИ

1. Финансовата институция като доставчик на услуги от първостепенно значение по смисъла на Директивата за мрежова и информационна сигурност – какви ще са новите задължения за ФИ след 10 май 2018 година?

2. Програма за високо ниво на киберсигурност следва да се въведе за ФИ, които попадат в списъка, утвърден на национална ниво съгласно Директивата. Установяване, оценка, ескалация и нотификация на инцидентите по пробив на сигурността.

3. Регламентът за неприкосновеност на електронните съобщения – колко скоро проектът ще се превърне в задължително и пряко приложимо законодателство.

4. Какви ще бъдат отраженията по отношение на начина на осъществяване на директен маркетинг на финансови услуги (телефон, мейл, уеб-сайт)?

5. Голямата промяна, засягаща метаданните в контекста на маркетинг на финансови услуги по електронен път.

6. Как се съотнася съгласието за целите на GDPR с това по ePrivacy регламента? Каква е възможната дерогация на национално ниво? Какви са последиците от неспазване?

7. Как се съотнася с правилата за кръстосани продажби на финансови продукти по MiFID2 законодателството?

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 08.02.2018г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв


начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки“
/съдебна практика/

 

6 март

от 09:30 ч.

Нейко Димитров, съдия ОС Варна
Диана Митева, съдия ОС Варна

Учебен център

МБИ

Програма на семинара:

9:30 – 11:00
? Сделки – несъществуващи; нищожни, поради проверка на правото на собственост върху недвижим имот, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез: липса на съгласие и основание, невъзможен предмет; унищожаеми, поради временна недееспособност; висящо недействителни, поради договаряне във вреда на представлявания; относително недействителни; оспорими
? по давност; по наследяване;
? чрез конститутивни съдебни решения;
? чрез публична продан.
? Вписвания. Кадастър и имотен регистър. Противопоставимост.

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

11:30 – 13:00
? Застрояване на имоти. Някои строителни обекти: ателие, студио, гараж, паркомясто, самостоятелен склад, апартаментен хотел
? Проверка на правото на собственост върху строителен обект, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез:
o реализиране право на строеж, ексцес;
o извършване на групов строеж и чрез ЖСК;
o приращение;
o договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на сграда.

13:00 – 14:00 Почивка за обяд

14:00 – 16:00
? Спорове, произтичащи от обстоятелства, настъпили след учредяване на ипотека или възбрана:
o противопоставимост на права, придобити чрез отчуждаването на имоти за държавна и общинска нужда;
o конфискация и отнемане в полза на държавата;
o реституция;
o приватизация.

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16.30 – 17.00
? Критерии за преценка на собствеността при промяна на обекта - незаконен строеж, промяна на предназначение на общи части в етажна собственост.

17.00 - 18.00 Заключителна дискусия

Такса за участие при ранно записване и плащане до 15 февруари 2018г.: 198 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 252 лв. с ДДС

2.„Оценката на недвижими имоти за целите на ипотеката съгласно Новите международни стандарти за оценяване“

9 март

от 09:30 ч.

Румен Неделчев, консултант и независим оценител, външен експерт по обществени поръчки, вещо лице в областта на авиацията, оценяването, икономиката, военната икономика. Притежаващ сертификати за :
- оценка на недвижими имоти - сертификат № 100100148 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България- оценка на машини и съоръжения - сертификат № 300100074 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- оценка на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения - сертификат № 400100008 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

Учебен център

МБИ

1. Общи изисквания към оценката на недвижими имоти за целите на ипотеката
1.1. Изискванията на стандартите МСО 2017 при оценка на недвижими имоти.
1.2. Каква оценителска информация за предмета на залога е необходима за приемане на кредитни решения.
1.3. Ликвидността на недвижимите имоти и способ за нейното определяне (фактора ликвидност).
1.4. Анализ на съществеността на ролята на недвижимите имоти в бизнеса на собственика ( фактора значимост).
1.5. Банка - клиент - оценител. Анализ на аспектите на сътрудничество. Позитивен и негативен опит.
1.6. Общи изисквания и препоръки в структурата на доклада за оценка за целите на ипотеката.
2. Оценка на обектите на недвижимост за целите на ипотеката.
2.1. Недвижимите имоти като обект на оценка - специфика и идентификация.
2.2. Основни етапи при оценката на недвижими имоти.
2.2.1. Анализ на документите за собственост.
2.2.2. Анализ на обремененоста /тежестите/.
2.2.3. Извършване на оглед на недвижимите имоти.
2.2.4. Формиране на изводи за степента на ликвидност.
2.3. Разчет на пазарната /ликвидационната стойност на недвижимия имот за целите на ипотеката.
2.3.1. Анализ на пазара.
2.3.2. Описание на местоположението на обекта на оценка.
2.3.3. Анализ на най-доброто и най-ефективно използване
2.3.5. Избор на подходи и методи за оценка.
2.3.5.1. Пазарен подход.
2.3.5.2. Приходен подход.
2.3.5.3. Разходен подохд.
2.3.6. Съгласуване на резултатите.
3. Дискусия и въпроси.
Такса за участие с ДДС: 174 лв.
3. „Централен кредитен регистър“
13 март
от 14.00ч.
Елена Маринова, ръководител екип „Централен кредитен регистър“, БНБ и
Елена Щилянова, експерт, екип „Централен кредитен регистър“, БНБ

Учебен център

МБИ

14:00-14:10 Представяне
14:10-14:45 Нормативна база, характеристика и функции на Централния кредитен регистър (ЦКР) - изменения и допълнения в нормативната уредба
14:45-15:30 Подаване на данни в ЦКР
15:30-15:50 Достъп до информация от ЦКР
15:50-16:20 Почивка
16:20-16:30 Видове справки и статистическа информация от ЦКР
16:30-16:40 Анализ на качеството на данните в информационната система на ЦКР
16:40-17:00 Планирани доработки в информационната система на ЦКР, свързани с подаването на данни за поръчители/съдлъжници/авалисти по предоставени кредити
17:00-17:30 Въпроси и отговори
Такса за участие с ДДС: 216 лв.
4. „Подобряване на аналитичните умения на кредитните специалисти: АНАЛИЗ НА ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ГЛАВНАТА КНИГА И ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ“

14 март

от 09:30 ч.

Петър Петров, водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.
Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Учебен център

МБИ

Взаимовръзки на информацията от главната книга, оборотната ведомост и годишната данъчни декларация с позициите във финансовите отчети.
? Контролинг върху съставянето на финансовите отчети. Главната книга като основа за съставянето на:
? Отчета за приходите и разходите;
? Отчета за паричните потоци;
? Отчета за собствения капитал.
? Специфична информация, която може да се извлече единствено от главната книга, като аналитичен източник:
? Формиране на позициите за изменение на запасите: Бракувана и липсваща продукция. Излишъци от продукция и последващи оценки.
? Формиране на разходите за придобиване на активи по стопански начин.
? Други приходи.
? Разкриване и предотвратяване на манипулации, посредством информацията от главната книга и оборотната ведомост.
? Анализ на информацията от годишната данъчна декларация. Счетоводен и данъчен финансов резултат.
? Данъчни постоянни и временни разлики.
? Примери за данъчни постоянни разлики.
? Примери за данъчни временни разлики:
? Приходи и разходи от последващи оценки;
? Обезценки на вземания;
? Провизии за задължения;
? Неизползвани отпуски и неплатени доходи на физически лица;
? Амортизации и слаба капитализация.
? Преобразуване счетоводния финансов резултат със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики:
? Сделки на фондова борса;
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 1.03.2018г.:198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

5. „Компютърни вируси-атаки срещу банкомати. Атаки срещу интернет банкиране. Атакуване на банкови системи. Измами с неразрешен овърдрафт“

29 март

от 09:30 ч.

Надя Петрова, обслужващ линия „Банки“, Главна дирекция „Национална полиция“ и

Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи

Учебен център

МБИ

1..Атаки срещу банкомати-Black Box атаки

2.Клониране на чип на картите, replay атаки

3. Атаки срещу интернет банкиране. Компютърни вируси и spyware

4.Атаки срещу банкови системи с компютърни вируси под наем /Cobalt/

5.Измами с неразрешен овърдрафт.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 8.03.2018г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 198 лв.

6. „Сертифициран семинар относно новия Закон за платежните услуги и платежните системи
(приет на 22.02.2018г.)“

30 март

от 09:30 ч.

Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция „Платежен надзор“, БНБ

Учебен център

МБИ

1. Новости в Закона за платежните услуги и платежните системи, произтичащи от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар;

2. Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно мерките за сигурност за операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, за платежните услуги съгласно Директива (ЕС) 2015/2366;

3. Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366;

4. Изискванията на проекта на Регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяванена идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация съгласно Директива (ЕС) 2015/2366;

5. Изискванията на Указанието за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (в сила от 1 януари 2018г.)

Tакса за участие с ДДС: 216 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Практически насоки за изготвяне и внедряване на вътрешен корпоративен стандарт по отношение на защитата на личните данни
/Съгласно изискванията на новия Европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018), пряко приложим от 25 май 2018г./"

 

2 април

от 09:30 ч.

Наталия Николова, Старши експерт в дирекция „НДМСПО“, Комисия за защита на личните данни

Учебен център

МБИ

Задължителни елементи при разработване и внедряване на банков корпоративен стандарт по отношение на защитата на личните данни съгласно изискванията на GDPR:
• Права на субектите на данни

• Задължения на администраторите и обработващите лични данни

• Прозрачност на обработването

• Изисквания към отчетността и документацията

• Въпроси

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 23 март 2018г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 216 лв.

2.„Солидарната отговорност на управители и собственици на бизнес по чл. 19 от ДОПК във връзка с нарастване на ревизионните производства от страна на НАП по реда на тази разпоредба. Международен обмен на информация“

17 април

от 09:30 ч.


Адв. Ваня Петрова, Данъчна защита и консултации

Учебен център

МБИ

1. Имуществена отговорност на собствениците и управителите на дружества по чл. 19 ДОПК за данъчни задължения на предприятията:
? Субекти на отговорността;
? Предпоставки на отговорността;
? Фактически състави ;
? Законови презумпции, с които лицата трябва да се съобразяват;
? Ново, изключително широко приложно поле на личната имуществена отговорност

2. Обмен на информация между приходните администрации на държавите членки на ЕС в рамките на европейското данъчно сътрудничество – основни понятия и видове данни, които се обменят между държавите членки.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 4 април 2018г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

3. „Регистър на банковите сметки и сейфове в България“
18 април
от 9.30ч.

Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ и
Вероника Гечева, ръководител екип „Регистър на банковите сметки и сейфове“, БНБ

Учебен център

МБИ

• Нови органи и институции, отговорни за Регистрите на БНБ, правила за тяхната работа и регулаторни функции;

• Запори на банкови сметки, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 655/2014;

• Електронни услуги и електронни фактури;

• B2B услуги;

• Административни услуги, предоставяни по електронен път на физически и юридически лица. Регулаторни изисквания към банките.

Такса за участие с ДДС: 216 лв.
4. „Оценката на недвижими имоти за целите на залога. Новите международни стандарти за оценяване“
19 април
от 9:30ч.
Румен Неделчев, консултант и независим оценител, външен експерт по обществени поръчки, вещо лице в областта на авиацията, оценяването, икономиката, военната икономика.

Учебен център

МБИ

Общи изисквания към оценката на недвижими имоти за целите на ипотеката
1.1. Изискванията на стандартите МСО 2017 при оценка на недвижими имоти.
1.2. Каква оценителска информация за предмета на залога е необходима за приемане на кредитни решения.
1.3. Ликвидността на недвижимите имоти и способ за нейното определяне (фактора ликвидност).
1.4. Анализ на съществеността на ролята на недвижимите имоти в бизнеса на собственика ( фактора значимост).
1.5. Банка - клиент - оценител. Анализ на аспектите на сътрудничество. Позитивен и негативен опит.
1.6. Общи изисквания и препоръки в структурата на доклада за оценка за целите на ипотеката.
2. Оценка на обектите на недвижимост за целите на ипотеката.
2.1. Недвижимите имоти като обект на оценка - специфика и идентификация.
2.2. Основни етапи при оценката на недвижими имоти.
2.2.1. Анализ на документите за собственост.
2.2.2. Анализ на обремененоста /тежестите/.
2.2.3. Извършване на оглед на недвижимите имоти.
2.2.4. Формиране на изводи за степента на ликвидност.
2.3. Разчет на пазарната /ликвидационната стойност на недвижимия имот за целите на ипотеката.
2.3.1. Анализ на пазара.
2.3.2. Описание на местоположението на обекта на оценка.
2.3.3. Анализ на най-доброто и най-ефективно използване
2.3.5. Избор на подходи и методи за оценка.
2.3.5.1. Пазарен подход.
2.3.5.2. Приходен подход.
2.3.5.3. Разходен подохд.
2.3.6. Съгласуване на резултатите.
3. Дискусия и въпроси.
Такса за участие с ДДС: 174 лв.
5. „Наредба 18 на БНБ
За контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение“
21 април
от 9:30ч.
Соня Диянова, Лектор на Международен банков институт с дългогодишен опит като експерт в отдел “Национален център за анализ”, БНБ

Учебен център

МБИ

- Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение;
- Стандарти за разпознаване на български банкноти и монети (критерии, характеристики и защитни елементи);
- Замяна на повредени български банкноти и монети;
- Стандарт за годност. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване;
- Решаване на тест по Наредба 18 на БНБ и стандартите към нея.

Цена без ДДС (ДДС не е дължим): 155 лв.
6. „Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2” – актуални въпроси“
26 април
от 9:30ч.
Иван Антонов,
Главен юрисконсулт; Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане",
Централно управление на Национална агенция за приходите

Учебен център

МБИ

Обща информация за FATCA, Common Reporting Standard (CRS) и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
2. Основни задължения за финансовите институции. Обхват на обменяната информация.
3. Процедури по комплексна проверка:
съществуващи нови сметки на физически лица;
съществуващи нови сметки на образувания.
4. Съпоставка между CRS и Препоръките на FATF (2012):
1. Обхват – задължени лица, които трябва да извършат комплексна проверка;
2. Комплексна проверка на нови сметки – декларации;
3. Комплексна проверка на нови сметки – преглед след откриване на сметката;
4. Комплексна проверка на съществуващи сметки – преглед на съществуващите отношения;
5. Комплексна проверка – контролиращи лица/действителни собственици;
6. Комплексна проверка – промяна в обстоятелствата;
7. Задължения за съхраняване;
8. Спазване и санкции – ефективно прилагане.
5. Новите правомощия на данъчната администрация за достъп до информацията за борбата с изпирането на пари съгласно Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 г.
6. Схеми за заобикаляне на CRS - „гражданство срещу инвестиции“ и „пребиваване чрез инвестиции“.
7. Правилата за задължително оповестяване на схеми за заобикаляне на CRS (Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures).
8. Технически изисквания за предоставяне на информацията – фокус върху важните елементи и преглед на често срещаните грешки.
Такса за участие при ранно записване и плащане /до 13 април 2018г. включително/: 264 лв. с ДДС

Редовна такса за участие:
312 лв. с ДДС

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „МАНИПУЛАЦИИ И ФАЛШИФИКАЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - Разкриване и предотвратяване"

 

9 май

от 09:30 ч.

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ - както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети - концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Учебен център

МБИ

Тематичен план на обучението:

- Манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети в контекста на финансовия и кредитен процес.

- Класификация, вид, характер и способи на манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети. Преднамерени манипулации и фалшификации:
o На счетоводните записвания и/или отчетни документи.
o Спестяване или пропуск на информация, съотносима към финансовите отчети .
o Отражение във финансовите отчети на несъществуващи стопански операции, свързани с приходи и разходи. „Създаване“ на активи и/или пасиви.
o Умишлено и неправилно прилагане на счетоводната политика.
o Представяне на невярна и неточна информация.
o Аналитично значение и манипулиране на важни финансови показатели: Нетен оборотен капитал (working capital); Печалба преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA); Коефициент на покритие на дълга (DSCR).
o Непреднамерени манипулации и фалшификации:
o Неправилно прилагане на счетоводното законодателство.
o Неправилна класификация и оценка на фактите от стопанската дейност.
o „Креативно“ счетоводство.

- Методики за разкриване и предотвратяване на манипулирането и фалшифицирането на финансовите отчети:
o Използване на методите на финансовия анализ: Ключови финансови индикатори за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) за разкриване на манипулирани печалби.
o Използване на методите на счетоводния анализ: Счетоводни инструменти за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Работа със счетоводни регистри.

- Практикум.

Такса за участие при ранно записване и плащане до 26 април 2017г.: 198 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 234 лв. с ДДС

2.„ Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, Стандарт за разпознаване на български банкноти и монети, Стандарт за годност“

19 май

от 09:30 ч.


Соня Диянова, Лектор на Международен банков институт с дългогодишен опит като експерт в отдел “Национален център за анализ”, БНБ

Учебен център

МБИ

Основни теми:
- Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение;
- Стандарти за разпознаване на български банкноти и монети (критерии, характеристики и защитни елементи);
- Замяна на повредени български банкноти и монети;
- Стандарт за годност. Използване на машини за сортиране и машини за самообслужване;
- Решаване на тест по Наредба 18 на БНБ и стандартите към нея.

Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 155 лв.

3. „RegTech във финансовите услуги“
23 май
от 9:30ч.

Любомир Каримански,
Member of the Scheme Management Board – European Payments Council

Учебен център

МБИ

1. Какво е RegTech и защо навлиза във финансовите услуги?
2. RegTech – подсигурява регулаторните изисквания и отчетност
3. Риск при агрегиране на данните и отчитането им към регулаторите.
4. RegTech решения – технологии за управление и агрегиране на данни
5. Fintech изискват създаване и внедряване на RegTech
6. Възможно ли е банките да са генератор и катализатор за създаване на хибридни RegTech решения?
7. Въпроси

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 14.05.2018г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

4. „Регулаторно съответствие в банките (Compliance)“
29 май
от 9:30ч.

Модератор: Адв. Рени Петкова, съдружник от Делойт Лигъл
Екип от лектори от Делойт Лигъл:
Част I - Адв. Рени Петкова
Част II - Адв. Йоана Жечкова и
Адв. Аделина Миткова
Част III - Адв. Миглена Мичева и Адв. Аделина Миткова

Учебен център

МБИ

Част I – Изисквания за регулаторно съответствие;

Част II – Ключови промени в законодателството относно мерките срещу изпирането на пари съгласно новия Закон за мерките срещу изпирането на пари;

Част III - Практически стъпки по прилагане на Общия регламент за защита на личните данни.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 14 май 2018г.: 264 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 312 лв.

5. „Управление на активите и пасивите (ALM - Asset Liability Management)“
30 май
от 10:30ч.

Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск и скорингови и рейтингови системи като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции.Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Проф. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по банкови и финансови системи.

Учебен център

МБИ

Моделиране, построение и оценка на парични потоци за ALM

2. Структуриране на портфейли (активи, пасиви, подпортфейли)

3. Оценка и анализ на парични потоци (GAP-анализ)

4. Пролонгация, рефинансиране, реинвестиране

5. Лихвен калкулатор - определяне и изчисление на лихви

6. Анализ на лихвени приходи и маржове

7. (FTP – Fund Transfer Pricing): Трансформация на падежите

8. Репликационни портфейли, представяне на безпадежни сделки

9. Пазарни и ликвидностни сценарии и стрес-тестване, планови експозиции

10. Примери на Ехсел и демонстрации на системата Risk Framework

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 16 май 2018г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Изисквания към дейността при предоставяне на инвестиционни услуги съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и Регламент 600/2014 на ЕП и Съвета"

 

8 юни

от 09:30 ч.

Валентина Стефанова – началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор и председател на Помирителната комисия

Мартина Савчева – началник отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“ в дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, Комисия за финансов надзор и член на Помирителната комисия

Учебен център

МБИ

1. Правна уредба на дейността, свързана с пазарите на финансови инструменти
2. Финансови инструменти и инвестиционни услуги, предлагани от посредниците
3. Изисквания към инвестиционните посредници при предоставяне на инвестиционни услуги на клиенти
• Отношения с клиенти
• Непрофесионални и професионални клиенти
• Оценка за уместност и целесъобразност
• Предоставяне на информация на клиенти
• Изпълнение на нареждания на клиенти
• Съхранение на клиентски активи
4. Правила при сключване на сделки с приемлива насрещна страна

Такса за участие с ДДС: 198 лв.

2. „ОЦЕНКА НА МАШИНИТЕ, ОБОРУДВАНЕТО, ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯТА (МОТСС) ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАЛОГА"

 

14 юни

от 09:30 ч.

Румен Неделчев, консултант и независим оценител, външен експерт по обществени поръчки, вещо лице в областта на авиацията, оценяването, икономиката, военната икономика. Притежаващ сертификати за :
- оценка на недвижими имоти - сертификат № 100100148 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- оценка на машини и съоръжения - сертификат № 300100074 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- оценка на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения - сертификат № 400100008 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- оценка на земеделски земи и трайни насаждения - сертификат № 810100269 от 01.08.2011 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- оценка на търговски предприятия и вземания - сертификат №500100064 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- оценка на финансови инструменти и институции - сертификат № 600100003 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- сертификат за вътрешен одитор по ИСО – 9001 – издаден от “Муди Интернешънъл”.
- сертификат за външен одитор по ИСО – 9001 – издаден от “Муди Интернешънъл”

Учебен център

МБИ

1.Особености на машините, оборудването, транспортните средства и съоръженията като обект на залога.

2. Общи изискванията на оценителските стандарти при оценката на машини, оборудване, транспортни средства и съоръжения.

3. Бази на стойността приложими при оценката на МОТСС.

4. Оценка на ликвидност на МОТСС при оценката на залога. Оценка на значимост на МОТСС при оценка на залога.

5. Подходи и методи за оценка на МОТСС при оценката на залога.

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Такса за участие: 174 лв. с ДДС

3. „Новата Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти"

 

19 юни

от 09:30 ч.

Александър Костов, дирекция „Методология и финансови пазари“, БНБ
Красимир Кръстев, дирекция „Платежен надзор“, БНБ

Учебен център

МБИ

Първа част (9:30 – 11 ч.)
• Преглед на съдържанието и основните промени в новата Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.
• Промени по отношение на платежната сметка за основни операции и предстоящото влизане в сила на изискванията във връзка с прозрачността и съпоставимостта на таксите, свързани с платежна сметка.
• Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.

Втора част (11:30 – 13:00 ч.)
• Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно мерките за сигурност за операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, за платежните услуги съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.
• Изискванията на Делегирания регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.
• Изискванията на Указанието за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (в сила от 1 януари 2018 г.).

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

4. „НОВИТЕ МОМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ – ПОГЛЕД КЪМ 2018/2019 ГОДИНА"

 

21 юни

от 09:00 ч.

Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.
Ивана Близнакова, Адвокат, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Учебен център

МБИ

1. Управление на съгласията в контекста на платежните услуги – пресечни точки между GDPR/ЗЗЛД и PSD2/новия ЗПУПС и Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
2. Доклаване на инциденти във връзка с платежни услуги: GDPR/ЗЗЛД, Network and Information Security Directive ("NISD")/Закона за киберсигурност, PSD2/ЗПУПС/Наредба №3, Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/10 относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/10).
3. Идентификацията на клиенти на платежни услуги в периода до септември 2019: PSD2/Делегиран регламент за засилена идентификация на клиенти, GDPR и AML5/Закона за мерките срещу изпирането на пари. Насърчаване на електронната идентификация (eIDAS)
4. Новите лицензионни дейности/услуги по PSD2/ЗПУПС и Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента – кой следва и кой може да се лицензира? Обмен на данни с новите доставчици на услуги – трети страни – къде е границата между PSD2 и GDPR?
5. Новите документи във връзка с промените относно платежните услуги – речника на термините, документ с информация за таксите, годишен отчет за таксите, политика за поверителност и защита на данните в дигитална среда, панел за управление на кодовете


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 11.06.2018г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС/след 11.06.2018г./: 360 лв.


5. „КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН АНАЛИЗ"

надграждащо обучение

 

28 юни

от 09:30 ч.

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ - както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети - концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Учебен център

МБИ

Тематичен план на обучението:

? Анализ на отчета за доходите
? Корекции на непредвидени приходи, преустановени дейности и оперативен лизинг.
? Корекции на позиции, отнасящи се до съвместни предприятия, асоциирани предприятия или малцинствени участия.
? Анализ на показателите EBITDAR, EBITDA, EBIT; клопките при използването на EBITDA или коригираната EBITDA.
? Анализ на съотношенията за: марж (брутен, EBITDAR, EBITDA, EBIT, печалба преди данъчно облагане, нетна печалба), лихвено покритие, покритие на дивидентите.
? Анализ на отчета за паричните потоци
? Оперативен паричен поток, NWC, инвестиции и финансиране.
? Разлики между оперативни приходи и оперативен паричен поток.
? Основни и вторични източници на погасяване на дълга.
? Кредитиране на базата на парични потоци срещу кредитиране на активи.
? Анализ на съотношенията: покритие на лихвите и инвестициите; обслужване на дълга и покритие на погасяването на дълга, коефициенти на превръщане на пари в брой, ROIC на база парични потоци, покритие на дивиденти.
? Анализ на баланса
? Какво представляват дълга и квази-дълга?
? Задбалансови пасиви.
? Корекции за оперативен лизинг, търговски кредит, условни пасиви, провизии.
? Анализ на ликвидността и оборотния капитал: структурна и диспозитивна ликвидност.
? Мотивация за наличието на привлечен капитал: финансов ливъридж и лихвен ефект върху данъците.
? Анализ на съотношенията за: ливъридж, ликвидност, покритие на активите, оборотен капитал, ROIC, ROE, оборот на активите, анализ на Dupont.
? Финансови измерители в модела на Майкъл Портър.

Такса за участие при ранно записване и плащане до 14 юни 2018 г.: 198 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 234 лв. с ДДС

6. „Изисквания към основите информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно /PRIIPs – ПИПДОЗИП/"

 

29 юни

от 09:30 ч.

Валентина Стефанова – началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор и председател на Помирителната комисия

Христина Димитрова - управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Комисия за финансов


Учебен център

МБИ

1. Правна рамка

2. Видове продукти и съдържание на документи за ключовата информация (KID)

3. Начин на представяне на KID на потребителите, включително примерни форми на KID

4. Преглед на информацията, включена в KID за риска, разходите и сценариите

Такса за участие с ДДС: 198 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Защита на личните данни в банковия сектор – законосъобразност и практически решения"

 

11 юли

от 09:30 ч.

Адвокат Анита Поповски, Ernst & Young Law Partnership и
адвокат Светослав Цветков, Ernst & Young Law Partnership

Учебен център

МБИ

1) Права на субектите на лични данни

2) Ограничение по отношение на целите и периоди на съхранение на лични данни

3) Обработване на лични данни, свързани с трудовото правоотношение

4) Основания за обработване на лични данни – практически примери от съдебната практика

5) Отношения между страни, които споделят лични данни – договорно съдържание

6) Международен трансфер на лични данни

7) Длъжностно лице по защита на данните

8) Оценка на въздействието върху защитата на данните

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 28.06.2018г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1.„Превенция на атаки срещу АТМ. Тенденции и практики 2018 година“

 

12 септември

от 09:30 ч.

Надя Петрова, инспектор, Отдел „Икономическа полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“; Илия Василев, експерт в Ойросекюрити и

Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи

Учебен център

МБИ

09:30 – 11.30 часа
Ретроспекция на най-показателните случаи на атаки срещу АТМ-и през годината и възможна превенция.
1. Новости при атаките срещу банкомати
2. Газови атаки на АТМ, видове защити и добри практики.
3. Други физически атаки срещу АТМ-и.
лектор Илия Василев – експерт в Ойросекюрити ЕООД

11.30 – 11.45 часа Кафе-пауза.

11.45 – 12.30 часа
1. Установени тенденции при манипулиране на АТМ.
2. Възможности за съвместна работа между банките и МВР по превенция на атаките на АТМ.
– лектор Надя Петрова – инспектор, Отдел „Икономическа полиция“

12.30 – 13.30 часа Обедна почивка

13.30 – 15.30 часа
Най-показателните случаи за атака на АТМ с електронни средства:

1. Атаки със скимиращи устройства, Шимъри, Мънитрап. Тенденции и новости.
2. Разпознаване, реакция, превенция и добри практики.
– лектор д-р Александър Кирков – ръководител Лаборатория по Киберсигурност - УниБИТ

15.30 – 15.45 часа Кафе-пауза

15.45 – 17.00 часа Дискусия.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 27.08.2018г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.


начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Защита на личните данни в банковия сектор – законосъобразност и практически решения"

3 октомври

от 09:30 ч.

Адвокат Анита Поповски, Ernst & Young Law Partnership и
адвокат Светослав Цветков, Ernst & Young Law Partnership

Учебен център

МБИ

1) Права на субектите на лични данни

2) Ограничение по отношение на целите и периоди на съхранение на лични данни

3) Обработване на лични данни, свързани с трудовото правоотношение

4) Основания за обработване на лични данни – практически примери от съдебната практика

5) Отношения между страни, които споделят лични данни – договорно съдържание

6) Международен трансфер на лични данни

7) Длъжностно лице по защита на данните

8) Оценка на въздействието върху защитата на данните

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 11.09.2018г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв.

2. „Стандартната документация на Loan Market Association (LMA) в областта на real estate financе. Ключови проблеми от гледна точка на българското право”

30 октомври
от 10:00 до 13.30ч.

Gemma Lawrence-Pardew, Senior Associate Director – Legal, at the Loan Market Association, London,
Адв. Ренета Петкова, Съдружник в Адвокатско дружество Делойт Лигъл,
Адв. Йоана Жечкова, Старши адвокат в Адвокатско дружество Делойт Лигъл, и
Адв. Аделина Миткова, Мениджър в Адвокатско дружество Делойт Лигъл

Учебен център

МБИ

Part I
Loan Market Association (LMA)’s Real Estate Finance documentation which will include:
(i) an introduction to the LMA;
(ii) an update on LMA on-going regulatory initiatives; and
(iii) an introductory overview to the LMA's suite of Real Estate Finance documentation, focusing on some key negotiation points surrounding the facility agreement.

Speaker:
Gemma Lawrence-Pardew, Senior Associate Director – Legal, at the Loan Market Association
Language: English (no translation available)

Part II
Areas of concern and key negotiation points in Real Estate Finance transactions from Bulgarian law perspective

Speakers:
Reneta Petkova, Partner at Deloitte Legal Law Firm
Yoana Zhechkova, Senior Associate at Deloitte Legal Law Firm
Adelina Mitkova, Manager at Deloitte Legal Law Firm
Language: Bulgarian

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 9 октомври 2018г.: 384 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 456 лв.

3. „Национална стратегия за киберсигурност. Потенциални рискове и заплахи. Мерки за обезпечаване киберсигурността в банката/организацията”

31 октомври
от 09:30 ч.

Екип от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)

Учебен център

МБИ

Национална стратегия за кибер сигурност „Кибер устойчива България 2020”

- Потенциални рискове и заплахи

- Технически и организационни мерки

- Кибератаки, киберзаплахи, киберинциденти

? Закон за киберсигурност – 2018 год. /Приет на първо четене от НС на 27 юни 2018г./

- Задължение за докладване на инциденти

- Отговорност на административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, за нарушения, свързани с уведомяване за инциденти

- Сътрудничество между институциите за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност

Редовна такса за участие с ДДС: 180 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Автоматичен обмен на финансова информация: FATCA. Common Reporting Standartd, DAC 2 – поглед върху предстоящите проверки на българските финансови институции относно спазването им"

6 ноември

от 09:30 ч.

Иван Антонов,
Главен юрисконсулт; Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане",
Централно управление на Национална агенция за приходите

Учебен център

МБИ

1. Обща информация за FATCA, Common Reporting Standard (CRS) и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
2. Основни задължения за финансовите институции. Обхват на обменяната информация.
3. Процедури по комплексна проверка:
съществуващи нови сметки на физически лица;
съществуващи нови сметки на образувания.

4. Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки на физически лица и образувания. Програми за получаване на декларации по отношение на съществуващи сметки на физически лица и образувания.
5. Специален фокус – недокументирани сметки.
6. Технически изисквания за предоставяне на информацията – фокус върху важните елементи и преглед на често срещаните грешки.
7. Правомощия на данъчната администрация за достъп до информацията за борбата с изпирането на пари - Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 г. и транспонирането ? в българското законодателство.
8. Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености и правилата на ОИСР за задължително оповестяване на схеми за заобикаляне на CRS (Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures).
9. Пръв поглед и дискусия върху предстоящите проверки на българските финансови институции относно спазването на FATCA, CRS и DAC 2.

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 19 октомври 2018г. включително/: 270 лв. с ДДС

Редовна такса за участие:
360 лв. с ДДС

2. „Банкови измами. Видове. Скимиране, финансови мулета, документни измами”

7 ноември
от 09:30 ч.

Илия Василев – експерт банкова сигурност от Ойросекюрити ЕООД,
Надя Петрова, инспектор, Отдел „Икономическа полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“,
Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи

Учебен център

МБИ

1. Скимиращи устройства, видове, разпознаване, реакция и превенция. Защити от скимиращи устройства.

2. Мулета. Разпознаване, предотвратяване на измами. Добри практики.

3. Разпознаване, проверка и предотвратяване на документни измами. Фалшиви документи за самоличност,
пълномощни и други документи за разпореждане с парични средства.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 24.10.2018г.: 192 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

3. “МСФО за кредитни специалисти с фокус върху нови стандарти в сила през 2018 и 2019 година”

9 ноември
от 9:30ч.

Емил Бадов, одит директор, Делойт Одит България,
Павлина Ралчева, CFA, старши одит мениджър, Делойт Одит България
Паолина Тодорова, одит мениджър, Делойт Одит България

Учебен център

МБИ

1. Основи на МСФО и финансовата отчетност

2. Нови стандарти в сила от 2018 и техния ефект върху финансовите отчети и анализи:
- МСФО 9
- МСФО 15

3. Нови стандарти в сила от 2019 и техния ефект върху финансовите отчети и анализи:
- МСФО 16

4. Ефект от новите стандарти върху финансови отчети на финансови институции

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 26 октомври 2018г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв.

4. „Управление на активите и пасивите“
(ALM - Asset Liability Management)

15 ноември
от 10:30ч.

Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск и скорингови и рейтингови системи като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции.Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Проф. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по банкови и финансови системи.

Учебен център

МБИ

1. Моделиране, построение и оценка на парични потоци за ALM

2. Структуриране на портфейли (активи, пасиви, подпортфейли)

3. Оценка на ликвидност

4. Лихвен риск в банковия портфейл

5. Оценка и анализ на парични потоци (GAP-анализ)

6. Пролонгация, рефинансиране, реинвестиране

7. Лихвен калкулатор - определяне и изчисление на лихви

8. Анализ на лихвени приходи и маржове

9. (FTP – Fund Transfer Pricing): Трансформация на падежите

10. Репликационни портфейли, представяне на безпадежни сделки

11. Пазарни и ликвидностни сценарии и стрес-тестване, планови експозиции

12. Примери на Ехсел и демонстрации на системата Risk Framework

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 29 октомври 2018г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

5. Финансово-технологичните компании (FinTech) – възможности и рискове за по-конкурентоспособен и иновативен финансов сектор
16 ноември 2018г.
от 9.30ч.
половин ден
Любомир Каримански,
Член на Управителния съвет на SEPA схемите към Европейския платежен съвет

Учебен център

МБИ

1. Надзорни и регулаторни въпроси
2. Конкурентна среда при въвеждане на иновативни услуги
3. Европейският банков орган (ЕБО) и създаването на FinTech Hub
4. Оценяване на рисковете и възможностите – въздействие върху съществуващите бизнес модели
5. Въвеждане на регулаторни технически стандарти за сигурност
6. Въпроси
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 2 ноември 2018г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

6. Регулаторна перспектива за внедряване на PSD2
21 ноември 2018г.
от 9.30ч.
половин ден
Любомир Каримански,
Член на Управителния съвет на SEPA схемите към Европейския платежен съвет

Учебен център

МБИ

1. Регулаторни технически стандарти и насоки на Европейския банков орган.
2. Задълбочено установяване на идентичността (SCA) на клиента и сигурността на платежните услуги
3. Общи и сигурни отворени стандарти за комуникация (CSC)
4. Решения за мобилен SCA в контекста на PSD2
Въпроси
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 9 ноември 2018г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

7. Актуална практика по изпълнителното производство
23 ноември 2018г.
от 9.30ч.
1 ден
Диана Митева, Съдия, Окръжен съд Варна

Учебен център

МБИ

9:30 – 11:00
? Сделки – несъществуващи; нищожни, поради проверка на правото на собственост върху недвижим имот, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез: липса на съгласие и основание, невъзможен предмет; унищожаеми, поради временна недееспособност; висящо недействителни, поради договаряне във вреда на представлявания; относително недействителни; оспорими
? по давност; по наследяване;
? чрез конститутивни съдебни решения;
? чрез публична продан.
? Вписвания. Кадастър и имотен регистър. Противопоставимост.

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

11:30 – 13:00
? Застрояване на имоти. Някои строителни обекти: ателие, студио, гараж, паркомясто, самостоятелен склад, апартаментен хотел
? Проверка на правото на собственост върху строителен обект, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез:
o реализиране право на строеж, ексцес;
o извършване на групов строеж и чрез ЖСК;
o приращение;
o договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на сграда.

13:00 – 14:00 Почивка за обяд


14:00 – 16:00
? Спорове, произтичащи от обстоятелства, настъпили след учредяване на ипотека или възбрана:
o противопоставимост на права, придобити чрез отчуждаването на имоти за държавна и общинска нужда;
o конфискация и отнемане в полза на държавата;
o реституция;
o приватизация.

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16.30 – 17.00
? Критерии за преценка на собствеността при промяна на обекта - незаконен строеж, промяна на предназначение на общи части в етажна собственост.

17.00 - 18.00 Заключителна дискусия

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.11.2018г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

8. Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба 18 на БНБ – BGN и EUR
30 ноември 2018г.
от 8.30ч.
1 ден
Лектор/екип от управление „Емисионно“ на БНБ

Учебен център

МБИ

• Правно основание за емитиране на български банкноти и монети,
• Стандарт за разпознаване на български банкноти,
• Стандарт за разпознаване на български монети,
• Дизайн, основни реквизити,
• Технически характеристики и защитни елементи на българските банкноти и монети,
• Метод за преценка за истинност на български банкноти,
• Видове неистински български банкноти и монети,
• Задържане със съмнение за истинност,
• Правно основание за емитиране на евро банкноти и разменни монети,
• Дизайн, основни реквизити, технически характеристики и защитни елементи на евро банкноти и монети в обращение,
• Видове неистински евро банкноти и монети,
• Метод за преценка за истинност,
• Тест
Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 210 лв.

9. Сертифициран семинар за новопостъпили банкови служители:

„Разпознаване на банкови измами. Основни видове измами“

30 ноември
от 09:30ч.

Илия Василев – експерт банкова сигурност от Ойросекюрити ЕООД,
Надя Петрова, инспектор, Отдел „Икономическа полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“,
Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи

Учебен център

МБИ

1. Фишинг атаки, видове и способи за предотвратяване на измами.
2. Мулета. Видове мулета, разпознаване, реакция предотвратяване на измами.
3. Банкомати, видове защити от скимиращи устройства. Добри практики. Скимиращи устройства, видове, разпознаване, реакция и превенция.
4. Емейл кореспонденция способи за измами и предотвратяване на измами. Прихващане на електронна бизнес кореспонденция.
5. Фиктивни фирми, видове измами и превенция.
6. Разпознаване, проверка и предотвратяване на документни измами. Фалшиви документи за самоличност, пълномощни и други документи за разпореждане с парични средства.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 9.11.2018г.: 192 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Специфични въпроси при отношенията с клиенти по MiFID"

13 декември
от 9:30ч.
1/2 ден

Валентина Стефанова – началник отдел „Методология и жалби” в дирекция и председател на Помирителната комисия

Антон Кушев –главен експерт в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор

Учебен център

МБИ

1. Практики при определяне на разходи и такси;
2. Стимули;
3. Защита на финансовите инструменти;
4. Защита на паричните средства на клиентите;
5. Дискусия.

Такса за участие с ДДС: 198 лв.

2. „Преценка за истинност на чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба 18 на БНБ – EUR , USD и GBP"

14 декември 2018г.
от 8:30ч.
1 ден

Лектор/екип от управление „Емисионно“ на БНБ

Учебен център

МБИ

• Правно основание за емитиране на евро банкноти и разменни монети,
• Дизайн, основни реквизити, технически характеристики и защитни елементи на евро банкноти и монети в обращение,
• Видове неистински евро банкноти и монети,
• Метод за преценка за истинност,
• Дизайн, основни реквизити, технически характеристики и защитни елементи на USD и GBP банкноти и монети в обращение,
• Видове неистински USD и GBP банкноти и монети,
• Метод за преценка за истинност,
• Задържане със съмнение за истинност,
• Тест

Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 210 лв.

3. „Сертифициран семинар относно прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация"

14 декември 2018г.
от 9:30ч.
1/2 ден

Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция „Платежен надзор“, БНБ

Учебен център

МБИ

Първа част (9:30 – 11 ч.)
• Прилагане на изискванията на Делегирания регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.

Основни теми: В презентацията ще бъдат представени общите изисквания на Регламента при установяване на идентичността и мерките за сигурност при прилагането на задълбочено установяване на идентичността. Ще бъдат обсъдени условията, при които доставчиците на платежни услуги могат да не прилагат изискванията за задълбочено установяване на идентичността. Във връзка с прилагане на общи и сигурни отворени стандарти за комуникация, ще бъде отделено внимание на проекта на ЕБО за създаване на насоки за условията за изключения за използване на извънредни мерки за специален интерфейс, съгласно чл. 33 (6) от Регламента.
В презентацията се предвижда и обсъждане на въпроси, които са включени в рубриката на интернет страницата на ЕБО с въпроси и отговори във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламента.


Втора част (11:30 – 13:30 ч.)
• Прилагане на Насоките относно изискванията за докладване на данни за измами съгласно член 96, параграф 6 от ДПУ2 (EBA/GL/2018/05)

Основни теми: В презентацията ще бъдат представени изискванията за Насоките, приложими от 1 януари 2019 г. Ще се обсъди също така обхватът на данните, които ще се подават за 2018 г.

• Въпроси, свързани с Указанието за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (в сила от 1 януари 2018 г.)

Основни теми: В тази част ще бъдат представени някои особености при подаването на отчетите за нуждите на платежния надзор от доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари.

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

4. „Киберсигурност. Новият закон за мерките срещу изпирането на пари. Практически проблеми в работата на банките по противодействие на изпирането на пари"

19 декември 2018г.
от 9:30ч.
6 учебни часа

Лектор/екип от ГДБОП

Учебен център

МБИ

Първа част – 2 учебни часа:

? Киберсигурност.

? Новият закон за киберсигурност и мерките необходими на национално ниво, след имплементиране на директивата на ЕС.

? Способи за повишаване на сигурността на клиентите на банковите институции в страната.

? Дискусия

Втора част – 4 учебни часа:

? Същност на изпирането на пари.

? Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и банковите институции.

? Практически проблеми в работата на банките по противодействие на изпирането на пари.

? Дискусия

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 11.12.2018г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.


5. “Годишно данъчно приключване на 2018 г.
Промени в ЗКПО през 2019 г.”

21 декември 2018г.
от 9:00ч.
6 учебни часа

Димитър Войнов, данъчен консултант, НАП

Учебен център

МБИ

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на МСФО 9 „Финансови инструменти“ от 1 януари 2018 г. Данъчно третиране при:
- промяна в обезценките на финансовите инструменти
- рекласификация на финансовите инструменти
- други

Други промени в ЗКПО през 2018 г.

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:
- лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
- лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия

Други промени в ЗКПО през 2019 г.:
- въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- регулиране за данъчни цели на разходите за лихви (не се прилага за кредитните институции)
- други промени

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
- данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- данъчен амортизационен план
- пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- разпределени и получени дивиденти
- грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация
- парични взаимоотношения между дружеството и собственика
- използване на фирмени активи и за лични нужди

Актуални промени в Закона за счетоводството:
- промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
- освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
- отпадат печатите в ГФО
- други промени

Такса за участие с ДДС: 240 лв.


 

начало

Подробна информация за семинари проведени през 2017 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design