„Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“


 Още

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


 Още

Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”


 Още

Краткосрочна форма на обучение


 Още

Центърът за професионално обучение към Международен банков институт ( с Лицензия № 200712545/2008 г. ) организира курсове за придобиване на Удостоверение за част от професия.


 Още

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ


 Още

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРАНИЦАТА НА МБИ!

Уважаеми потребители, от 8.11.2017 г. рубриката "новини" има нова организация. В тази рубрика в началото винаги ще виждате четирите основни направления за обучение:
-Краткосрочна форма на обучение;
-Център за професионално обучение към Международен банков институт;
-Магистърска Програма „Банков Мениджмънт”;
-ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.
Проследявайки направлението, което Ви интересува ще имате възможност да се запознаете с новите ни предложения за обучение.
 Още

Нови моменти в защита на страните в принудително изпълнение по реда на ГПК. Тълкувателна практика и ЗИД ГПК

Дата: 4 декември 2017г.
от 9.30 ч.

 Още

„Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS)“

Дата: 28 ноември 2017г.
от 9.30ч.

 Още

“Трансформация на банките чрез отворено банкиране и API икономика”

Дата: 23 ноември 2017г.
от 9:30ч.

 Още

“Финансовата институция в дигитален контекст: 2018 и след това”

Дата: 30 ноември 2017г. от 9.00ч.
 Още

“Европейска платежна директива – PSD 2 и европейски схеми на разплащания”

Дата: 16 ноември 2017г.
от 9:30ч.

 Още

“Сделки търговско финансиране & Incoterms 2010”

Дата: 10 ноември 2017г.
от 9:30ч.

 Още

„ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ И ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ“

Дата: 27 октомври 2017г. от 9.30ч.
 Още

Онлайн академия - курс "Финансов анализ"

Центърът за професионално обучение към МБИ ООД предлага съвременно и ефективно решение за обучение - онлайн курс "Финансов анализ".
 Още

“Практическо обучение по Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)”

Дата: 03 ноември 2017г.
от 9:30ч.

 Още

„БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

Дата: 31 октомври 2017г. от 9.30ч.
 Още

“Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018г.”

Дата: 26 октомври 2017г. от 9.30ч.
/Ще бъдат разгледани основни моменти от Втората европейска директива за пазарите на финансови инструменти (MIFID II) и транспонирането й на национално ниво посредством новия Закон за пазарите на финансови инструменти/
 Още

Сертифициран практически семинар на тема: „Финансово отчитане и хеджиране по МСФО 9 нормативни изисквания, кредитна обезценка Оценка на платежоспособността на клиентите рейтинг, скоринг, утвърждаване“

Дата: 06 октомври 2017г.
от 10:30ч.

 Още

„АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ – инструмент за оценка на кредитополучателя“

На 14 и 18 септември 2017г. Международен банков институт ще проведе специализиран семинар „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ – инструмент за оценка на кредитополучателя“.
 Още

Специализиран семинар: “ Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018г.”

На 19 септември 2017 г., МБИ организира семинар на тема: "Новата правна уредба на пазарите на финансови инструменти в сила от 1 януари 2018г.”.
/Ще бъдат разгледани основни моменти от Втората европейска директива за пазарите на финансови инструменти (MIFID II) и транспонирането й на национално ниво посредством новия Закон за пазарите на финансови инструменти/
 Още

“Централен регистър на особените залози – актуални въпроси и практика”

По повод измененията и допълненията в нормативната база, касаеща дейността на Централния регистър на особените залози, Международен банков институт ще проведе на 28 септември 2017г. специализиран семинар “Централен регистър на особените залози – актуални въпроси и практика”
 Още

“Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2”

С последните промени в ДОПК, публикувани в ДВ на 4 август 2017г., са направени някои допълнения в уредбата на автоматичния обмен на финансова информация, които ще бъда разгледани по време на семинар “Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA,
Common Reporting Standartd, DAC 2”, планиран да се проведе на 5 октомври 2017г.

 Още

“Нова правна рамка относно предотвратяване на изпирането на пари - преглед на основните моменти”

На 26 септември 2017г. Международен банков институт ще проведе сертифициран семинар на тема “Нова правна рамка относно предотвратяване на изпирането на пари - преглед на основните моменти”. Семинарът ще разглежда правната рамка съгласно публикувания Проект на ЗМИП, Директива 2015/849 и предишния режим съгласно Директива 2005/60.
 Още

“Предизвикателствата на новия регламент за защита на личните данни GDPR за банковия сектор в България”

На 27 септември 2017г. Международен банков институт ще проведе по заявка на търговските банки специализиран семинар "Предизвикателствата на новия регламент за защита на личните данни GDPR за банковия сектор в България”
 Още

„Мерки за противодействие на опитите за престъпления с електронни платежни инструменти /банкови карти/“

Дата: 28 юли 2017г.
от 9.30ч.

 Още

“Дигитални и иновативни банкови услуги” /FinTech – партньор или конкурент?/

Дата: 27 юли 2017г. от 9.30ч.
 Още

Сертифициран семинар-дискусия на тема: Регистър на банковите сметки и сейфове в България– актуални въпроси и практика

Дата 1: 30 май 2017г. от 9.00ч.

Дата 2: 31 май 2017г. от 9.00ч.

 Още

Основни аспекти на предлаганите промени в методологията за изчисляване на индексите на Българска Фондова Борса-София

Дата: 6 юни 2017г. от 9.30ч.
 Още

„Дялови инструменти, акции. Модели за оценяване и риск“

Дата:
29 май 2017г. от 9.30ч. – цял ден
30 май 2017г. от 9.30ч. – половин ден

 Още

„Мерки за противодействие на опитите за измама с фалшиви лични документи и кражба на самоличност“

Дата: 17 май 2017г.
от 9.30ч.

 Още

Мерки за противодействие на опитите за измама с фалшиви лични документи и кражба на самоличност

На 17 май 2017г. Международен банков институт ще проведе, по заявка на търговските банки, с лектори от Главна дирекция "Национална полиция", сертифициран практически семинар на тема „Мерки за противодействие на опитите за измама с фалшиви лични документи и кражба на самоличност“. Участниците могат да поставят предварително (писмено) теми/въпроси, които биха желали да бъдат дискутирани по време на семинара.
 Още

Сертифициран семинар на тема: “ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА“

Дата: 21 април 2017г.
от 9.30 ч.

 Още

“Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2”

Дата: 20 април 2017г.
от 9:30 ч.
Семинарът е разделен на 2 основни части – по-теоретична (т. 1 – 5), в която ще бъдат разгледани най-важните задължения на финансовите институции, както и ще бъде отговорено на специфични въпроси и трудности, които възникват при прилагането на правилата за комплексна проверка, и по-практическа част (т. 6), която е насочена към първото подаване на информация за целите на CRS/DAC 2. Ще бъде разгледано Указанието за изготвяне на отчетни файлове за целите на автоматичния обмен на финансова информация, което скоро предстои да бъде публикувано
 Още

Сертифициран семинар на тема: „Производство по стабилизация“

Дата: 21 април 2017г.
от 9.30ч.

 Още

Базел 3: Скоринг, рейтинг, валидиране, кредитен риск, оценка на платежоспособността на клиентите

Дата: 11 април 2017г.
от 10.30ч.

Продължителност: 1 ден

 Още

Сертифициран семинар на тема: „Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS)“

Дата: 6 април 2017г.
от 9.30ч.

 Още

Сертифициран, практически семинар на тема: „Управление на риска – капитал и капиталови изисквания“ (надграждащо обучение)

Дата: 30 март 2017г.
от 9.30ч.

 Още

Сертифициран семинар: „Вътрешен одит в публичния сектор“

На 24 март 2017г. Международен банков институт ще проведе сертифициран семинар "Вътрешен одит в публичния сектор".
 Още

Практически семинар: „Анализ на информацията от годишната данъчна декларация по ЗКПО за нуждите на корпоративното банкиране“

Дата: 15 март 2017г. от 9:30 ч.
 Още

Практически семинар: „Закон за независимия финансов одит и новите разширени одиторски доклади“

Дата: 10 март 2017г. от 9:30 ч.
 Още

Сертифициран практически семинар на тема: „Управление на операционния риск“ /надграждащо обучение/

Дата: 7 април 2017г.
от 9.30ч.

 Още

Сертифициран практически семинар на тема: „Управление на кредитния риск“ /надграждащо обучение/

Дата: 31 март 2017г.
от 9.30ч.


 Още

Практически семинар на тема: „Опции, фючъри и други деривативни инструменти“

Дата: 22-23 март 2017г.
от 9.30ч.

 Още

„Новите положения в Закона за особените залози относно учредяване на залозите и изпълнението върху заложено по ЗОЗ имущество“

Дата: 28 февруари 2017г. от 10:00 ч
 Още

СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО НАРЕДБА 18 НА БНБ - Местата за това обучение са изчерпани! Предстои определяне на нови дати!

На 21 януари 2017г. Международен банков институт, със съдействието на лекторски екип от Българска народна банка, ще проведе сертифицирано обучение за служители от търговски банки и финансови къщи, относно изискванията за разпознаване на български банкноти и монети, както и отделянето на негодни разменни банкноти и монети и предаването им в БНБ.
 Още

Практически семинар: „Промени в счетоводните стандарти, касаещи банките“

Дата: 10 февруари 2017г. от 9:30 ч.
 Още

БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

АПИС разработи нов софтуерен инструмент Link Detector – разширение/добавка/ за интернет браузърите и Microsoft Word, което фирмата предоставя БЕЗПЛАТНО за улеснение на всички, които ползват правна информация в интернет пространството. Основната цел на добавката е да подпомага потребителя в работата му с българското и европейското законодателство и практиката на Съда на ЕС.
 Още

Практически семинар: „Вътрешен одит в банката“

Дата: 27 януари 2017г. от 9:30 ч.
 Още

КАСОВИ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ

На 28-29 януари 2017г. Международен банков институт ще проведе с екип лектори от БНБ сертифициран семинар на тема "Касови валутни операции".

 Още

Практически семинар-дискусия на тема: „Актуални въпроси по изпълнителното производство (Дискусия по ТРОСГТК 2/2013)“

Дата: 1 декември 2016г.
от 9.30ч.

 Още

Сертифициран семинар на тема: „Национална картова схема“

Дата: 14 декември 2016г.
от 9.00ч.

 Още

Сертифициран семинар-дискусия на тема: „Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители: актуални моменти относно правата и задълженията на търговските банки и други кредитни институции“

Дата: 22 ноември 2016г.
от 10.00ч.
 Още

Практически семинар на тема: „Инструменти с фиксиран доход, пазари и деривативи“

Дата: 23-24 ноември 2016г.
от 9.30ч.

 Още

Практически семинар на тема: „4-тата Директива за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма и след това (Изменителната директива на Директива 2015/849)“

Дата: 29 ноември 2016г.
от 9.30ч.

 Още

Практически семинар на тема: „Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции – нормативна рамка и практическо приложение“

Дата: 25 ноември 2016г.
от 9.30ч.

 Още

Практически семинар-дискусия на тема: „Принудително изпълнение върху вземания на длъжника от банки по реда на ДОПК“ – II-ри семинар

Дата: 25 октомври 2016г.
от 9.30ч.

 Още

Практически семинар на тема: „Управление на риска в търговска банка“

Дата: 27-28 октомври 2016г.
от 9.30ч.

 Още

Семинар относно стартиране на дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове

21 октомври 2016г. от 9.00ч.
 Още

Практически семинар-дискусия на тема: „Актуални проблеми на въззивното производство“

Дата: 04 октомври 2016г. /вторник/
от 9.30 ч.

 Още

Практически семинар относно въвеждането на Директива 2014/92/ЕС в националното законодателство и последните промени в Закона за платежните услуги и платежните системи и наредбите към него. Дискусия по практиката на прилагане на регулаторната рамка.

Дата: 17 септември 2016г. (събота)
от 9:30 ч.

 Още

Нов продукт на АПИС за европейските данъци и финансови регулации EUROCASES – TAX & FINANCIAL STANDARTS (T&FSt)

СЪДЪРЖАНИЕ
Европейска фискална и бизнес практика, базирана на стандартите, решенията и определенията на Европейския съд, валидна за държавите - членки на ЕС; включва икономическите правила и правните норми, регламентиращи търговските и финансовите отношения в европейския общ пазар и може да ви преведе през сложната структура на Директивата за ДДС по най-краткия и достъпен начин, съобразено и с практиката в тази област на Съда на Европейския съюз.
Включва регламентираните видове сделки, категории и понятия за отделните търговски операции и активи, за да се осигури еднакво данъчно третиране от държавите членки на доставките на стоки и услуги, свързани с икономическата дейност. Спазването на тези императивни изисквания има голямо значение за законодателните и административни практики в държавите членки.
 Още

„АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ“

Дата: 31 август 2016г. /сряда/
от 9.30 ч.

 Още

Практически семинар на тема: „Лизингът – как да го развиваме успешно?“

Дата: 29 юни 2016г.
от 9:30 ч.

 Още

Практически семинар на тема: „Манипулиране и фалшифициране на финансовите отчети. Начини на разкриване и предотвратяване.“

Дата: 21 юни 2016г.
от 9:00 ч

 Още

Семинар-дискусия на тема: “Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standartd, DAC 2”

Дата: 20 юни 2016г. от 9:00 ч.

 Още

Семинар-дискусия на тема: „Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителите – какво ще се промени след приемането му?“

Дата: 26 май 2016г.
от 9:30 ч.

 Още

Сертифициран семинар за банкови служители: „Безконтактни и бизнес карти VISA“

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание организиран от Международен банков институт със съдействието на екип от VISA България сертифициран семинар за банкови служители „Безконтактни и бизнес карти VISA“, който ще се проведе на 20 май 2016г. в Учебен център на МБИ.

 Още

Практически семинар на тема „Кредитен анализ и оценка на риска“

Дата: 22 юли 2015 г. /вторник/
от 9:30 ч.

 Още

Сертифициран семинар на тема: ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАЛОГА И ИПОТЕКАТА

На 30 юни 2015г,, МБИ организира семинар във връзка с проблемите при оценката за нуждите на залога и ипотеката.
 Още

Практически семинар на тема

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание организиран от Международен банков институт и Thomson Reuters, практически семинар на тема „Compliance”. Семинарът е предназначен за специалисти от търговските банки и други финансови институции в България и ще се проведе от 9.30ч. на 26 юни 2015г. в Учебния център на МБИ на ул. „Бачо Киро“ №49.
 Още

Сертифициран семинар на тема: „Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки“

На 3 юли 2015г, МБИ организира семинар във връзка с новото Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с лектор г-н Иван Антонов, Главен юрисконсулт Дирекция "СИДДО", НАП


 Още

Новата серия евробанкноти „Европа“: Характеристики и защитни елементи на новата банкнота от 10 евро

На 26 юни 2015г. от 17.30ч. МБИ организира семинар за разглеждане на новите защитни елементи и фалшификати на новата банкнота от десет евро, Новата серия евробанкноти "Европа"
 Още

СЕМИНАР: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА БАНКОВИ СПЕЦИАЛИСТИ

Разширен курс с практическа насоченост
Възможности за участие в еднодневно (24.06.2015г.) или двудневно (24-25.06.2015г.) обучение по избор на участника

На 24-25 юни 2015г. Международен банков институт ще проведе специализиран практически семинар на тема: "Анализ на финансовите отчети за банкови специалисти", с лектор Петър Петров, експерт по проблемите на ликвидността, оборотния капитал, SGR и PRAT моделите, разработването на бизнес програми.
 Още

Практически семинар-дискусия относно дейностите по противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма: „Нови тенденции и типологии. Санкции на ЕС и ООН. Казуси“

На 27 април 2015г. от 13.30ч. в уч. център на МБИ ще се проведе практически семинар-дискусия относно дейностите по противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
 Още

Сертифициран семинар на тема: „Практически аспекти на отчитането на финансовите инструменти при издателя и оповестяванията за финансовите инструменти в банките“

Дата: 20 април 2015г.
от 9.00 ч. /понеделник/

 Още

Сертифициран семинар на тема: „Дискусионни проблеми по заповедното производство“

Дата: 16 март 2015г. /понеделник/
от 9.30 ч.

 Още

Сертифициран семинар на тема: „Права на кредитори в производство по несъстоятелност“

Дата: 16 февруари 2015г. /понеделник/
от 9.30 ч.


Продължителност: 1 ден

 Още

Сертифициран семинар на тема: „Управление на времето и мотивация за работа“

Дата: 18 февруари 2015 г.
от 9.00 ч.

Продължителност: 1 ден

 Още

Сертифициран семинар на тема: „Превенция на професионалния стрес и липсата на удовлетвореност от работата“

Дата: 4 февруари 2015 г.
от 9.00 ч.

Продължителност: 1 ден

 Още

„Защитни елементи и фалшификати на DKK, SEK, NOK, RUB, RON, JPY, TRY“

Дата: 14 март 2015г.


Продължителност - 1 ден /8 уч.ч./

 Още

ЗАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

В широката гама от услуги по обучение предлагани от Международния банков институт се включва и предоставянето под наем на зали за обучение. Институтът предоставя възможност на фирми и организации да провеждат свои вътрешно-фирмени, специализирани, съвместни и други видове обучение, използвайки нашата материално-техническа база.
 Още

Сертифициран семинар на тема: Наредба 18 на БНБ

Дата: 31 януари 2015 г.
от 9:00 ч.

Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/

 Още

Сертифициран семинар на тема: „Практически аспекти на отчитането и оценяването на финансовите инструменти в банките“

Дата: 9 февруари 2015г.
от 9.30 ч. /понеделник/


Продължителност: 1 ден

 Още

Практически семинар относно новите промени в Наредба № 16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи

На 23 октомври от 09:00 ч. Международен банков институт ще проведе Практически семинар-дискусия на тема: "Разглеждане на новите промени в Наредба № 16 на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи; в Указанието за статистиката на плащанията по Наредба № 16 на БНБ, в сила от 1 юли 2014г. и лихвената статистика, съставяна от БНБ в съответствие с Регламент (ЕО) № 63/2002".

 Още

Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове - реквизити, сетълмент, рискове при плащане. Пътнически чекове – реквизити, особености при осребряванетто им, защити срещу фалшификация.“

На 15-ти декември от 09:30 ч. Международен банков институт ще проведе Практически семинар-дискусия на тема: „Инкасиране на чекове в чуждестранна валута. Поименни чекове - реквизити, сетълмент, рискове при плащане. Пътнически чекове - реквизити, особености при осребряванетто им, защити срещу фалшификация.“
 Още

ПРОЦЕСУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Сертифицирано обучение на тема "ПРОЦЕСУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ" ще се проведе в Учебния център на Международен банков институт на 16 юли 2014 г.
 Още

ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА

Уважаеми дами и господа,
Международен банков институт има удоволствието да представи на Вашето внимание сертифицирано обучение на тема: “ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА, СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА”.

 Още

Практически семинар на тема: „Международни стандарти за финансово отчитане – Финансови инструменти“

На 16-17 юни 2014г. Международен банков институт ще проведе сертифицирано обучение на тема: „Международни стандарти за финансово отчитане – Финансови инструменти“ с лектор доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
 Още

Практически семинар-дискусия на тема: „Промени в отчетността на банките за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция“

На 24 юни 2014г. в нашият учебен център ще се проведе Практически семинар-дискусия на тема:
„Промени в отчетността на банките за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция“

 Още

Защитни елементи и нови фалшификати на най-често използваните валути

На дати 15 юни 2014г. и 29 юни 2014г. /неделя/ в Учебния център на Международен банков институт сме планирали да бъде проведен еднодневен практически семинар относно защитните елементи и най-новите фалшификати на най-често използваните валути.
 Още

“ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

АПИС и Съюзът на юристите в България организират семинар, който ще се проведе на 3-ти юли 2014 г. от 12.30 ч. в зала “Света София” на Народното събрание (бивш Партиен дом).
 Още

Миграция към SEPA. Актуални европейски правни инициативи в областта на платежните услуги

Предвижда се провеждането на този семинар с цел банките да бъдат информирани за последните европейски инициативи в областта на платежните услуги, за да преценят как ги засягат и да планират действията си.
 Още

Киберпрестъпления и заплахи за сигурността на банковите и финансовите институции

„Киберпрестъпления и заплахи за сигурността на
банковите и финансовите институции" е заглавието на специализиран семинар-дискусия, който Международен банков институт ще проведе съвместно с Международната академия за обучение по киберразследвания на 19 юни 2014г.

 Още

„Противодействие на посегателствата над банки, банкови офиси и трезори“.

Международен банков институт представя на Вашето внимание специализиран семинар-дискусия на тема „Противодействие на посегателствата над банки,
банкови офиси и трезори“, който ще се проведе на 18 юни 2014г. в Учебния център на МБИ на ул. "Бачо Киро" №49.

 Още

Практически семинар-дискусия на тема: “Най-нови моменти в защитата на личните данни“

На 26 май 2014г.. Международен банков институт организира практически семинар-дискусия на тема: “Най-нови моменти в защитата на личните данни” с любезното съдействие на лектори от Комисията за защита на личните данни.

 Още

Семинар-дискусия на тема: „Как се променя кредитирането на физически лица в България след промените в Закона за потребителския кредит.“

На 3 юни 2014 г. Международен банков институт организира среща-дискусия на тема: „Как се променя кредитирането на физически лица в България след промените в Закона за потребителския кредит.“ с гост-лектор г-н Тихомир Тошев от "Кредит Център".

 Още

Актуални проблеми на касовата дейност

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание организирана от Международен банков институт среща-дискусия за главни касиери от търговските банки в България относно актуалните проблеми на касовата дейност, която ще се проведе от 9.30ч. на 23 май 2014г. в Учебния център на МБИ на ул. „Бачо Киро“ №49.
 Още

Практически семинар-дискусия на тема: „Актуални проблеми на попечителските услуги на пенсионните фондове“

На 29 април 2014г., Международен банков институт планира провеждане на практически семинар във връзка с попечителските услуги на пенсионните фондове с любезното съдействие на колегите от
Комисия за финансов надзор. Още

Семинар-дискусия на тема: "Европейско социално осигуряване. Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Приложимо законодателство"

На 11 април 2014г. МБИ организира семинар-дискусия на тема: "Европейско социално осигуряване.
Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Приложимо законодателство" с лектор г-жа Катя Кашъмова, Началник отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП
 Още

Прилагане на мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание организиран от Международен банков институт семинар за специалисти от търговските банки в България относно мерките за превенция на изпирането на пари, който ще се проведе на 15 април 2014г. в Учебния център на МБИ на ул. „Бачо Киро“ №49.
 Още

„СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ СИДДО. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯТА ПО СИДДО В БЪЛГАРИЯ”

На 9 април 2014г. МБИ организира семинар на тема:
„СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ СИДДО. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯТА ПО СИДДО В БЪЛГАРИЯ” с лектор Десислава Калудова, данъчен експерт, НАП


 Още

Международни разплащания и документарни операции. Актуални Еднообразни правила и обичаи за акредитивите.

На 11 март 2014г., Международен банков институт планира да проведе семинар на тема:
"Международни разплащания и документарни операции. Актуални Еднообразни правила и обичаи за акредитивите." с лектор г-жа Росица Бончева.


 Още

Семинар-дискусия на тема: "Банковите гаранции. Правни въпроси и проблеми в банковата практика"

Нa 7 март 2014г МБИ организира семинар във връзка с
"Банковите гаранции. Правни въпроси и проблеми в банковата практика" с лектори г-н Иван Мангачев от НБУ и г-н Александър Тонев, от СУ

 Още

Сертифицирано професионално обучение „Касови операции и картови плащания“

Във връзка с Националната стратегия за LLL - учене през целия живот - и подобряване връзката между професионалното обучение и трудовия пазар ЦПО организира тридневен квалификационен курс „Касови операции и картови плащания“ на служители, придобили умения в процеса на неформално или самостоятелно обучение.
 Още

„Защитни елементи и фалшификати на нови турски лири“

На 14 февруари 2014 г. от 10.00 ч. МБИ организира практически семинар на тема: „Защитни елементи и фалшификати на нови турски лири“, който цели запознаване с най-новите защитни знаци и фалшификати на турските лири от различните номинали.


 Още

ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗКПО И ЗДДФЛ ДО КРАЯ НА 2013 г. И НОВИ МОМЕНТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 г.

На 3 февруари 2014 г., МБИ организира семинар на тема: "ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗКПО И ЗДДФЛ ДО КРАЯ НА 2013 г. И НОВИ МОМЕНТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 г." с лектори Димитър Войнов и Даниела Нонина
 Още

НОВИ МОМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се ли

На 10 февруари 2014г. Международен банков институт организира семинар на тема: "
НОВИ МОМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица в сила от 01.01.2014 год.“
с лектор г-жа Катя Кашънова, НАП
 Още

Практически анализ на финансовите отчети

На 26 септември 2013 г., Международен банков институт организира семинар във връзка с практическия анализ на финансовите отчети с лектор г-н Петър Петров, който е с богат практически опит в областта и е сертифициран финансов аналитик.
 Още

„НОВИ МОМЕНТИ ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗДДС В СИЛА ОТ 2014 Г.“

На 5 декември 2013г. от 9.30ч. Международен банков институт ще проведе семинар-дискусия относно промените в ЗДДС, които влизат в сила от 1 януари 2014г.
 Още

Отговорността на доставчиците на платежни услуги за неразрешени платежни операции през погледа на практиката на Помирителната комисия за платежни спорове.

Специализиран семинар-дискусия относно отговорността на доставчиците на платежни услуги за неразрешени платежни операции през погледа на практиката на Помирителната комисия за платежни спорове, с лектор проф. д-р Камелия Касабова, ще се проведе на 28 ноември 2013г. в Учебен център на Международен банков институт.
 Още

„Практически проблеми при прилагането на Закона за защита на потребителите при отпускане на ипотечни и потребителски кредити“

На 27 септември 2013 г. /петък/, Международе банков институт организира семинар-дискусия на тема: „Практически проблеми при прилагането на Закона за защита на потребителите при отпускане на ипотечни и потребителски кредити в България" с лектори от Комисията за защита на потребителите.
 Още

Международен банков институт набира лектори за провеждане на специализирани обучения на финансова/банкова тематика

Дейността на Международен банков институт е насочена традиционно към предлагането на квалификационни обучения за специалистите от финансовия и в частност банковия сектор. За да стимулираме търсенето на предлаганите от МБИ квалификационни услуги, се стремим да разширяваме и разнообразяваме тематичния кръг, да включваме нови лектори и да подобряваме условията за провеждане на обученията.
Промяната в средата и предизвикателствата, пред които е изправен бизнесът в страната ежедневно, налагат осъвременяването на тематиката, което върви ръка за ръка с обновяването на лекторския екип.
Във връзка с това, Международен банков институт открива процедура по набиране на лектори. Всички желаещи са поканени да изпратят подробно професионално CV на мейла на института: ibi@ibi-bg.com
За нас ще бъде удоволствие да работим съвместно за повишаване на професионалната квалификация на специалистите от финансовия/банковия сектор в България.
 Още

МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕТОДОЛОГИЧНА ОСНОВА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2014Г.

На 16 май 2013г. Международен банков институт организира специализирано и сертифицирано обучение на тема "МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕТОДОЛОГИЧНА ОСНОВА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2014Г."
 Още

Annual International Conference of Bank Officers «Security of the Card Business» June 12 - 14, 2013. Sevastopol, Ukraine

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на съорганизатор, Международен банков институт има удоволствието да представи на Вашето внимание ежегодна международна конференция за банкови специалисти, на тема „Сигурност на картовите разплащания“.
Събитието е организирано от Националния център за обучение на банковия персонал в Украйна и ще се проведе под егидата на Украинската Банкова асоциация в периода 12-14 юни 2013г. в Севастопол.
 Още

МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ С НОВ АДРЕС

Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да Ви уведомим, че в стремежа си да отговори в по-голяма степен на изискванията за предоставяне на високо качество на предлаганите обучения, от 2 юли 2012г. Международен банков институт e с нов адрес, а именно: София 1202, ул. "Бачо Киро" №49, ет. 1, вход откъм ул. "Кирил и Методий".
Телефоните и мейлите на Института остават без промяна.
За нас ще бъде удоволствие да Ви посрещнем в новите ни модерно оборудвани зали, отговарящи на най-високите европейски изисквания относно средата за предоставяне на професионална квалификация.
 Още

БИБЛИОТЕКА И МАТЕРИАЛИ ОТ СЕМИНАРИ

Международният банков институт разполага с богата на български и чуждестранни издания библиотека.

В допълнение Международният банков институт, със съгласието на своите лектори, реши да предостави възможност и за получаване на материали от проведени в института семинари...

 Още

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design