ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

Краткосрочно обучение
(курсове, семинари)


Можете да изтеглите от тук:
ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Център за професионално обучение

към Международен банков институт

( с Лицензия № 200712545/2008 г. )

Магистърска програма "Банков мениджмънт" - София

пролетен прием - 2018/2019 в НБУ офис 604, корпус 2:

4.02.2019 г. от 13:00 до 15:00 часа;

6.02.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа;

13.02.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа;

15.02.2019 г. от 13:00 до 15:00 часа.

 

КАЛЕНДАР на Краткосрочно обучение за 2019. За подробна информация кликнете на избрания месец:

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1.„ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА КРЕДИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ. КРЕДИТЕН РИСК. РАННИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ“
5 февруари 2019г. от 9:30 ч.
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“, „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. От 2018 година е докторант на самостоятелна подготовка към Технически университет – София с докторантура на тема „Усъвършенстване на инструментариума на ликвидността в нефинансовите предприятия (на база на изследване на първичния автомобилен пазар в Република България)“.
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.
Учебен център МБИ
? Цели и алгоритъм на финансовия анализ на кредитополучателя. Етапи и източници на информация.
? Четене и анализ на отчетните форми. Хоризонтален и вертикален анализ. Проявление във финансовите отчети на отрасловите особености на фирмата-кредитополучател.
? Балансът – информация за инвестициите и източниците на финансиране. Отраслови особености на балансите. Влияние на структурата на активите върху ефективността и обращаемостта. Структурата на източниците на финансиране. Рискове и финансова устойчивост и ликвидността на предприятието.
? Отчетът за приходите и разходите – доходи и разходи на фирмата. Видове печалба и тяхното аналитично значение (EBITDA, EBIT, EBT, нетна печалба).
? Отраслови особености на структурата на отчета за приходите и разходите. Значение на корективните позиции в отчета за приходите и разходите. Връзка между баланса и отчета за приходите и разходите.
? Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).
? Отчетът за паричните потоци – вертикален и хоризонтален анализ. Съотношения между оперативния, инвестиционния и финансовия нетен паричен поток.
? Контролинг върху съставянето на финансовите отчети. Главната книга като основа за съставянето на отчета за приходите и разходите, отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал.
? Специфична информация, която може да се извлече единствено от главната книга, като аналитичен източник:
? Формиране на позициите за изменение на запасите: Бракувана и липсваща продукция. Излишъци от продукция и последващи оценки.
? Формиране на разходите за придобиване на активи по стопански начин.
? Други приходи.
? Манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети в контекста на финансовия и кредитен процес.
? Общи насоки за разкриване и предотвратяване на манипулации.
? Ранна диагностика за финансови затруднения. Финансови и нефинансови сигнали.
2.„Нови моменти в областта на гарантиране на влоговете – Наредба № 30 и тестове на схемите за гарантиране на депозитите спрямо изискванията на Насоките на ЕБО съгласно Директива 2014/49/ЕС“
7 февруари 2019г. от 10:00 ч.
Мартин Митракиев, Експерт
отдел „Оценка на риска и анализи“
ФГВБ
Васил Захариев, Гл. експерт
отдел „Оценка на риска и анализи“
ФГВБ
Учебен център МБИ
? „Нови моменти по Наредба № 30 и отчетността на гарантираните влогове“ - 10.00 - 11.30 ч., с една почивка от 10 минути


? Въпроси - 11.30 - 12.00 ч.

? „Нови моменти относно извършване на тестове на СГД спрямо изискванията на Насоките на ЕБО съгласно Директива 2014/49/ЕС" - 13.00 - 15.00 ч., с две почивки по 10 минути


? Въпроси - 15.00 - 16.00 ч.

3.„ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ИНДИВИДУАЛНИ ОЦЕНКИ НА РИСКА“
15 февруари 2019г. от 9:00 ч.
Лектори от Център за превенция и противодействие на изпирането на пари с председател на УС д-р Николай Алдимиров: Иван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Антон Михайлов – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Извършил е над 50 проверки на място на задължени по ЗМИП лица.
Учебен център МБИ

09.00 – 09.10 Регистрация на участниците.
09.10 – 09.15 Откриване на семинара.
09.15 – 10.25 Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).
? Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
? Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
? Видове комплексна проверка.
10.25 – 10.55 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
10.55 – 11.10 Кафе-пауза
11.10 – 12.20 Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.
? Оценка на риска.
? Вътрешна организация.
? Съхранение, защита и разкриване на информация.
12.20 – 12.50 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
12.50 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.

 

4.„Мерки за сигурност, приложими от доставчиците на платежни услуги, съгласно новите нормативни изисквания“
27 февруари 2019г. от 9:30 ч.
Илия Василев – експерт банкова сигурност от Ойросекюрити ЕООД,
Надя Петрова, инспектор, Отдел „Икономическа полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“,
Д-р Александър Кирков, Ръководител Научно-изследователската лаборатория по кибернетична сигурност, Унибит. Дейността на лабораторията е свързана с научноизследователската дейност в областта на кибер сигурността, организиране и участие в национални и международни прояви, както и извършване на съдебно-технически експертизи за правораздавателните органи


Учебен център МБИ

1. Новите мерки за сигурност, които трябва да бъдат приложени от доставчиците на платежни услуги, спрямо изискванията на (PSD2) Директива (ЕС) 2015/2366
(Александър Кирков)

2. Вътрешен скиминг. Видове и начини за противодействие. (Илия Василев)

3. Мулета. Разпознаване, предотвратяване на измами. Добри практики. (Надя Петрова)

4. Е-мейл кореспонденция способи за измами и предотвратяване на измами. Прихващане на електронна бизнес кореспонденция. (Александър Кирков и Илия Василев)

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15.02.2019г.: 210 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 264 лв.

5.„Правните предизвикателства пред търговията с OTC деривати в България“
28 февруари 2019г. от 9:30 ч.
Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.
Димитър Калдамуков,
Старши адвокат, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“
Ивана Близнакова,
Адвокат, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Учебен център МБИ

1. Сключване на сделки с деривати извън място на търговия. Роли на страните и ограничаване на пазарния риск ("обратни сделки с трети страни"), текуща преоценка на деривата.

2. Правен/регулаторен контекст на сделките с деривати преди и след 2018 година
? EMIR – същност. Постепенно разширяване на обхвата на задължението за клиринг и търговия
? MIFID2 – обхванати са почти всички деривати
? Несъстоятелност
? Финансови обезпечения
? Облигационно право – ЗЗД

3. Видове стандартизирана документация за сключване на сделки с OTC деривати

4. ISDA рамков договор – версия 1992 и версия 2002
? Кога се подписва? Какви са предимствата?
? Основни съдържателни белези – приключващо нетиране, неизпълнение, понятия
? Структура на документация – основен договор, приложения, обезпечения, потвърждания
? Приложимост в България

5. Приключващо нетиране

? Нетираща/ненетираща юрисдикция
? Прихващане/новация
? Салдо при ранно прекратяване
? Механизъм на прекратяване на сделките – обратни сделки между същите страни, сделки на междубанков пазар
? Клауза за нетиране/реализиране на финансово обезпечение
? Ранно прекратяване непосредствено преди или в процедура по несъстоятелност

6. Съображения при дефиниране на събитията, даващи основание за ранно прекратяване. Примери.
7. Проблеми на сделките с ОТС деривати и обезпечаването при практиката в България

8. Особености при работа с клиенти, различни от приемливи насрещни страни
? Приложими разпоредби на МИФИД2; PRIIPs KIDs
? Конфликт на интереси при търговия срещу клиента
? Защита на потребителите – приложима ли е?
? Кръстосани продажби и пакетни продукти
? Разбира ли клиентът сделката и рисковете?

9. Задължение за клиринг, задължение за търговия и репортинг
10. Съдебна практика във връзка с ОТС деривати – българска и чуждестранна
? "cherry picking"
? Значение на уговорените начини за валидно уведомяване
И др.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена
1.„ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В КОНТЕКСТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ и с оглед извършени проверки от Контролния орган в банковия сектор“
5 март 2019г. от 9:00 ч.
Олга Александрова – главен експерт, Комисия за защита на личните данни и
Любомир Грънчаров – Длъжностно лице по защита на данните в Комисия за защита на личните данни
Учебен център МБИ
? Общ преглед на новата европейска правна рамка относно защитата на личните данни.
? Новите изменения в Закона за защита на личните данни.
? Практика на КЗЛД
? Изразени становища в сферата на банковия сектор.
? Извършени проверки от страна на инспектори от КЗЛД в банковия сектор.
? Проверка по подадени жалби и сигнали в КЗЛД, във връзка с дейността на банковите институции.
? Въпроси и отговори – дискусия.
Такса за участие с ДДС: 240 лв.
2.„Финансово отчитане и хеджиране по МСФО 9
нормативни изисквания, кредитна обезценка.
Оценка на платежоспособността на клиентите
рейтинг, скоринг, утвърждаване
7 март 2019г. от 10:30 ч.
Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск и скорингови и рейтингови системи като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции.Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Проф. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по банкови и финансови системи.
Учебен център МБИ

? Нормативна база на МСФО 9
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
? Съществени промени на нормативната уредба:

1. Класификация и оценка на финансови активи и пасиви според 3 бизнес-модела
2. Оценка и балансово отчитане на очаквани кредитни загуби и кредитна обезценка в зависимост от степента на кредитния риск
3. Хеджиране и счетоводно отчитане на хеджирани експозиции

Част 1: Балансово отчитане по МСФО 9

? Нормативни изисквания на МСФО 9, сравнение с МСС 39
? Методи за генериране на PD и миграционни матрици
? Поддръжка на клиентски данни за кредитен риск
? Редуциране на кредитния риск чрез обезпечения
? Логика за класифициране на финансовите активи и пасиви
? Балансово отчитане при транзакции
? Балансово отчитане на дългови инструменти с погасителни планове
? Балансово отчитане при реструктуриране чрез версии
? Модели и формули за балансово отчитане
? Модели и формули за оценка на очаквани кредитни загуби
? Практически пример на Ехсел
? Предназначение на колоните за балансовата отчетност
? Консолидиране на портфейли и подпортфейли, алокация


Обедна почивка

Част 2: Балансово отчитане по МСФО 9

? Хеджиране по МСФО 9
1. Цели и принципи на хеджирането, влияние върху отчитането
2. Дефиниция на хеджингови групи, период и честота за хеджиране
3. Видове хеджирани рискове и категории
4. Методи за определяне на хеджиращата ефективност:
прост, регресионнен, симулационен, хипотетични деривати
5. Сценарии при хеджирането, проблем на малките числа

? Демонстрация и анализ на МСФО9 в практическа система

1. Класификация на експозициите
2. Представяне на парични потоци и събития
3. Балансово отчитане на траншове и версии
4. Практически пример
5. Консолидиране на експозиции и портфейли
6. Интерпретация на стрес-сценарии
7. Хеджиране на облигация с дериват
8. Попълване на отчетни форми и генериране на отчети

Почивка


Част 3: Модели и системи за оценка на скоринг и рейтинг

? Регулаторни изисквания към рейтинговите системи
? Рейтингова система в банковата система за оценка на рискове
? Количествени фактори: данни от баланса и ОПР, показатели
? Качествени фактори: субективни оценки и критерии
? Стъпки на рейтинговия процес
? Настройка на балансовите отчети и на моделите
? Подходи за определяне на скоринг/рейтинг
? Функции на рейтинговата система
? Методи за генериране на миграционни матрици
? Потребителски интерфейс за WEB, за Windows
? Генериране на отчети: QlikWiev, Crystal Reporter, Excel

Част 4: Анализ и валидиране на модели за скоринг и рейтинг

? Валидиране на скоринг и рейтинг
? Математически модел и основни принципи
? Подбор на факторите
? Редуциране на връзки в тегловната матрица
? Ефекти от редуцирането
? Принос и чувствителности на фактори
? Ефекти от определяне на чувствителностите
? Бъдещо развитие

 

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 18 февруари 2019г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

3.„Най-нови моменти в социалното осигуряване през 2019г. Парични обезщетения и пенсии. Правото на избор за осигуряване в УПФ
15 март 2019г. от 9:30 ч.
Петя Малакова, Началник отдел „Обществено осигуряване“, Министерство на труда и социалната политика
Учебен център МБИ
? Размери на осигурителните вноски. Осигурителен доход.
? Актуални условия за придобиване право на парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и безработица.
? Условия за пенсиониране през 2019 г. Новите правила за определяне размерите на пенсиите, отпуснати след 01.01.2019 г.
? Лица, подлежащи на осигуряване в Универсален пенсионен фонд. Възможности за избор на осигуряване: само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване или във фонд „Пенсии“ и Универсален пенсионен фонд. Срок за упражняване правото на избор
? Дискусия
Такса за участие с ДДС: 192 лв.
4.„Управление на проблемни кредити: ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ
27 март 2019г. от 9:30 ч.
Андрей Пресолски, Директор, дирекция „Анализ и управление на класифицираните експозиции“, ТЕКСИМ БАНК
Учебен център МБИ
ПЪРВА ЧАСТ
1. Аспекти на промените в общата задлъжнялост между икономическите субекти. Дискусия
2. Характерология на банковия проблемен кредит:
? Първични причини за възникване: Неравновесия и флуктуации в паричните потоци /приходи и доходи/ на кредитополучателите. Отсъствие на достатъчна и консистентна икономическа информация още в разрешителния процес. Промени в макроикономическата среда и регулации в сектора;
? Мониторинг върху процеса на възникване и развитие на проблемен кредит. Ранно диагностициране на причините и начално търсене на решение. Прогноза за събираемостта. Разработване на варианти за действие;
? Възможности за оздравяване: рефинансиране, предоговаряне и преструктуриране. Проблемът с полизадлъжнялостта;
? Формиране на устойчиво просрочие, възникване на казус и избор на стратегия за действие.
? Дискусия
3. Удовлетворение чрез съдебно изпълнение или извънсъдебно договаряне (възможности и обструкции). Пазарна конюнктура и реализация на обезпечения. Положителни страни в придобиването на активи:
? Придобиване на подценени нива - краткосрочни предимства;
? Придобиване на надценени нива - комплексни ефекти.
? Дискусия

ВТОРА ЧАСТ
4. Пределно операционализиране на риска от несъбираемост. Факторинг на банкови вземания. Цесии.

5. Промени в лихвените нива и отражението им върху просрочените вземания. Психология на поведението на нередовния длъжник – промени, мотиви и кооперативни възможности за оздравяване на просрочие.
6. Казуси по проблемни вземания: постановка, коментар и дискусия.
7. Заключителна част: обобщение на положителния опит. Изводи.
8. Дискусия

Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 15 март 2019г.: 228 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 276 лв.

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

начало

Семинар / Курс
Дата
Лектор
Място
Програма
Цена

 

начало

Подробна информация за семинари проведени през 2018 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design