Краткосрочни модулни програми

“МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ"
(Сертифицирана програма)

 

  • Целева група:
    Специалисти, работещи в областта на международните разплащания
  • Продължителност:
    7 дни 56 учебни часа
  • Място на провеждане:
    Учебен център на МБИ, София 1202, ул. "Бачо Киро" № 49, етаж 1

 

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Банкова сметка на Международен банков институт ООД:

Централна кооперативна банка АД
клон Дондуков
Банков код (BIC): CECBBGSF
Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

 

За регистрация:

   

Регистрационна карта:

За валидна заявка се приема тази, по която има получен попълнен формуляр и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ 4 дни преди началото на семинара
     

 

Подаване на регистрационни карти:

 

e-mail: ibi@ibi-bg.com
адрес: София 1202, ул. "Бачо Киро" № 49, етаж 1
факс: 02/ 980 4179

 

За контакти:
Ралица Вълчева : тел. 02/ 986 60 87; e-mail ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

 

Сертификати се издават след участие в четирите модула на програмата и полагане на тест – Инкаса, Акредитиви, Банкови гаранции, Кореспондентски отношения.

 

Модул А “Инкаса”

Продължителност:

2 дни 16 учебни часа

Лектор на семинара:

Росица Бончева – Директор на дирекция ”Международни разплащания”, ТБ Емпорики Банк – България ЕАД, сертифициран преподавател по методиката на USAID

Съдържание на семинара:

1.Форми на плащане. Място на инкасото
2.Международни правила и обичаи. Еднообразни правила за инкасата – МТК, Париж.
3.Инкасовата процедура. Контрол върху стоките чрез документи.
4.Документи при външнотърговската сделка:
5.Международните търговски термини ИНКОТЕРМС 2000
6.Инкасо – видове
7.Исторически преглед

Такса за участие с ДДС:

 

Модул В “Акредитиви”

Продължителност:

2 дни 16 учебни часа

Лектор на семинара:

Росица Бончева – Директор на дирекция ”Международни разплащания”, ТБ Емпорики Банк – България ЕАД, сертифициран преподавател по методиката на USAID

Съдържание на семинара:

1.Форми на плащане. Място на акредитива сред формите на плащане. Контрол върху стоките чрез документи.
2.Международни правила. Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви – МТК, Париж.
3.Акредитивната процедура.
4.Документи при външнотърговската сделка
5.Международните търговски термини ИНКОТЕРМС 2000.
6.Обработка на Акредитиви. Кореспондентски отношения. Етапи на акредитивната сделка. Негоциране. Сконтиране.
7.Акредитиви – видове
8.Исторически преглед

Такса за участие с ДДС:

 

Модул С “Банкови гаранции в международната търговия”

Продължителност:

1 ден 8 учебни часа

Лектор на семинара:

Милан Драндаров, Главен експерт, Международни операции, HVB Bank Biochim, София

Съдържание на семинара:

1.История и цели
2.Инструменти за гарантиране/обезпечение – поръчителство, гаранция, акредитив – употреба
3.Правна уредба на гаранцията
4.Договорни гаранции
5.Гаранции, платими при поискване
6.Митнически гаранции

Такса за участие с ДДС:

 

Модул D “Кореспондентски отношения”

Продължителност:

2 дни 16 учебни часа

Лектор на семинара:

Росица Бончева – Директор на дирекция ”Международни разплащания”, ТБ Емпорики Банк – България ЕАД, сертифициран преподавател по методиката на USAID

Съдържание на семинара:

1.Същност, цели и насоки на кореспондентските отношения
2.Средства за осъществяване на финансова комуникация
3.Документи и шифри
4.Кореспондентските отношения при обработката на търговски ефекти
5.Обхват и приложение на кореспондентските отношения при различните форми на плащане
6.Исторически преглед

Такса за участие с ДДС:

 

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design