ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

Краткосрочно обучение
(курсове, семинари)


Можете да изтеглите от тук:
ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

Център за професионално обучение

към Международен банков институт

( с Лицензия № 200712545/2008 г. )

КАЛЕНДАР на Краткосрочно обучение за 2018. За подробна информация кликнете на избрания месец:

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. "Измененията в ГПК в контекста на изпълнителното производство"

 

31 януари

от 09:30 ч.

Адвокат Валя Гигова – член на работната група за подготовка на промените в ГПК

Учебен център

МБИ

-

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 26.01.20178 г. 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 252 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. "Надграждащ практически семинар по МСФО 9"

 

2 февруари

от 09:30 ч.

Павлина Ралчева, CFA - старши одит мениджър, Делойт България
Пламена Йовчевска, ACCA – одит мениджър, Делойт България,
Мирослав Тодоров – консултант, специалист по управление на риска, Делойт България

Учебен център

МБИ

1. Обхват на МСФО 9
2. Финансови активи. Прекласификация на финансови активи
3. Финансови пасиви
4. Корекции от преминаване от МСС 39 към МСФО 9 и оценяването на финансови активи и финансови пасиви
5. Обезценка
6. Модел на очаквани загуби
7. Подходи за обезценка
8. Оценяване на очакваните кредитни загуби
9. Отписване и модификации
10. Отчитане на хеджирането
11. Оповестяване
12. Финансови инструменти - Практически примери

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 5 декември 2017г.: 222 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

2. „Финансов анализ за кредитни специалисти. Кредитен риск. Ранни предупредителни сигнали“
27 февруари
o т 9.30ч.
Петър Петров, водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.
Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Учебен център

МБИ

Цели и алгоритъм на финансовия анализ на кредитополучателя. Етапи и източници на информация.
? Четене и анализ на отчетните форми. Хоризонтален и вертикален анализ. Проявление във финансовите отчети на отрасловите особености на фирмата-кредитополучател.
? Балансът – информация за инвестициите и източниците на финансиране. Отраслови особености на балансите. Влияние на структурата на активите върху ефективността и обръщаемостта. Структурата на източниците на финансиране. Рискове и финансова устойчивост и ликвидността на предприятието.
? Отчетът за приходите и разходите – доходи и разходи на фирмата. Видове печалба и тяхното икономическо значение (EBITDA, EBIT, EBT, нетна печалба).
? Отраслови особености на структурата на отчета за приходите и разходите. Значение на корективните позиции в отчета за приходите и разходите. Връзка между баланса и отчета за приходите и разходите.
? Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).
? Отчетът за паричните потоци – вертикален и хоризонтален анализ. Съотношения между оперативния, инвестиционния и финансовия нетен паричен поток.
? Контролинг върху съставянето на финансовите отчети. Главната книга като основа за съставянето на отчета за приходите и разходите, отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал.
? Специфична информация, която може да се извлече единствено от главната книга, като аналитичен източник:
? Формиране на позициите за изменение на запасите: Бракувана и липсваща продукция. Излишъци от продукция и последващи оценки.
? Формиране на разходите за придобиване на активи по стопански начин.
? Други приходи.
? Общи насоки за разкриване и предотвратяване на манипулации, посредством информацията от главната книга и оборотната ведомост.
? Ранна диагностика за финансови затруднения. Финансови и нефинансови сигнали.
? Практикум.
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 12.02.2018г.:198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

3. "Новата уредба на маркетинга и рекламата на финансови услуги в дигитални канали – GDPR, ePrivacy, MiFID2, PRIIPs"

 

28 февруари

от 13:30 ч.

Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.
Димитър Калдамуков, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Учебен център

МБИ

1. Финансовата институция като доставчик на услуги от първостепенно значение по смисъла на Директивата за мрежова и информационна сигурност – какви ще са новите задължения за ФИ след 10 май 2018 година?

2. Програма за високо ниво на киберсигурност следва да се въведе за ФИ, които попадат в списъка, утвърден на национална ниво съгласно Директивата. Установяване, оценка, ескалация и нотификация на инцидентите по пробив на сигурността.

3. Регламентът за неприкосновеност на електронните съобщения – колко скоро проектът ще се превърне в задължително и пряко приложимо законодателство.

4. Какви ще бъдат отраженията по отношение на начина на осъществяване на директен маркетинг на финансови услуги (телефон, мейл, уеб-сайт)?

5. Голямата промяна, засягаща метаданните в контекста на маркетинг на финансови услуги по електронен път.

6. Как се съотнася съгласието за целите на GDPR с това по ePrivacy регламента? Каква е възможната дерогация на национално ниво? Какви са последиците от неспазване?

7. Как се съотнася с правилата за кръстосани продажби на финансови продукти по MiFID2 законодателството?

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 08.02.2018г.: 300 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 360 лв


начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки“
/съдебна практика/

 

6 март

от 09:30 ч.

Нейко Димитров, съдия ОС Варна
Диана Митева, съдия ОС Варна

Учебен център

МБИ

Програма на семинара:

9:30 – 11:00
? Сделки – несъществуващи; нищожни, поради проверка на правото на собственост върху недвижим имот, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез: липса на съгласие и основание, невъзможен предмет; унищожаеми, поради временна недееспособност; висящо недействителни, поради договаряне във вреда на представлявания; относително недействителни; оспорими
? по давност; по наследяване;
? чрез конститутивни съдебни решения;
? чрез публична продан.
? Вписвания. Кадастър и имотен регистър. Противопоставимост.

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

11:30 – 13:00
? Застрояване на имоти. Някои строителни обекти: ателие, студио, гараж, паркомясто, самостоятелен склад, апартаментен хотел
? Проверка на правото на собственост върху строителен обект, предложен за обезпечение или обект на принудително изпълнение и доказване на собствеността при спор с трето лице, придобити чрез:
o реализиране право на строеж, ексцес;
o извършване на групов строеж и чрез ЖСК;
o приращение;
o договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на сграда.

13:00 – 14:00 Почивка за обяд

14:00 – 16:00
? Спорове, произтичащи от обстоятелства, настъпили след учредяване на ипотека или възбрана:
o противопоставимост на права, придобити чрез отчуждаването на имоти за държавна и общинска нужда;
o конфискация и отнемане в полза на държавата;
o реституция;
o приватизация.

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16.30 – 17.00
? Критерии за преценка на собствеността при промяна на обекта - незаконен строеж, промяна на предназначение на общи части в етажна собственост.

17.00 - 18.00 Заключителна дискусия

Такса за участие при ранно записване и плащане до 15 февруари 2018г.: 198 лв. с ДДС

Редовна такса за участие: 252 лв. с ДДС

2.„Оценката на недвижими имоти за целите на ипотеката съгласно Новите международни стандарти за оценяване“

9 март

от 09:30 ч.

Румен Неделчев, консултант и независим оценител, външен експерт по обществени поръчки, вещо лице в областта на авиацията, оценяването, икономиката, военната икономика. Притежаващ сертификати за :
- оценка на недвижими имоти - сертификат № 100100148 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България- оценка на машини и съоръжения - сертификат № 300100074 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България
- оценка на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения - сертификат № 400100008 от 14.12.2009 год. издаден от Камарата на независимите оценители в България

Учебен център

МБИ

1. Общи изисквания към оценката на недвижими имоти за целите на ипотеката
1.1. Изискванията на стандартите МСО 2017 при оценка на недвижими имоти.
1.2. Каква оценителска информация за предмета на залога е необходима за приемане на кредитни решения.
1.3. Ликвидността на недвижимите имоти и способ за нейното определяне (фактора ликвидност).
1.4. Анализ на съществеността на ролята на недвижимите имоти в бизнеса на собственика ( фактора значимост).
1.5. Банка - клиент - оценител. Анализ на аспектите на сътрудничество. Позитивен и негативен опит.
1.6. Общи изисквания и препоръки в структурата на доклада за оценка за целите на ипотеката.
2. Оценка на обектите на недвижимост за целите на ипотеката.
2.1. Недвижимите имоти като обект на оценка - специфика и идентификация.
2.2. Основни етапи при оценката на недвижими имоти.
2.2.1. Анализ на документите за собственост.
2.2.2. Анализ на обремененоста /тежестите/.
2.2.3. Извършване на оглед на недвижимите имоти.
2.2.4. Формиране на изводи за степента на ликвидност.
2.3. Разчет на пазарната /ликвидационната стойност на недвижимия имот за целите на ипотеката.
2.3.1. Анализ на пазара.
2.3.2. Описание на местоположението на обекта на оценка.
2.3.3. Анализ на най-доброто и най-ефективно използване
2.3.5. Избор на подходи и методи за оценка.
2.3.5.1. Пазарен подход.
2.3.5.2. Приходен подход.
2.3.5.3. Разходен подохд.
2.3.6. Съгласуване на резултатите.
3. Дискусия и въпроси.
Такса за участие с ДДС: 174 лв.
3. „Централен кредитен регистър“
13 март
от 14.00ч.
Елена Маринова, ръководител екип „Централен кредитен регистър“, БНБ и
Елена Щилянова, експерт, екип „Централен кредитен регистър“, БНБ

Учебен център

МБИ

14:00-14:10 Представяне
14:10-14:45 Нормативна база, характеристика и функции на Централния кредитен регистър (ЦКР) - изменения и допълнения в нормативната уредба
14:45-15:30 Подаване на данни в ЦКР
15:30-15:50 Достъп до информация от ЦКР
15:50-16:20 Почивка
16:20-16:30 Видове справки и статистическа информация от ЦКР
16:30-16:40 Анализ на качеството на данните в информационната система на ЦКР
16:40-17:00 Планирани доработки в информационната система на ЦКР, свързани с подаването на данни за поръчители/съдлъжници/авалисти по предоставени кредити
17:00-17:30 Въпроси и отговори
Такса за участие с ДДС: 216 лв.
4. „Подобряване на аналитичните умения на кредитните специалисти: АНАЛИЗ НА ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ГЛАВНАТА КНИГА И ОБОРОТНАТА ВЕДОМОСТ“

14 март

от 09:30 ч.

Петър Петров, водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.
Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Учебен център

МБИ

Взаимовръзки на информацията от главната книга, оборотната ведомост и годишната данъчни декларация с позициите във финансовите отчети.
? Контролинг върху съставянето на финансовите отчети. Главната книга като основа за съставянето на:
? Отчета за приходите и разходите;
? Отчета за паричните потоци;
? Отчета за собствения капитал.
? Специфична информация, която може да се извлече единствено от главната книга, като аналитичен източник:
? Формиране на позициите за изменение на запасите: Бракувана и липсваща продукция. Излишъци от продукция и последващи оценки.
? Формиране на разходите за придобиване на активи по стопански начин.
? Други приходи.
? Разкриване и предотвратяване на манипулации, посредством информацията от главната книга и оборотната ведомост.
? Анализ на информацията от годишната данъчна декларация. Счетоводен и данъчен финансов резултат.
? Данъчни постоянни и временни разлики.
? Примери за данъчни постоянни разлики.
? Примери за данъчни временни разлики:
? Приходи и разходи от последващи оценки;
? Обезценки на вземания;
? Провизии за задължения;
? Неизползвани отпуски и неплатени доходи на физически лица;
? Амортизации и слаба капитализация.
? Преобразуване счетоводния финансов резултат със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики:
? Сделки на фондова борса;
Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 1.03.2018г.:198 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 234 лв.

5. „Компютърни вируси-атаки срещу банкомати. Атаки срещу интернет банкиране. Атакуване на банкови системи. Измами с неразрешен овърдрафт“

29 март

от 09:30 ч.

Надя Петрова, обслужващ линия „Банки“, Главна дирекция „Национална полиция“ и

Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи

Учебен център

МБИ

1..Атаки срещу банкомати-Black Box атаки

2.Клониране на чип на картите, replay атаки

3. Атаки срещу интернет банкиране. Компютърни вируси и spyware

4.Атаки срещу банкови системи с компютърни вируси под наем /Cobalt/

5.Измами с неразрешен овърдрафт.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 8.03.2018г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 198 лв.

6. „Сертифициран семинар относно новия Закон за платежните услуги и платежните системи
(приет на 22.02.2018г.)“

30 март

от 09:30 ч.

Красимир Кръстев, главен експерт към дирекция „Платежен надзор“, БНБ

Учебен център

МБИ

1. Новости в Закона за платежните услуги и платежните системи, произтичащи от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар;

2. Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно мерките за сигурност за операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, за платежните услуги съгласно Директива (ЕС) 2015/2366;

3. Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366;

4. Изискванията на проекта на Регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяванена идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация съгласно Директива (ЕС) 2015/2366;

5. Изискванията на Указанието за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (в сила от 1 януари 2018г.)

Tакса за участие с ДДС: 216 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1. „Практически насоки за изготвяне и внедряване на вътрешен корпоративен стандарт по отношение на защитата на личните данни
/Съгласно изискванията на новия Европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018), пряко приложим от 25 май 2018г./"

 

2 април

от 09:30 ч.

Наталия Николова, Старши експерт в дирекция „НДМСПО“, Комисия за защита на личните данни

Учебен център

МБИ

Задължителни елементи при разработване и внедряване на банков корпоративен стандарт по отношение на защитата на личните данни съгласно изискванията на GDPR:
• Права на субектите на данни

• Задължения на администраторите и обработващите лични данни

• Прозрачност на обработването

• Изисквания към отчетността и документацията

• Въпроси

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 23 март 2018г.: 180 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 216 лв.

2.„Солидарната отговорност на управители и собственици на бизнес по чл. 19 от ДОПК във връзка с нарастване на ревизионните производства от страна на НАП по реда на тази разпоредба. Международен обмен на информация“

17 април

от 09:30 ч.


Адв. Ваня Петрова, Данъчна защита и консултации

Учебен център

МБИ

1. Имуществена отговорност на собствениците и управителите на дружества по чл. 19 ДОПК за данъчни задължения на предприятията:
? Субекти на отговорността;
? Предпоставки на отговорността;
? Фактически състави ;
? Законови презумпции, с които лицата трябва да се съобразяват;
? Ново, изключително широко приложно поле на личната имуществена отговорност

2. Обмен на информация между приходните администрации на държавите членки на ЕС в рамките на европейското данъчно сътрудничество – основни понятия и видове данни, които се обменят между държавите членки.

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 4 април 2018г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

3. „Регистър на банковите сметки и сейфове в България“
18 април
от 9.30ч.

Силвия Дулевска, директор на дирекция „Регистри“, БНБ и
Вероника Гечева, ръководител екип „Регистър на банковите сметки и сейфове“, БНБ

Учебен център

МБИ

09:00-09:10 Представяне
09:10-09:45 Нормативна база, характеристика и функции на Регистър на банковите сметки и сейфове (РБСС) - изменения и допълнения в нормативната уредба
09:45-10:30 Подаване на данни в РБСС
10:30-10:50 Достъп до информация от РБСС
10:50-11:20 Почивка
11:20-11:30 Видове справки и статистическа информация от РБСС
11:30-11:40 Анализ на качеството на данните в информационната система на РБСС
11:40-11:50 Планирани доработки
11:50-12:30 Въпроси и отговори
Такса за участие с ДДС: 216 лв.
4. „Оценката на недвижими имоти за целите на залога. Новите международни стандарти за оценяване“
19 април
от 9:30ч.
Румен Неделчев, консултант и независим оценител, външен експерт по обществени поръчки, вещо лице в областта на авиацията, оценяването, икономиката, военната икономика.

Учебен център

МБИ

Общи изисквания към оценката на недвижими имоти за целите на ипотеката
1.1. Изискванията на стандартите МСО 2017 при оценка на недвижими имоти.
1.2. Каква оценителска информация за предмета на залога е необходима за приемане на кредитни решения.
1.3. Ликвидността на недвижимите имоти и способ за нейното определяне (фактора ликвидност).
1.4. Анализ на съществеността на ролята на недвижимите имоти в бизнеса на собственика ( фактора значимост).
1.5. Банка - клиент - оценител. Анализ на аспектите на сътрудничество. Позитивен и негативен опит.
1.6. Общи изисквания и препоръки в структурата на доклада за оценка за целите на ипотеката.
2. Оценка на обектите на недвижимост за целите на ипотеката.
2.1. Недвижимите имоти като обект на оценка - специфика и идентификация.
2.2. Основни етапи при оценката на недвижими имоти.
2.2.1. Анализ на документите за собственост.
2.2.2. Анализ на обремененоста /тежестите/.
2.2.3. Извършване на оглед на недвижимите имоти.
2.2.4. Формиране на изводи за степента на ликвидност.
2.3. Разчет на пазарната /ликвидационната стойност на недвижимия имот за целите на ипотеката.
2.3.1. Анализ на пазара.
2.3.2. Описание на местоположението на обекта на оценка.
2.3.3. Анализ на най-доброто и най-ефективно използване
2.3.5. Избор на подходи и методи за оценка.
2.3.5.1. Пазарен подход.
2.3.5.2. Приходен подход.
2.3.5.3. Разходен подохд.
2.3.6. Съгласуване на резултатите.
3. Дискусия и въпроси.
Такса за участие с ДДС: 174 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Подробна информация за семинари проведени през 2017 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design