ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

Краткосрочно обучение
(курсове, семинари)


Можете да изтеглите от тук:
ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Център за професионално обучение

към Международен банков институт

( с Лицензия № 200712545/2008 г. )

Магистърска програма "Банков мениджмънт" - София

пролетен прием - 2018/2019 в НБУ офис 604, корпус 2:

4.02.2019 г. от 13:00 до 15:00 часа;

6.02.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа;

13.02.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа;

15.02.2019 г. от 13:00 до 15:00 часа.

 

КАЛЕНДАР на Краткосрочно обучение за 2019. За подробна информация кликнете на избрания месец:

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1.„ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА КРЕДИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ. КРЕДИТЕН РИСК. РАННИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ“
5 февруари 2019г. от 9:30 ч.
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“, „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. От 2018 година е докторант на самостоятелна подготовка към Технически университет – София с докторантура на тема „Усъвършенстване на инструментариума на ликвидността в нефинансовите предприятия (на база на изследване на първичния автомобилен пазар в Република България)“.
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.
Учебен център МБИ
? Цели и алгоритъм на финансовия анализ на кредитополучателя. Етапи и източници на информация.
? Четене и анализ на отчетните форми. Хоризонтален и вертикален анализ. Проявление във финансовите отчети на отрасловите особености на фирмата-кредитополучател.
? Балансът – информация за инвестициите и източниците на финансиране. Отраслови особености на балансите. Влияние на структурата на активите върху ефективността и обращаемостта. Структурата на източниците на финансиране. Рискове и финансова устойчивост и ликвидността на предприятието.
? Отчетът за приходите и разходите – доходи и разходи на фирмата. Видове печалба и тяхното аналитично значение (EBITDA, EBIT, EBT, нетна печалба).
? Отраслови особености на структурата на отчета за приходите и разходите. Значение на корективните позиции в отчета за приходите и разходите. Връзка между баланса и отчета за приходите и разходите.
? Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).
? Отчетът за паричните потоци – вертикален и хоризонтален анализ. Съотношения между оперативния, инвестиционния и финансовия нетен паричен поток.
? Контролинг върху съставянето на финансовите отчети. Главната книга като основа за съставянето на отчета за приходите и разходите, отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал.
? Специфична информация, която може да се извлече единствено от главната книга, като аналитичен източник:
? Формиране на позициите за изменение на запасите: Бракувана и липсваща продукция. Излишъци от продукция и последващи оценки.
? Формиране на разходите за придобиване на активи по стопански начин.
? Други приходи.
? Манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети в контекста на финансовия и кредитен процес.
? Общи насоки за разкриване и предотвратяване на манипулации.
? Ранна диагностика за финансови затруднения. Финансови и нефинансови сигнали.
2.„Нови моменти в областта на гарантиране на влоговете – Наредба № 30 и тестове на схемите за гарантиране на депозитите спрямо изискванията на Насоките на ЕБО съгласно Директива 2014/49/ЕС“
7 февруари 2019г. от 10:00 ч.
Мартин Митракиев, Експерт
отдел „Оценка на риска и анализи“
ФГВБ
Васил Захариев, Гл. експерт
отдел „Оценка на риска и анализи“
ФГВБ
Учебен център МБИ
? „Нови моменти по Наредба № 30 и отчетността на гарантираните влогове“ - 10.00 - 11.30 ч., с една почивка от 10 минути


? Въпроси - 11.30 - 12.00 ч.

? „Нови моменти относно извършване на тестове на СГД спрямо изискванията на Насоките на ЕБО съгласно Директива 2014/49/ЕС" - 13.00 - 15.00 ч., с две почивки по 10 минути


? Въпроси - 15.00 - 16.00 ч.

3.„ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ИНДИВИДУАЛНИ ОЦЕНКИ НА РИСКА“
15 февруари 2019г. от 9:00 ч.
Лектори от Център за превенция и противодействие на изпирането на пари с председател на УС д-р Николай Алдимиров: Иван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Антон Михайлов – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Извършил е над 50 проверки на място на задължени по ЗМИП лица.
Учебен център МБИ

09.00 – 09.10 Регистрация на участниците.
09.10 – 09.15 Откриване на семинара.
09.15 – 10.25 Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).
? Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
? Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
? Видове комплексна проверка.
10.25 – 10.55 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
10.55 – 11.10 Кафе-пауза
11.10 – 12.20 Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.
? Оценка на риска.
? Вътрешна организация.
? Съхранение, защита и разкриване на информация.
12.20 – 12.50 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
12.50 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.

 

4.„Мерки за сигурност, приложими от доставчиците на платежни услуги, съгласно новите нормативни изисквания“
27 февруари 2019г. от 9:30 ч.
Илия Василев – експерт банкова сигурност от Ойросекюрити ЕООД,
Надя Петрова, инспектор, Отдел „Икономическа полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“,
Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи


Учебен център МБИ

1. Новите мерки за сигурност, които трябва да бъдат приложени от доставчиците на платежни услуги, спрямо изискванията на (PSD2) Директива (ЕС) 2015/2366
(Александър Кирков)

2. Вътрешен скиминг. Видове и начини за противодействие. (Илия Василев)

3. Мулета. Разпознаване, предотвратяване на измами. Добри практики. (Надя Петрова)

4. Е-мейл кореспонденция способи за измами и предотвратяване на измами. Прихващане на електронна бизнес кореспонденция. (Александър Кирков и Илия Василев)

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.02.2019г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

5.„Правните предизвикателства пред търговията с OTC деривати в България“
28 февруари 2019г. от 9:30 ч.
Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.
Димитър Калдамуков,
Старши адвокат, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“
Ивана Близнакова,
Адвокат, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Учебен център МБИ

1. Сключване на сделки с деривати извън място на търговия. Роли на страните и ограничаване на пазарния риск ("обратни сделки с трети страни"), текуща преоценка на деривата.

2. Правен/регулаторен контекст на сделките с деривати преди и след 2018 година
? EMIR – същност. Постепенно разширяване на обхвата на задължението за клиринг и търговия
? MIFID2 – обхванати са почти всички деривати
? Несъстоятелност
? Финансови обезпечения
? Облигационно право – ЗЗД

3. Видове стандартизирана документация за сключване на сделки с OTC деривати

4. ISDA рамков договор – версия 1992 и версия 2002
? Кога се подписва? Какви са предимствата?
? Основни съдържателни белези – приключващо нетиране, неизпълнение, понятия
? Структура на документация – основен договор, приложения, обезпечения, потвърждания
? Приложимост в България

5. Приключващо нетиране

? Нетираща/ненетираща юрисдикция
? Прихващане/новация
? Салдо при ранно прекратяване
? Механизъм на прекратяване на сделките – обратни сделки между същите страни, сделки на междубанков пазар
? Клауза за нетиране/реализиране на финансово обезпечение
? Ранно прекратяване непосредствено преди или в процедура по несъстоятелност

6. Съображения при дефиниране на събитията, даващи основание за ранно прекратяване. Примери.
7. Проблеми на сделките с ОТС деривати и обезпечаването при практиката в България

8. Особености при работа с клиенти, различни от приемливи насрещни страни
? Приложими разпоредби на МИФИД2; PRIIPs KIDs
? Конфликт на интереси при търговия срещу клиента
? Защита на потребителите – приложима ли е?
? Кръстосани продажби и пакетни продукти
? Разбира ли клиентът сделката и рисковете?

9. Задължение за клиринг, задължение за търговия и репортинг
10. Съдебна практика във връзка с ОТС деривати – българска и чуждестранна
? "cherry picking"
? Значение на уговорените начини за валидно уведомяване
И др.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1.„ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В КОНТЕКСТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ и с оглед извършени проверки от Контролния орган в банковия сектор“
5 март 2019г. от 9:00 ч.
Олга Александрова – главен експерт, Комисия за защита на личните данни и
Любомир Грънчаров – Длъжностно лице по защита на данните в Комисия за защита на личните данни
Учебен център МБИ
? Общ преглед на новата европейска правна рамка относно защитата на личните данни.
? Новите изменения в Закона за защита на личните данни.
? Практика на КЗЛД
? Изразени становища в сферата на банковия сектор.
? Извършени проверки от страна на инспектори от КЗЛД в банковия сектор.
? Проверка по подадени жалби и сигнали в КЗЛД, във връзка с дейността на банковите институции.
? Въпроси и отговори – дискусия.
Такса за участие с ДДС: 240 лв.
2.„Финансово отчитане и хеджиране по МСФО 9
нормативни изисквания, кредитна обезценка.
Оценка на платежоспособността на клиентите
рейтинг, скоринг, утвърждаване
7 март 2019г. от 10:30 ч.
Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск и скорингови и рейтингови системи като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции.Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Проф. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по банкови и финансови системи.
Учебен център МБИ

? Нормативна база на МСФО 9
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
? Съществени промени на нормативната уредба:

1. Класификация и оценка на финансови активи и пасиви според 3 бизнес-модела
2. Оценка и балансово отчитане на очаквани кредитни загуби и кредитна обезценка в зависимост от степента на кредитния риск
3. Хеджиране и счетоводно отчитане на хеджирани експозиции

Част 1: Балансово отчитане по МСФО 9

? Нормативни изисквания на МСФО 9, сравнение с МСС 39
? Методи за генериране на PD и миграционни матрици
? Поддръжка на клиентски данни за кредитен риск
? Редуциране на кредитния риск чрез обезпечения
? Логика за класифициране на финансовите активи и пасиви
? Балансово отчитане при транзакции
? Балансово отчитане на дългови инструменти с погасителни планове
? Балансово отчитане при реструктуриране чрез версии
? Модели и формули за балансово отчитане
? Модели и формули за оценка на очаквани кредитни загуби
? Практически пример на Ехсел
? Предназначение на колоните за балансовата отчетност
? Консолидиране на портфейли и подпортфейли, алокация


Обедна почивка

Част 2: Балансово отчитане по МСФО 9

? Хеджиране по МСФО 9
1. Цели и принципи на хеджирането, влияние върху отчитането
2. Дефиниция на хеджингови групи, период и честота за хеджиране
3. Видове хеджирани рискове и категории
4. Методи за определяне на хеджиращата ефективност:
прост, регресионнен, симулационен, хипотетични деривати
5. Сценарии при хеджирането, проблем на малките числа

? Демонстрация и анализ на МСФО9 в практическа система

1. Класификация на експозициите
2. Представяне на парични потоци и събития
3. Балансово отчитане на траншове и версии
4. Практически пример
5. Консолидиране на експозиции и портфейли
6. Интерпретация на стрес-сценарии
7. Хеджиране на облигация с дериват
8. Попълване на отчетни форми и генериране на отчети

Почивка


Част 3: Модели и системи за оценка на скоринг и рейтинг

? Регулаторни изисквания към рейтинговите системи
? Рейтингова система в банковата система за оценка на рискове
? Количествени фактори: данни от баланса и ОПР, показатели
? Качествени фактори: субективни оценки и критерии
? Стъпки на рейтинговия процес
? Настройка на балансовите отчети и на моделите
? Подходи за определяне на скоринг/рейтинг
? Функции на рейтинговата система
? Методи за генериране на миграционни матрици
? Потребителски интерфейс за WEB, за Windows
? Генериране на отчети: QlikWiev, Crystal Reporter, Excel

Част 4: Анализ и валидиране на модели за скоринг и рейтинг

? Валидиране на скоринг и рейтинг
? Математически модел и основни принципи
? Подбор на факторите
? Редуциране на връзки в тегловната матрица
? Ефекти от редуцирането
? Принос и чувствителности на фактори
? Ефекти от определяне на чувствителностите
? Бъдещо развитие

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 18 февруари 2019г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

3.„Най-нови моменти в социалното осигуряване през 2019г. Парични обезщетения и пенсии. Правото на избор за осигуряване в УПФ
15 март 2019г. от 9:30 ч.
Петя Малакова, Началник отдел „Обществено осигуряване“, Министерство на труда и социалната политика
Учебен център МБИ
? Размери на осигурителните вноски. Осигурителен доход.
? Актуални условия за придобиване право на парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и безработица.
? Условия за пенсиониране през 2019 г. Новите правила за определяне размерите на пенсиите, отпуснати след 01.01.2019 г.
? Лица, подлежащи на осигуряване в Универсален пенсионен фонд. Възможности за избор на осигуряване: само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване или във фонд „Пенсии“ и Универсален пенсионен фонд. Срок за упражняване правото на избор
? Дискусия
Такса за участие с ДДС: 192 лв.
4.„Управление на проблемни кредити: ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ
27 март 2019г. от 9:30 ч.
Андрей Пресолски, Директор, дирекция „Анализ и управление на класифицираните експозиции“, ТЕКСИМ БАНК
Учебен център МБИ
ПЪРВА ЧАСТ
1. Аспекти на промените в общата задлъжнялост между икономическите субекти. Дискусия
2. Характерология на банковия проблемен кредит:
? Първични причини за възникване: Неравновесия и флуктуации в паричните потоци /приходи и доходи/ на кредитополучателите. Отсъствие на достатъчна и консистентна икономическа информация още в разрешителния процес. Промени в макроикономическата среда и регулации в сектора;
? Мониторинг върху процеса на възникване и развитие на проблемен кредит. Ранно диагностициране на причините и начално търсене на решение. Прогноза за събираемостта. Разработване на варианти за действие;
? Възможности за оздравяване: рефинансиране, предоговаряне и преструктуриране. Проблемът с полизадлъжнялостта;
? Формиране на устойчиво просрочие, възникване на казус и избор на стратегия за действие.
? Дискусия
3. Удовлетворение чрез съдебно изпълнение или извънсъдебно договаряне (възможности и обструкции). Пазарна конюнктура и реализация на обезпечения. Положителни страни в придобиването на активи:
? Придобиване на подценени нива - краткосрочни предимства;
? Придобиване на надценени нива - комплексни ефекти.
? Дискусия

ВТОРА ЧАСТ
4. Пределно операционализиране на риска от несъбираемост. Факторинг на банкови вземания. Цесии.

5. Промени в лихвените нива и отражението им върху просрочените вземания. Психология на поведението на нередовния длъжник – промени, мотиви и кооперативни възможности за оздравяване на просрочие.
6. Казуси по проблемни вземания: постановка, коментар и дискусия.
7. Заключителна част: обобщение на положителния опит. Изводи.
8. Дискусия

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15 март 2019г.: 228 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

5.„ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ“
29 март 2019г. от 9:00 ч.
Лектори от Център за превенция и противодействие на изпирането на пари с председател на УС д-р Николай Алдимиров: Панайот Александров – старши мениджър на отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк. Панайот Александров има близо 15 години опит в сферата на сигурността, от които близо 10 години като част от екипа на Управление „Сигурност“ на УниКредит Булбанк. В банката е заемал различни позиции, включително мениджърски в екипа по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма. От края на 2015 г. е старши мениджър на отдела занимаващ се с предотвратяването на измами в банката. Преди УниКредит Булбанк е бил част от звеното за сигурност на „Летище София“. Завършил е Международни отношения в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура "Национална сигурност и отбрана" във Военната академия.

Тодор Лозанов – мениджър в отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк. Тодор Лозанов е икономист, с близо 30 години опит в сферата на сигурността на банките. През този период е заемал различни позиции в звената по сигурността на банките Биохим, Хеброс и УниКредит Булбанк, като в последната е имал съществен принос в процеса на изграждането на структурата, отговаряща за сигурността на банката. Преди работата си в банковата сфера е бил част от структурата на МВР. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност Международни икономически отношения и Академията на МВР.
Учебен център МБИ
09.00 – 09.15 Регистрация на участниците.

09.15 – 10.25 Банкови измами. Видове и начини за противодействието им.
? Общи положения и дефиниции.
? Категоризация на измамите.
? Видове измами и индикатори за съмнително поведение при клиенти.

10.25 – 10.55 Дискусия и практически казуси.

10.55 – 11.10 Кафе-пауза

11.10 – 12.20 Вътрешни измами.
? Видове вътрешни измами.
? Профил на възможният извършител.
? Превенция, реакция и последващи действия при вътрешните измами.

12.20 – 12.50 Дискусия и практически казуси.

12.50 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.


Ползата от семинара:
? Чрез предлаганото обучение банките ще могат да се запознаят с различни начини и модели за противодействие на измамите.
? Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
? Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
? Запознаване с добрите практики в противодействието на измамите, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
? Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на банката, при евентуални установени измамни операции и успешно извършени измами, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
? На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

Такса за участие: 240 лв. с ДДС

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1.„Фишинг. Компрометиране на фирмена кореспонденция. Изпиране на пари от фишинг и компрометирана фирмена кореспонденция“
18 април 2019г. от 9:30 ч.
Лекторски екип от ГДБОП: Главен инспектор Михаил Драгоданов - началник на сектор в отдел "Киберпрестъпност", ГДБОП
Инспeктор Николай Ватев - служител в отдел "Киберпрестъпност", ГДБОП
Учебен център МБИ
? Фишинг - същност, подготовка, реализиране на фишинг.
? Разпознаване на фишинг атаки и мерки за защита.
Част 2:
? Компрометиране на фирмена кореспонденция - същност, характеристика, действителни случаи.
? Мерки за предотвратвяне.
? Първи действия след успешно осъществена атака срещу нас..
Част 3:
? Изпиране на пари от фишинг и компрометирана фирмена кореспонднеция.
? Практики използвани от извършителите.
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 5.04.2019г.: 216 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.
2.„Практическите аспекти на защитата на личните данни съгласно GDPR и националното законодателство, приложими в банковия сектор. Оценка на риска и въздействието“
19 април 2019г. от 9:30 ч.

Лекторски екип:
Миглена Мичева, адвокат, мениджър в Адвокатско дружество Делойт Лигъл и

Анна Бюсон, мениджър, специалист по управление на риска и сертифицирана CIPPM

Учебен център МБИ
1. Основни специфики на националното законодателство за защита на личните данни в съпоставка с GDPR.
2. Насоки на КЗЛД, приложими за банковия сектор:
· администратори, обработващи и съвместни администратори – определяне на ролите;
· идентифицирането на клиенти;
· особени хипотези при обработване данните на служители;
3. Практически аспекти на уредбата:
· ролята на DPO на банката като администратор на лични данни;
· автоматизирано вземане на решения (напр. при кредитни оценки);
· маркетингови съобщения;
· други казуси от практиката.
4. Санкции на основание GDPR:
· решения на КЗЛД и други надзорни органи;
· най-честите нарушения в банковия сектор.
5. Оценката на риска и въздействието:
· “DPIA Blacklist”, приет от КЗЛД;
· DPIA като рамка на оценката на въздействието;
· DPIA – примери от практиката“

Редовна такса за участие с ДДС: 300 лв.
3.„Стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента според PSD2 и 3D Secure 2.0“
23 април 2019г. от 9:30 ч.

Лектор: Димитър Николов
Мениджър „Бизнес развитие“
Отдел "Управление на продукти", БОРИКА, Сребрин Балабанов, БОРИКА

Учебен център МБИ

1. Изисквания на PSD2 и ЗПУПС за SCA
a. Dynamic linking
b. Авторизационен код
2. Изисквания на 3D Secure 2.0 за SCA
a. Биометрия
3. Средства за SCA – предимства и недостатъци на решенията
a. Token
b. Квалифициран електронен подпис
c. Облачен квалифициран електронен подпис
4. Съвместно използване на средства за SCA в PSD2 и 3D Secure 2.0
5. Enrollment на SCA - сценарии
6. Процес по автентикация (засилено установяване на идентичност) в PSD2 и 3D Secure 2.0
7. Удостоверения на участници в PSD2
8. Демо Облачен криптиран електронен подпис

Такса за участие с ДДС: 240лв.
4.„Разрешения на актуални проблеми в търговска несъстоятелност и производството по стабилизация. Тълкувателно решение № 1 /2017г. от 03.12.2018г. по тълк.д. № 1/2017г. на ОСТК на ВКС“
24 април 2019г. от 9:30 ч.
Лектор: Съдия Костадинка Недкова, Върховен касационен съд
Учебен център МБИ
1. Актуална практика на ВКС относно откриване на производството по несъстоятелност /разглеждане на молбите по чл. 625 и чл. 629, ал. 4 ТЗ на кредитор и на присъединен кредитор; ликвидност на КМА; презумпции за неплатежоспособност; правото на жалба на 3-ти лица/

2. Други разрешения в производството по несъстоятелност /приемане на вземанията на кредиторите; оздравително производство; събрание на кредиторите; разпределение на суми; приключване на производството по несъстоятелност/. Практика на ВКС относно производството по стабилизация.

Такса за участие с ДДС: 240 лв.

5.„ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В БАНКИТЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ“

(О Т Л О Ж Е Н)

25 април 2019г. от 9.00ч. до 15.30ч.
Адвокат БОРЯНА БОШНАКОВА – член на Софийска
адвокатска колегия, член на адвокатската колегия в
Щутгарт, Германия, основател и мениджър на Немско -
Българска адвокатска кантора Бошнакова, бивш служител в
Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС
Учебен център МБИ
I – ва част (9.00 ч. – 10.30 ч.)
I. Правна рамка на вътрешните правила
1. Международна, европейска и национална правна рамка
2. Вътрешните правила като възможност за сътрудничество и задължение по закон
3. Предприемане на необходимите действия за приемане, изпращане и утвърждаване на вътрешните правила - Условия и ред
4. Механизми за контрол и санкции при нарушение на разпоредбите, касаещи вътрешните правила
5. Групови политики
6. Whistleblower System
10.30 – 10.45 Кафе пауза
II-ра Част (10.45 ч. – 12.15 ч.)
II. Съдържание на вътрешните правила – Нови нормативни изисквания
7. Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти
8. Използване на техническите средства като превенция и средство за разкриване на случаи, касаещи ИП и/или ФТ.
9. Изграждане на система за вътрешен контрол
10. Решение за Вътрешен или независим одит
11. Оценка на риска като база за създаване на Вътрешна система по чл. 42 ЗМИП
12.15 – 13.00 Обяд
III-та Част (13.00 ч. – 14.15 ч.)
III. Съдържание на вътрешните правила – Управление и оценка на риска.
12. Вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисков профил на клиентите
13. Управление на риска – политики, механизми за контрол, процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от ИП и ФТ
14. Правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване на произхода на средствата и източника на имуществото
15. Условия и ред за събиране, съхраняване и разкриване на информация
16. Определяне на сроковете за преглед и актуализация на клиентските бази данни
14.15 – 14.30 Кафе пауза
IV-та Част (14.15 ч. – 15.30 ч.)
IV. Съдържание на вътрешните правила – Създаване на специализирани служби
17. Специализирани служби по чл. 106 ЗМИП
18. Обучителни планове и срокове за служителите
19. Професионална отговорност за изпълнението на задълженията на служителите и разпределянето й
20. Лице за контакт за целите на ЗМИП
21. Правила за извършване на оценка по чл. 98, ал. 4 ЗМИП
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 19.04.2019г.: 252 лв.
Редовна такса за участие с ДДС: 300 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1.„Специализиран и сертифициран семинар за експерти от търговските банки:
Отчетна рамка
за набиране на информация за целите на плановете за преструктуриране“
9 май 2019г. от 9:00 ч.

Лектори: Екип от дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, Българска народна банка

Българска народна банка оказва безвъзмездна методическа помощ при разработване и осъществяване на този семинар, лекторите не получават заплащане, а таксите за участие в обучението покриват административните разходи по подготовката, провеждането и отчитането му.

Учебен център МБИ
08:30 ? 09:00 Регистрация

09:00 ? 09:15 Представяне на основната концепция – нови отчетни образци и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1624 на Комисията.

09:15 ? 10:30 Представяне на Отчетни образци, съдържащи информация за целите на изготвяне и прилагане на планове за преструктуриране

• Ключови промени в отчетните образци;
• Общо представяне на трите тематични блока на образеца;
• Представяне на информационния модел за данни (DPM), заложен от Европейския банков орган (ЕБО), версия на отчетност 2.8;
• Въпроси и отговори;

10:30 ? 10:45 Почивка

10:45 ? 12:30 Представяне на Отчетен образец за самооценка на критични функции

• Цел и обхват на отчета;
• Основни стопански дейности и критични функции – дефиниции и основи разлики;
• Критични услуги - основни характеристики, по които да бъдат отличени от критичните функции;
• Процес на оценка на функциите, с цел идентифициране на степента на тяхната критичност – съществени елементи;
• Въпроси и отговори;

12:30-13:30 Обедна почивка

13:30 ? 14:30 Представяне на Отчетен образец за задълженията

• Цел и обхват на отчета;
• Общо представяне на таблиците в отчета;
• Преглед на таблица Структура на задълженията (Т01.00)
o Основни понятия за приемливи задължения на кредитните институции и ролята им в използването на инструмента за споделяне на загуби (Bail-in) при предприемане на действия за преструктуриране;
o Минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения – изисквания към приемливите задължения;
• Преглед на таблица Собствен капитал (Т02.00)

14:30-14:45 Почивка

14:45 ? 15:30 Представяне на Отчетен образец за задълженията - продължение

• Преглед на таблици (Т03.01 – T08.00), представляващи разбивка на позициите от таблица Структура на задълженията (Т01.00)
• Примери и специфики при отчитането на различни видове задължения (например отчитане на обезпечени задължения, отчитане на финансови и нефинансови задължения);
• Въпроси и отговори;

15:30 ? 16:15 Представяне на Отчетен образец за инфраструктурите на финансовите пазари

• Цел и обхват на отчета;
• Услуги, във връзка с инфраструктурата на финансовите пазари – доставчици и ползватели;
• Въпроси и отговори.

Такса за участие: 240 лв. с ДДС
2.„Автоматичен обмен на финансова информация: FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2 – поглед върху предстоящите проверки на българските финансови институции относно спазването им“
17 май 2019г. от 9:30 ч.
Лектор: Иван Антонов,
Главен юрисконсулт; Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане",
Централно управление на Национална агенция за приходите
Учебен център МБИ
Обща преглед на FATCA, Common Reporting Standard (CRS) и Директива 2014/107/ЕC (DAC 2).
2. Основни задължения за финансовите институции. Обхват на обменяната информация.
3. Преглед на най-важните дефиниции и понятия.
4. Процедури по комплексна проверка:
? съществуващи нови сметки на физически лица
? съществуващи нови сметки на образувания.
5. Активни и пасивни нефинансови образувания.
6. Събиране на информацията – преглед на декларациите при откриване на нови сметки на физически лица и образувания.
7. Технически изисквания за предоставяне на информацията – фокус върху важните елементи и преглед на често срещаните грешки.
8. Специален фокус – класификация на образуванията. Инвестиционни образувания тип „Б“ от неучастващи юрисдикции.
9. Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености и правилата на ОИСР за задължително оповестяване на схеми за заобикаляне на CRS (Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures).
Такса за участие при ранно записване и плащане /до 8 май 2019г. включително/: 252 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 312 лв. с ДДС

3.„ЕФЕКТИВНО МОТИВИРАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ“
21 май 2019г. от 9.00ч.
Лектор от Център за превенция и противодействие на изпирането на пари с председател на УС д-р Николай Алдимиров: Мария Михайлова е магистър по клинична психология и психотерапевт, дипломирана към Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Специализирала е психоаналитична психотерапия в центровете „Алфред Бине“ и „Евелин и Жак Кестенберг“ в Париж, Франция.
Работила е в Института по психология на МВР в продължение на 16 години, както и за чуждестранни компании, предоставящи подбор и подкрепа на високи мениджърски позиции. Работата й е свързана с индивидуално и организационно консултиране, преговори и управление на кризи и стресови събития, като е сертифициран преговарящ към Отдела за водене на преговори на ФБР на САЩ.
Мария Михайлова е обучител към Гражданското училище за политически науки на Кралство Мароко и към Българското училище за политика "Димитър Паница". В професионалната й автобиография са и обучения към Института по публична администрация - Администрация на Министерския съвет в България.
Учебен център МБИ
09.00 – 09.10 Регистрация на участниците и откриване на семинара.
09.10 – 10.55 Първи панел.
• Въведение в темата. Екип и комуникация в екипа.
• Мотивация – когато теорията не е практика.
• Интерактивно изследване на факторите, които мотивират хората.
• Организационен климат.
• Власт и лидерство – „Да имаш или да бъдеш“.
• Индивидуално изследване на прилагания лидерски стил.
10.55 – 11.10 Кафе-пауза
11.10 – 12.50 Втори панел.
• Ефективни функции на съвременното лидерство.
• Как да мотивирам другите през себе си? Ролева игра.
• Психология на убеждаването – как да задържим качествените служители?
• Комуникационни основи за изграждане на доверие.
• Работа с конкретни казуси.
12.50 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.
Такса за участие: 240 лв. с ДДС
4.„Модернизация на пазарните инфраструктури в Евросистемата – TIPS, T2-T2S и ECMS“
22 май 2019г. от 9.30ч.
Лектор: Любомир Каримански,
Член на Групата на участниците в банковия сектор, Европейски банков орган /Member of the Banking Stakeholder Group, European Banking Authority/
Учебен център МБИ
I. TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)
1. Същност и услуги
2. Участници и роли
3. Сетълмент на транзакциите за незабавни плащания
4. TIPS - управление на ликвидността

II. T2 – T2S Consolidation
1. Основни аспекти на TARGET услугите
2. Техническа и функционална модернизация и консолидация
3. Нова TARGET2 архитектура
4. Спомагателни системи

III. Евросистемата за начина на управление на обезпеченията – ECMS
1. Проект и времева рамка
2. Създаване на единна платформа в рамките на инфраструктурата на Евросистемата
3. Ключови етапи в подготовката на участниците

Такса за участие: 240 лв. с ДДС

 

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

 

начало

Подробна информация за семинари проведени през 2018 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design