ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

Краткосрочно обучение
(курсове, семинари)


Можете да изтеглите от тук:
ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

Център за професионално обучение

към Международен банков институт

( с Лицензия № 200712545/2008 г. )

КАЛЕНДАР на Краткосрочно обучение за 2017. За подробна информация кликнете на избрания месец:

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. "Наредба 18 на БНБ"

 

21 януари

от 09:00 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

162 лв.

2. „Вътрешен одит в банката“

 

27 януари

от 09:30 ч.

Екип от БНБ
Красимир Костадинов
Владимир Дервенков
Соня Диянова

Учебен център

МБИ

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 20.01.2017г.: 168 лв.

Редовна такса - 216 лв.

 

3. "Касови валутни операции"

28 - 29 януари

от 09:00 ч.

Красимир Костадинов

Началник отдел "Национален център за анализ", БНБ

Светлана Паунова

Началник отдел "Резервна каса", БНБ

Соня Диянова

Експерт в отдел "Национален център за анализ", БНБ

Учебен център

МБИ

 

186 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Промени в счетоводните стандарти, касаещи банките“

 

10 февруари

от 09:30 ч.

Доц. д-р Бойка Брезоева, Д.Е.С. и Регистриран одитор

Учебен център

МБИ

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 27.01.2017г.: 204 лв.

Редовна такса - 234 лв.

 

2. „Новите положения в Закона за особените залози относно учредяване на залозите и изпълнението върху заложено по ЗОЗ имущество“
28 февруари от 10:00 ч.
Адвокат Валя Гигова – член-координатор на работната група за подготовка на промените в Закона за особените залози

Учебен център

МБИ

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.02.2017г.: 198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 222 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Закон за независимия финансов одит и новите разширени одиторски доклади“

10 март от 9:30ч.

Гергана Михайлова
Регистриран одитор; Старши одит мениджър, Ръководител на Комитет Международни одиторски стандарти в Грант Торнтон ООД; Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги, ИДЕС

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 27.02.2017г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

 

2. „Анализ на информацията от годишната данъчна декларация по ЗКПО за нуждите на корпоративното банкиране“
15 март от 9:30ч.
Димитър Войнов, Главен експерт в НАП

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.03.2017г.: 204 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

 

3. „Опции, фючъри и други деривативни инструменти“

22-23 март

от 9.30ч

Златин Съръстов, управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu)

Учебен център

МБИ

 

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 10 март 2017г.: 192 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

4. „Управление на риска – капитал и капиталови изисквания“

 

30 март


от 9.30ч.

Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 252 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

5. „Управление на кредитния риск“ /надграждащо обучение/

31 март


от 9.30ч.

Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./

Учебен център

МБИ

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 252 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS)“

6 април


от 9.30ч.

Димитър Николов
Ръководител отдел/Администратор по сигурността
Отдел "Удостоверителни услуги", БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

Учебен център

МБИ

156 лв.

2. „Управление на операционния риск“ /надграждащо обучение/

 

7 април


от 9.30ч.

Любомир Каримански, банков консултант /управление на риска, електронни разплащания и др./

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 17.03.2017г.: 168 лв.

3. Базел 3: Скоринг, рейтинг, валидиране, кредитен риск, оценка на платежоспособността на клиентите

 

11 април


от 10.30ч.

Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 24 март 2017г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

4.“Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2” 20 април от 9.30ч.
Иван Антонов
Главен юрисконсулт; Дирекция "СИДДО", Централно управление на
Национална агенция за приходите

Учебен център

МБИ

Такса за участие при ранно записване и плащане /до 7 април 2017г. включително/: 264 лв. с ДДС
Редовна такса за участие:
312 лв. с ДДС

5.„Производство по стабилизация“ 21 април от 9.30ч

Костадинка Недкова,

Съдия в Търговска колегия, Върховен касационен съд

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.04.2017г.: 198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 222 лв.

6.“ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА“

 

21 април от 9.30ч

д-р Петър Пейков, началнк отдел „Документален мениджмънт“, Държавна агенция „Архиви“

Учебен център

МБИ


Редовна такса за участие с ДДС: 162 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Мерки за противодействие на опитите за измама с фалшиви лични документи и кражба на самоличност“

 

17 май


от 09:30ч.

Надя Петрова, обслужващ линия „Банки“, Главна дирекция „Национална полиция“ и
Николай Горанов, отговарящ по линия „Български документи за самоличност“, Главна дирекция „Национална полиция“

Учебен център

МБИ


Такса за участие с ДДС: 162 лв.

2. „Дялови инструменти, акции. Модели за оценяване и риск“

 

29 и 30 май


от 9:30ч.

Златин Съръстов - управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu)

Учебен център

МБИ

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 16 май 2017г.: 192 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

3. Регистър на банковите сметки и сейфове в България– актуални въпроси и практика.

Дата 1:

30 май 2017г. от 9.00ч.

Дата 2:

31 май 2017г. от 9.00ч.

Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ

Учебен център

МБИ

180 лв. с ДДС

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1„Регистър на банковите сметки и сейфове – актуални въпроси от практиката“

Дата 1 – 30 май 2017г.
от 9.00ч.

Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ и
Вероника Гечева, старши експерт в дирекция „Регистри“, БНБ

Учебен център

МБИ


Такса за участие с ДДС:
180 лв.

2. „Общ регламент за защита на личните данни (Европейска нормативна база и транспонирането й на национално ниво)“

 

5 юни 2017г.
от 9.30ч.

Наталия Николова,
Комисия за защита на личните данни

Учебен център

МБИ


Такса за участие с ДДС:
168 лв.

3. „Основни аспекти на предлаганите промени в методологията за изчисляване на индексите на Българска Фондова Борса-София“

 

6 юни 2017г.
от 9.30ч.

Иван Такев,
Изпълнителен директор, Българска фондова борса

Учебен център

МБИ


Такса за участие с ДДС:
156 лв.

4.„Защита на кредитори в производство по несъстоятелност“

9 юни 2017г.
от 9.30ч.

Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 29 май 2017г.: 198 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 240 лв. с ДДС

5. „Управление на риска при кредитната сделка във връзка с анализа на финансовите отчети. Ранни предупредителни сигнали“
21 юни 2017г.
от 9.30ч.
Петър Петров - водещ консултант по финансов анализ

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 12 юни 2017г.: 186 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

6. Европейски платежен съвет – SEPA кредитен превод (SCT, SEPA директен дебит (SDD), SEPA бързи преводи (SCT Inst)

 

23 юни 2017г.

Любомир Каримански - Член на Управителния съвет на SEPA схемите към Европейския платежен съвет

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 16 юни 2017г.: 180 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. “Дигитални и иновативни банкови услуги”
/FinTech – партньор или конкурент?/

 

27 юли 2017г.

от 9:30 часа

Любомир Каримански - Член на Управителния съвет на SEPA схемите към Европейския платежен съвет

Учебен център

МБИ

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 19.07.2017г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

2. „Мерки за противодействие на опитите за престъпления с електронни платежни инструменти /банкови карти/“

 

28 юли 2017г.

от 9:30 часа

Надя Петрова, обслужващ линия „Банки“, Главна дирекция „Национална полиция“

Учебен център

МБИ


Такса за участие с ДДС: 168 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1„АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ – инструмент за оценка на кредитополучателя“

Дата 1 – 14 септември 2017г.
от 9:30ч.

Дата 2– 18 септември 2017г.
от 9:30ч.

Николай Вутов, управител и мажоритарен собственик на „Аналитични системи и електронни технологии“ (консултантска и развойна дейност), лектор в „Интер Акаунт файненшъл сървисис“, хонорован асистент в УНСС.

Учебен център

МБИ


Такса за участие с ДДС:
198 лв.

2. “ Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018г.”

 

19 септември 2017г.
от 9:30ч.

Валентина Стефанова – Началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор; Член на работната група по изготвянето на новия Закон за пазарите на финансови инструмент

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 11.09.2017г.: 180 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 216 лв. с ДДС

3. “Нова правна рамка относно предотвратяване на изпирането на пари - преглед на основните моменти”

 

26 септември 2017г.
от 9:30ч.

Катерина Краева, партньор във Wolf Theiss с над петнадесетгодишна практика в България. Преди присъединяването си към екипа на Wolf Theiss е заемала ръководни позиции като юрисконсулт в български банки и международни правни кантори.

Учебен център

МБИ


Такса за участие с ДДС:
186 лв.

4.“Предизвикателствата на новия регламент за защита на личните данни GDPR за банковия сектор в България”

27 септември 2017г.
от 9:30ч.

Юристи, ръководители и експерти от отделите „Нормативно съответствие“, „Правно обслужване“ и др.

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.09.2017г.: 300 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 360 лв. с ДДС

5. “Централен регистър на особените залози – актуални въпроси и практика”
28 септември 2017г.
от 9:30ч.
Наташа Босева – Директор, Централен регистър на особените залози

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.09.2017г.: 180 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 216 лв. с ДДС

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. “Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2”
5 октомври 2017г.
от 9:30 ч.
Иван Антонов
Главен юрисконсулт; Дирекция "СИДДО", Централно управление на
Национална агенция за приходите

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС:
312 лв.

2. „Финансово отчитане и хеджиране по МСФО 9 нормативни изисквания, кредитна обезценка Оценка на платежоспособността на клиентите рейтинг, скоринг, утвърждаване“
6 октомври 2017г.
от 10:30 ч.
Проф. д-р Анатолий Антонов управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”.

Учебен център

МБИ

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

3. “ Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018г.”

 

26 октомври 2017г.
от 9:30ч.

Валентина Стефанова

Началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна”, Комисия за финансов надзор; Член на работната група по изготвянето на новия Закон за пазарите на финансови инструмент

Учебен център

МБИ


Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 16.10.2017г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 216 лв.

4. „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

31 октомври 2017г.
от 9:30ч.

Николай Вутов

управител и мажоритарен собственик на „Аналитични системи и електронни технологии“ (консултантска и развойна дейност), лектор в „Интер Акаунт файненшъл сървисис“, хонорован асистент в УНСС.

Учебен център

МБИ

Такса за участие с ДДС: 198 лева
Преференциална такса за участие: при записани двама и повече участници от една институция, таксата за един обучаем е 180 лева с включен ДДС

5. Онлайн академия - курс "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ"
1 октомври 2017г.

Онлайн академия

МБИ

 

Такса за участие - 220.00 лв. без ДДС

ДДС не е дължим.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. “Практическо обучение по Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)”
3 ноември 2017г.
от 9:30 ч.

Гергана Михайлова,

д.е.с. Старши одит мениджър, Ръководител на Комитет Международни одиторски стандарти, Грант Торнтон; Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги, Институт на дипломираните експерт счетоводители

Учебен център

МБИ


• Фундаментални принципи на МСФО, структура, очаквани промени
- Фундаментални принципи – концептуална рамка
- Промени в МСФО, които влизат в сила през 2017 г.
- Промени в МСФО, които влизат в сила за години след 2017 г. Нови МСФО.

• Финансов отчет: баланс, ОПР, ОПП, движение в капитала, връзка между тях, приложения
МСС 1
- Компоненти на финансовите отчети
- Изискване за трети отчет за финансовото състояние
- Сравнителна информация
- Оповестяване
ПРИМЕР ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ОТЧЕТ ЗА
ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

• Отчет за паричните потоци: директен/косвен метод,
непарични сделки, кешпулинг
МСС 7
- Цел и обхват
- Оперативна, инвестиционна и финансова дейност
- Парични потоци на нетна база
- Парични потоци в чуждестранна валута
- Безналични сделки
- Компоненти на пари и парични еквиваленти
- Други оповестявания
ПРИМЕР ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

• Материални запаси –бракуване на стоки и връзка с
ДДС, методи на заприхождаване (първа входяща, първа
изходяща, средно претеглена)
МСС 2
- Цел
- Обхват
- Определения
- Оценяване и отписване
- Себестойност на готова продукция
- Оповестяване
- Връзка межу сметките за отчитане на приходи и
материални запаси в оборотна ведомост

• Инвестиционни имоти: отчитане, преминаване между
ДМА, материални запаси, разходи за придобиване
на ДМА, инвентарна книга
МСС 40
- Определение и класифициране
- Признаване и първоначално оценяване
- Последващо оценяване
- Освобождаване
- Оповестяване

• МСС 16
- Определение и признаване
- Оценяване при първоначално признаване
- Последващо оценяване
- Амортизация

• Счетоводство на строителни компании, метод на
степента на завършване
МСС 11
- Общи положения
- Договор за строителство
- Приходи по договора
- Разходи по договора
- Признаване на приходите и разходите по
договора
- Оповестявания

• Отчитане на инвестиции в дъщерни компании, стойност, продажба на дялове, положителна репутация, възникване и отчитане
МСС 27
- Обхват на консолидирани финансови отчети
- Отчитане на инвестициите в дъщерни
- предприятия в индивидуалните финансови
отчети
- Загуба на контрол
МСФО 3
- Общи положения
- Репутация

• Свързани лица
МСС 24
- Цел
- Обхват
- Определения
- Оповестявания

• Начисляване на курсови разлики –реализирани и
нереализирани
МСС 21
- Обхват и определения
- Отчитане на сделки в чуждестранна валута във функционалната валута
- Използване на валута на представяне, различна от функционалната валута
- Данъчни ефекти от валутно курсови разлики
- Оповестявания

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 20 октомври 2017г.: 222 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

2. “Сделки търговско финансиране & Incoterms 2010”
10 ноември 2017г.
от 09:30 ч.

Петър Арнаудов,

Certified Documentary Credit Specialist (CDCS),
Senior Trade Finance Advisor
Trade Finance Advisory unit
Corporate, Investment and Private Banking, УниКредит Булбанк

Учебен център

МБИ

Документарен акредитив
- Видове, ангажименти и отговорности
- Международна Стандартна Банкова Практика за преглед на документи
- Потвърждение и мълчаливо потвърждение /Silent confirmation/
- Прехвърляеми и насрещни акредитиви /Back-to-Back L/C/
- Прехвърляне и откупуване на вземане

INCOTERMS 2010
- Видове и кратък обзор
- Рискове и отговорности за Продавача и Купувача
- Incoterms 2010 и документарните акредитиви

Такса за участие с ДДС: 198 лв.

3. “Европейска платежна директива – PSD 2 и европейски схеми на разплащания”

 

16 ноември 2017г.
от 9:30ч.

Любомир Каримански,
Member of the Scheme Management Board – European Payments Council

Учебен център

МБИ


1. PSD2 - обхват, времева рамка и внедряване.
2. Основни промени в PSD2 спрямо PSD1
3. PSD2 – катализатор за внедряване на отворена банкова екосистема
4. PSD2 - регулация на PISP и AISP
5. PSD2 - сигурност и автентикация
6. PSD2 - навлизане на трети страни, като нови играчи на пазара.
7. Европейски схеми на разплащания
7.1. Европейски платежен съвет – организация и структура
7.2. SEPA Direct Debit – SDD Core и SDD B2B
7.3. SEPA Inst Payments
8. Q & A

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 3.11.2017г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

4. “Трансформация на банките чрез отворено банкиране и API икономика”

23 ноември 2017г.
от 9:30ч.

Любомир Каримански,
Member of the Scheme Management Board – European Payments Council

Учебен център

МБИ

1. Променена конкурентна среда
2. Обхват на дигиталното банкиране
3. Влиянието на отворената API икономика върху банките
4. Банката като платформа
5. Бизнес стратегия за трансформиране в отворена банка
6. Партньорство с AISP и PISP.
7. API сигурност – необходимост и инвестиции
8. Предизвикателства чрез въвеждането на иновации в платежните услуги
9. Ключови моменти при трансформацията към отворено банкиране
10. Въпроси

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 10.11.2017г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

5. "Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS)

28 ноември 2017г.
от 9:30ч.

Димитър Николов
Ръководител отдел/Администратор по сигурността
Отдел "Удостоверителни услуги", БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

Учебен център

МБИ


1. Правна рамка при предоставяне на удостоверителни услуги преди Регламент № 910/2014
1.1. ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 г
1.2. Закон за Електронния документ и Електронния подпис (ЗЕДЕП).
1.3. Наредби към ЗЕДЕП
2. Регламент 910/2014
2.1. Правна сила
2.2. Мотиви за приемане
2.3. Цели
2.4. Предмет
2.4.1. Електронна идентификация
2.4.2. Удостоверителни услуги
2.5. Обхват
2.6. Принцип на вътрешния пазар
2.7. Международни аспекти
3. ETSI стандарти към Регламента
3.1. EN 319 411 - Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates
3.2. EN 319 421 - Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Electronic Time-Stamps
3.3. EN 319 412 Certificate Profiles
3.4. EN 319 122 - CAdES digital signatures
3.5. EN 319 132 - XAdES digital signatures
3.6. EN 319 142 - PAdES digital signatures
4. Промени в българското законодателство, свързани с Регламент № 910/2014
4.1. Закон за електронната идентификация
4.1.1. Правилник по Закона за електронната идентификация
4.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис
4.2.1. Наредби към закона Закона за електронния документ и електронния подпис
4.3. Закон за електронното управление
5. Изисквания към доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги
6. Изисквания към устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис
7. Промени в удостоверителните услуги, свързани с с Регламент № 910/2014
7.1. Електронен печат
7.2. Квалифицирана услуга за електронни времеви печати
7.3. Квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща
7.4. Удостоверяване автентичността на уебсайтове
7.5. Услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи
7.6. Услуга по квалифицирано съхраняване на квалифицирани електронни подписи
7.7. Доверителни списъци
8. Промени в инфраструктурата на Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги и профилите на удостоверенията за електронен подпис, свързани с с Регламент № 910/2014
9. Създаване на електронни подписи от разстояние – Мобилен (облачен) електронен подпис
10. Алтернативна технология за използване на Квалифицирани електронни подписи в браузър
11. Електронна идентификация – пилотен проект и текущо състояние
12. Федерализация на съществуващи електронни идентичности в България

Такса за участие с ДДС: 180 лв.

6. "Финансовата институция в дигитален контекст: 2018 и след това"

30 ноември 2017г.
от 9:00ч.

Жулиета Мандажиева,

Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.

Учебен център

МБИ


1. ФИ като доставчик на услуги от първостепенно значение по смисъла на Директивата за мрежова и информационна сигурност – какви ще са новите задължения за ФИ след 10 май 2018 година? Програма за високо ниво на киберсигурност следва да се въведе за ФИ, които попадат в списъка, утвърден на национална ниво съгласно Директивата. Установяване, оценка, ескалация и нотификация на инцидентите по пробив на сигурността.
2. Регламентът за неприкосновеност на електронните съобщения – колко скоро проектът ще се превърне в задължително и пряко приложимо законодателство. Какви ще бъдат отраженията по отношение на начина на осъществяване на директен маркетинг на финансови услуги (телефон, мейл, уеб-сайт)? Голямата промяна, засягаща метаданните в контекста на маркетинг на финансови услуги по електронен път. Как се съотнася съгласието за целите на GDPR с това по ePrivacy регламента? Каква е възможната дерогация на национално ниво? Какви са последиците от неспазване? Как се съотнася с правилата за кръстосани продажби на финансови продукти по MiFID2 законодателството?
3. MiFID2– детайлен преглед на изискванията за запис на разговори/срещи/комуникации, които биха могли да доведат до сделка с финансови инструменти. Срок на съхранение на тези данни, който следва да се установи при взаимодействието с Закона за мерките срещу изпирането на пари, правото да (не) бъдеш забравен по GDPR и общото изискване за петгодишен период на съхранение по MiFID2. Автоматизирана отчетност на сделките по MiFID2– какво се променя и кои са новите моменти. Срок на съхранение на отчетите. Отчетността като услуга – все повече финансови институции предпочитат да се възползват от тази опция по EMIR законодателството; ще бъде ли това възможно и по MiFID2 и в каква степен, предвид правилата за сорсинг на различните видове ФИ?
4. PSD2: Същността на правото и задължението за осигуряване на XS2A (достъп до сметки на клиенти, който трябва да осигурят за трети лица) и SCA (засилена идентификация на клиенти). Колко скоро това ще станат задължителни характеристики на процеса на предоставяне на финансови услуги? Какви са предизвикателствата и възможностите за въздействие пред тях?

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.11.2017г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. “Нови моменти в защита на страните в принудително изпълнение по реда на ГПК. Тълкувателна практика и ЗИД ГПК”
4 декември 2017г.
от 9:30 ч.

Диана Митева,
Съдия, ОС Варна

Учебен център

МБИ


09.30 - 10.30Обжалване на действия на СИ. Нови фактически състави
10.30 – 11.00 Кафе – пауза
11.00– 12.00Прекратяване и приключване. Обезпечителни запори при спиране. Съразмерност на принудата
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.30Определяне и обжалване на разноски.
15.30 – 16.00 Кафе – пауза
16.30 – 17.00Нови способи за изпълнение на паричните вземания. Запор на банкова сметка. Електронен запор.

Такса за участие при ранно записване и плащане до 22 ноември 2017г.: 216 лв. с ДДС


Редовна такса за участие: 252 лв. с ДДС

2. “Годишно данъчно приключване на 2017г.: Практика по прилагането на ЗКПО и ЗДДФЛ”
13 декември 2017г.
от 9:00 ч.

Димитър Войнов, данъчен консултант по ЗКПО, НАП

Даниела Нонина, Главен експерт, НАП

Учебен център

МБИ


Промени в ЗКПО през 2017 г.
- отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки
- подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
- подаване на декларации по електронен път

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:
- избор на облагане
- разходи, подлежащи на облагане
- данъчна основа
- документална обоснованост
- деклариране и внасяне

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:
Данъчно третиране по ЗКПО при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на МСФО 9 “Финансови инструменти”.
Промени в ЗКПО и счетоводното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса.
Промени в ЗКПО през 2018 г.

Данъчно облагане на придобити през 2017 година доходи на физически лица. Актуални въпроси и практика по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Казуси

Променените законови разпоредби за 2017 г. при:
- необлагаемите по ЗДДФЛ доходи (награди; апорт);
- данъчни облекчения (условия и ползване; ново данъчно облекчение при безкасови плащания);
- данъчното третиране на доходите в натура и на командировъчните;
- доходи с източник чужбина, облагани с окончателен данък;
- деклариране на доходи от наследници.
• Данъчни облекчения по ЗДДФЛ за 2017 г. и особеностите при ползване чрез работодател и с подаване на годишна данъчна декларация. Условия и необходими документи;
• Данъчно облагане на някои видове доходи през 2017 г. – доходи от трудови правоотношения, наеми, доходи от продажба на имущество, доходи с източник в чужбина и други доходи. Годишно данъчно облагане. Задължения за платците и за получателите на доходи;
• Представяне на интересни казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ през 2016 и 2017 г., свързани с данъчното третиране на доходи на чуждестранни лица и на доходи от източник в чужбина на местни физически лица и други.


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 7.12.2017г.: 222 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

3. “Европейска платежна директива – PSD 2 и европейски схеми на разплащания”

 

15 декември 2017г.
от 9:30ч.

Любомир Каримански,
Член на управителния съвет на SEPA схемите към Европейския платежен съвет

Учебен център

МБИ


1. PSD2 - обхват, времева рамка и внедряване.
2. Основни промени в PSD2 спрямо PSD1
3. PSD2 – катализатор за внедряване на отворена банкова екосистема
4. PSD2 - регулация на PISP и AISP
5. PSD2 - сигурност и автентикация
6. PSD2 - навлизане на трети страни, като нови играчи на пазара.
7. Европейски схеми на разплащания
7.1. Европейски платежен съвет – организация и структура
7.2. SEPA Direct Debit – SDD Core и SDD B2B
7.3. SEPA Inst Payments
8. Q & A
Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Такса за участие с ДДС: 216 лв.

4. “Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018)
/пряко приложим от 25 май 2018г./”
18 декември 2017г.
от 9:30 ч.

Наталия Николова, Старши експерт в дирекция „НДМСПО“, Комисия за защита на личните данни

Учебен център

МБИ


1. Общ преглед на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, пряко приложим от 25 май 2018г.)

2. Основни принципи за обработване на лични данни и отчетност.

3. Основания за обработване на лични данни. Особености на съгласието като основание за обработване на лични данни.

4. Оценка на въздействието.

5. Защита на личните данни и длъжностни лица по защита на данните.

7. Водещ надзорен орган.

8. Въпроси и дискусия

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 4.12.2017г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 216 лв.

5. “Надграждащ практически семинар по МСФО 9”
20 декември 2017г.
от 9:30 ч.

Гергана Михайлова, д.е.с. Старши одит мениджър, Ръководител на Комитет Международни одиторски стандарти, Грант Торнтон; Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги, Институт на дипломираните експерт счетоводители

Учебен център

МБИ


1. Обхват на МСФО 9
2. Финансови активи. Прекласификация на финансови активи
3. Финансови пасиви
4. Корекции от преминаване от МСС 39 към МСФО 9 и оценяването на финансови активи и финансови пасиви
5. Обезценка
6. Модел на очаквани загуби
7. Подходи за обезценка
8. Оценяване на очакваните кредитни загуби
9. Отписване и модификации
10. Отчитане на хеджирането
11. Оповестяване
12. Финансови инструменти - Практически примери

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 5 декември 2017г.: 222 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

начало

Подробна информация за семинари проведени през 2016 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design